Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody

Data zamieszczenia: 2024-04-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Związek Międzygminny NIDA 2000 Stary Korczyn
Stary Korczyn
28-136 Nowy Korczyn
powiat: buski
Numer telefonu: (41) 379-91-26 Numer faksu: (41) 379-91-26
nida2000@wp.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Nowy Korczyn
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: Numer telefonu: (41)
Termin składania ofert: 2024-04-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

,,Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kaczkowicach"

3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Kaczkowicach, gmina Bejsce, powiat kazimierski.

Modernizacja będzie realizowana w systemie ,,Zaprojektuj - Wybuduj" - zatem potencjalny Wykonawca winien w pierwszej kolejności przedstawić koncepcję i dokumentację projektową opisującą szczegółowo przyjęte rozwiązania, a następnie, po ich akceptacji oraz ewentualnym uzyskaniu odpowiednich, wymaganych prawem pozwoleń, przystąpić do realizacji zadania. Zakłada się, że w większości wyszczególnione zadania będą realizowane w trybie zgłoszenia robót budowlanych.

Po podpisaniu umowy, Wykonawca w terminie 7 dni przedstawi Zamawiającemu koncepcję modernizacji i dokumentację projektową opisującą szczegółowo przyjęte rozwiązania. Zamawiający zatwierdza koncepcję w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia koncepcji, Wykonawca ma 7 dni na wniesienie uwag Zamawiającego.

3.2 Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:
a) Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiący załącznik nr 6 do SWZ;
b) Wzorze umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

3.2 W przypadku stwierdzenia rozbieżności w wymaganych warunkach podmiotowych i przedmiotowych oraz wymaganych środkach dowodowych podmiotowych i przedmiotowych w OPZ i SWZ wiążące są postanowienia SWZ.

3.3 Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i w załącznikach do SWZ , również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w OPZ oraz wykazanie równoważności przez zastosowanie materiałów odpowiadających normie produktu wskazanego z nazwy. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania ,,równoważności".
Warunki równoważności opisano również w PFU, zapis z PFU i SWZ nie wykluczają się Wykonawca ma prawo powoływać się na zapis o równoważności z obydwu dokumentów lub jednego przez siebie wybranego.

3.4 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
3.5 Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.
3.6 Wykonywanie robót, odbiory oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy.

Opis przedmiotu zamówienia przedstawia Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 7100000-8, 45100000-8, 45300000-0, 45400000-1, 71300000-1, 45220000-5, 45230000-8, 71320000-7, 45111000-8

Dokument nr: NIDA.271.01.2024

Otwarcie ofert: 21. Miejsce i termin otwarcia ofert
21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego (sala konferencyjna) w dniu 30.04.2024 r. godz. 11:30
21.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
21.3 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- cen, zawartych w ofertach.

Składanie ofert:
20. Miejsce i termin składania ofert.
20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - (sekretariat), w terminie do dnia 30.04.2024 r. do godz.11:00
20.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
8.1 Termin realizacji zamówienia wynosi: do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.
8.2 Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.
8.3 Wymagane terminy - rękojmi wynosi 36 miesięcy i gwarancji jakości 36 miesięcy. Okres rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zakończenia robót i biegną równocześnie.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień publicznych sektorowych podprogowych (do progów unijnych ) w Związku Międzygminnym NIDA 2000 w Starym Korczynie.

2. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień publicznych sektorowych podprogowych (do progów unijnych ) w Związku Międzygminnym Nida 2000 w Starym Korczynie.
2. Do udzielania zamówień o wartości niższej od kwot dla zamówień sektorowych określonych na podstawie art. 3 Prawo Zamówień Publicznych stosuje się przepisy Regulaminu, o którym mowa w ust. 1.
3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
Strona internetowa Zamawiającego: www.nida2000.realnet.pl

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień powtarzających.
9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
9.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
9.1.2 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SWZ,
9.1.3 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
9.2 O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia, a wskazany Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SWZ dokumenty w zakresie:
9.2.1 spełnienia warunków udziału w postępowaniu
9.2.2 braku podstaw wykluczenia
9.2.3 potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych
9.3 Oświadczenia o którym mowa w pkt. 9.2 należy złożyć na wzorach załącznikach do SWZ, załącznik nr 3 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

9.4. Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
9.4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie,

9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej;
Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt.9.3:
a) Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał (zakończył): dwie roboty budowlane (każda wykonana w ramach jednej umowy/kontraktu) w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" lub ,,wybuduj", w zakresie każdej wykonano roboty polegające na budowie lub modernizacji lub rozbudowie lub przebudowie stacji uzdatniania wody o wartości każdej roboty budowalnej min. 400 000,00 zł brutto.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej SWZ.

9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
- Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.
9.4.4 braku podstaw wykluczenia.
1) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, złożyli nieprawdziwe informację mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia załącznik nr 2, Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na żądanie Zamawiającego na potwierdzenie następujące dokumenty:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;
b) zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Uwaga. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
9.4.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
c) dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt c) stosuje się odpowiednio,

9.5 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w paragrafie 9.

9.6 Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie załączonego oświadczeń. Następnie w wyznaczonym terminie wezwie tego wykonawcę, do złożenia dokumentów potwierdzających informacje w złożonym oświadczeniu.

10 Dodatkowe wymagania od Wykonawców.
11.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:
11.1.1. określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty - załącznik do SWZ) informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych jeżeli są znane.
11.1.2. wynagrodzenie za roboty wykonane za pośrednictwem podwykonawców i dalszych podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach określonych w umowie.
11.1.3. zgłoszenie podwykonawcy na którego zasoby wykonawca się powołuje zobowiązuje wykonawcę aby ten wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie zamawiającego dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (oświadczenia i dokumenty są składane na zasadach określony w SIWZ jak dla wykonawcy)
11.1.4. dla podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji zamówienia, zapisy pkt. 11.1.3 stosuje się odpowiednio.
11.1.5. jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
11.1.6. powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia
12 Informacje dotyczące warunków składania ofert
12.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
12.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
12.3 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
13.1 Oferta musi zawierać:
x
Oświadczenie woli (Oferta) zawiera;
1.
Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem ,,formularza oferty" - załącznik nr 1 do SWZ oraz ,,formularz cenowy robót" - załącznik nr 8 do SWZ
2.
Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.2 - załącznik nr 3 SWZ
3.
Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
4.
Wykaz wykonanych robót - załącznik nr 5 do SWZ
5.
Potwierdzenie wniesienia wadium
x
Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składane na wezwanie Zamawiającego
1.
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4
2
Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4.
3
Zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4.
4.
Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)- załącznik nr 2 SWZ.

13.2 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
13.3 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: ,,Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa", i muszą być dołączone do oferty lub na wezwanie w oddzielnej kopercie oznaczonej: ,,Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa"; ponadto wraz z tymi dokumentami należy załączyć w formie opisowej, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
13.4 Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie Zamawiającego, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem" na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika.
Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie podmiotu trzeciego
o udostępnieniu zasobów musi być złożone w formie oryginału.
13.5 Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
14 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
14.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych
w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu i elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Adres email i numer faksu został podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Oferty i dokumenty w tym uzupełniane składa się w formie pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Tym samym składanie oferty i dokumentów w tym uzupełnianych za pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłyną dokumenty w formie pisemnej.
14.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

16. Termin związania z ofertą.
16.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty terminu składania ofert.

17. Wymagania dotyczące wniesienia wadium
17.1 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
5 000,00 zł
17.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
17.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080).
17.4 Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku nr rachunku:
Nr rachunku 65 8493 0004 0130 0240 8547 0004.
z dopiskiem ,,Wadium" i nr referencyjny: NIDA.271.1.2024
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
17.5 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
17.6 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium zostanie odrzucona.
17.7 Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium będą zastosowane zgodnie z art. 98 p.z.p.

18 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
18.1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 % ceny ofertowej. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
18.2 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
18.3 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
18.4 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, natomiast pozostałe 30% wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

19. Opis sposobu przygotowania ofert.
19.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
19.2. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, określonych w SWZ.
19.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
,,Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kaczkowicach"

Nie otwierać przed 30.04.2024 r. godz. 11:30
19.5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jaj nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

22. Sposób obliczenia ceny oferty
22.1 Cena ofertowa musi być wyrażoną w złotych polskich [PLN]. Cena ofertowa musi obejmować kompletny przedmiot zamówienia i uwzględniać wszelkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z wymaganiami Zamawiającego realizacji przedmiotu zamówienia.

22.2 Oferent podaje cenę ryczałtową za kompletny przedmiot zamówienia. Oferent podaje wartości podatku VAT oraz kwoty netto i brutto zamówienia. Suma wartości brutto stanowić będzie cenę ofertową. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego
22.3 W trakcie realizacji umowy podatek VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie naliczany zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia podana w Formularzu Oferty wraz z należnym podatkiem od towarów i usług zostanie odpowiednio dostosowana w drodze Zmiany do Umowy.

22.4 Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.

22.5 W okolicznościach o których mowa w pkt. 22.4 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
22.6 W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

Opis kryteriów oceny
Znaczenie
Cena brutto
100%

Punkty przyznane za kryterium będą liczone wg następującego wzoru:

Wzór
Cena
Liczba punktów = ?? : ??? x 100
Gdzie:
CN-najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
COB-cena zaoferowana w ofercie badanej
100-wskaźnik stały
Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie podawana do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium ,,cena" wynosi 100 pkt.

22.7 Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy który otrzymał największą ilość punktów wezwie w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty tego wykonawcy.

23 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
23.1 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:
23.1.1. Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
23.1.2. umocowanie do podpisania umowy jeżeli takie umocowanie nie wynika
z treści złożonej oferty.
23.2 W/w dokumenty muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.
23.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę).

24. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.
25. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;
25.1 Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy:
a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy;
c) gdy wystąpią ograniczenia lub zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania zamówienia;
25.2 Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Do postępowania prowadzonego na zasadach Regulaminu udzielania zamówień publicznych sektorowych podprogowych (do progów unijnych) w Związku Międzygminnym NIDA 2000 w Starym Korczynie nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd ZM NIDA 200 w Starym Korczynie, jeżeli wpłyną w terminie 5 dni od uzyskania informacji o wyborze oferty.

Uwagi:
27. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej rozporządzeniem ,,RODO", informuję, iż:
2.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Związek Międzygminny NIDA 2000
Adres: 28-136 Nowy Korczyn, Stary Korczyn
Telefon: (041) 3521-801
2.2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@data-protect.pl
2.3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Wykonawcy wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:
- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
( DZ.U. z 2016 r poz.1126 z późń.zm),
- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( DZ.U z 2018 r. poz.217 ze zm).
2.4. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia.
2.5. Państwa dane będą przekazywane:
a. dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 26 września 2001r o dostępie do informacji publicznej oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
b. ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 i 5 oraz z art. 96 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
c. ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator danych zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
2.6. W związku z jawnością postępowania, dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 ppkt. b).
2.7. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencje niepodania określonych danych skutkują niemożnością wzięcia udziału w postępowaniu.

2.8. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia.
Posiada Pani/Pan prawa do:
- na podstawie art. 15 rozporządzenia- dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 rozporządzenia - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 rozporządzenia - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia.
W przypadku gdy realizacja prawa dostępu wymagałaby od Administratora danych niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator danych może żądać od Państwa wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, w ramach których były przetwarzane dane osobowe.
2.9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kontakt:
15 Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
15.1 Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Rafał Stokłosa - (41) 379-91-26, 501 387 146
15.2 Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:00 w siedzibie Zamawiającego i prowadzącego postępowanie. W ramach informacji telefonicznych zamawiający i prowadzący postępowanie nie udziela informacji wyjaśniających zapisy SWZ, telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze organizacyjnym np.; jak można zadać pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane pytanie na określony temat i gdzie można znaleźć udzieloną odpowiedz.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.