Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
20219z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie naprawy okucia obwiedniowego w oknie PCV

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie naprawy okucia obwiedniowego w oknie PCV

Data zamieszczenia: 2024-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Pienista 71
94-109 Łódź
powiat: Łódź
https://platformazakupowa.pl/transakcja/914579
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie naprawy okucia obwiedniowego w oknie PCV w budynku WRD KMP w Łodzi przy Ul. Stokowskiej 21/25
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie naprawy okucia obwiedniowego w oknie PCV w budynku WRD KMP w Łodzi przy Ul. Stokowskiej 21/25 - 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 914579

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/914579
Składania : 22-04-2024 10:00:00
Otwarcia : -

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Łódź dn. 12.04.2024 r.
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
Zapytanie ofertowe/ Badanie rynku
dotyczące: wykonania naprawy okucia obwiedniowego w oknie PCV w budynku WRD KMP w Łodzi przy ul. Stokowskiej 21/25
I. ZAMAWIAJĄCY
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź
NIP: 7260004458, REGON: 470754976
II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okucia obwiedniowyego 1 szt. w oknie PCV w gabinecie Zastępcy Naczelnika WRD KMP w Łodzi przy ul. Stokowskiej 21/25
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3. INNE WARUNKI POSTANOWIENIA:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający dopuszcza wykonanie robót dodatkowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.
5. W celu określenia szczegółowego zakresu robót, Zamawiający organizuje obowiązkową wizję lokalną na terenie WRD KMP w Łodzi.
6. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 17.04.2024 r. tj. w środę w godz. 10:00 - 11:00
7. W ramach wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający rozpatrzy tylko oferty Wykonawców, których przedstawiciele wzięli udział w wizji lokalnej (wizja obowiązkowa).
III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia - dwa tygodnie od chwili otrzymania zlecenia.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien przedstawić ofertę na Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 załączonym do Zapytania ofertowego
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę firmy, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS do dnia 22.04.2024 r. do godz. 10:00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 26.04.2024 r.
3. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERTY
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli odpowiedzi na zapytanie ofertowe za pośrednictwem podanych przez zainteresowanych adresów poczty elektronicznej lub telefonicznie.
VIII. INNE WARUNKI POSTANOWIENIA
1. Nie dopuszcza się zmiany cen w okresie trwania umowy.
2. Należność będzie płatna przelewem w terminie 30 dni, po wykonaniu i odebraniu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego (protokół odbioru robót), na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, która będzie zawierać numer rachunku bankowego Wykonawcy, znajdujący się w wykazie podmiotów prowadzonym przez administrację skarbową na podstawie odrębnych przepisów podatkowych. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. W przypadku braku rachunku bankowego w wykazie na dzień płatności faktury VAT, Wykonawca jest zobowiązany do skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej treści rachunku bankowego znajdującego się w wykazie. W takim przypadku bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej.
4. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację skarbową, jeżeli z tytułu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidłowo zobowiązań podatkowych, w szczególności nieprawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług lub nieprawidłowo rozliczy z urzędem skarbowym kwotę podatku od towarów i usług w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu innych negatywnych skutków, związanych z podaniem przez Wykonawcę rachunku nie znajdującego się w wykazie lub brakiem rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie.
5. Fakturę VAT należy wystawić i przesłać na adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź
NIP: 726-000-44-58
W opisie faktury VAT należy wskazać nazwę jednostki, w której wykonano roboty rozbiórkowe.
6. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności, o której mowa w ust. 2 na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności
7. Za roboty niewykonane nie należy się wynagrodzenie.
8. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku:
1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w ust. III w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wartości oferty Wykonawcy;
2) zwłoki w usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, zgodnego z ofertą Wykonawcy, liczonego od ustalonego terminu usunięcia wad, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wartości oferty Wykonawcy;
3) odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, zgodnego z ofertą Wykonawcy.
9. Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z należności Wykonawcy objętej fakturą VAT za wykonanie zamówienia.
10. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem usługi lub prowadzi ją w taki sposób, że zachodzi prawdopodobieństwo niewykonania jej w umówionym terminie, Zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu zrezygnować z realizacji zamówienia przed upływem terminu do wykonania usługi. W takiej sytuacji Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w dz. VIII pkt. 8. Zamawiający ma także prawo powierzyć wykonanie/dokończenie prac innemu Wykonawcy. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zastępczego przewyższa kwotę wynagrodzenia, która służyłaby Wykonawcy Generalnemu za ten zakres prac, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu różnicę.
IX. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z RODO
Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Zamawiający informuje, o sposobie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, tj.:
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) będzie Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112, kod 91-048
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IDO) - e-mail: iod@ld.policja.gov.pl
3. Dane osobowe, zwane dalej ,,danymi", przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonania umowy zawartej przez potencjalnego Wykonawcę z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym, w wyniku realizacji przedmiotowego postępowania prowadzonego z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1.
4. ADO będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu lub adresu email, które zostały pozyskane od potencjalnego Wykonawcy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP, oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji przedmiotu zamówieni.
6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi;
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
3) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu;
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych oraz archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez czas określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 roku.
9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Jacek Nowicki pod numerem telefonu 47 841 39 65
X. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Oddział: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
ul. Pienista 71
94-109 Łódź
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.