Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sukcesywna dostawa piasku, klińca i pospółki

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa piasku, klińca i pospółki

Data zamieszczenia: 2024-04-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o
ul. 1 Maja 8
47-400 Racibórz
powiat: raciborski
tel. 32 415 30 33 wew. 241, 732 966 866
bozena.dybilas@wodociagiraciborskie.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Racibórz
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: tel. 32 415 30 33 we
Termin składania ofert: 2024-04-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
sektorowego na sukcesywną dostawę piasku, klińca i pospółki na potrzeby Wodociągów
Raciborskich Sp. z o.o. - 3 zadania.
3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa piasku, klińca i pospółki na potrzeby
Zamawiającego. Zamówienie podzielone jest na 3 zadania tj.
1.1. Sukcesywna dostawa piasku płukanego - zadanie nr 1,
?szacunkowa wielkość zamówienia wynosi 2500 ton,
?piasek musi spełniać normy techniczne i jakościowe oraz wymogi normy PN-EN
12620+A1:2008 lub równoważne,
1.2. Sukcesywna dostawa klińca-dolomit o granulacji 11,2-31,5 mm oraz 31,5-63 mm
- zadanie nr 2,
?
szacunkowa wielkość zamówienia w zakresie klińca-dolomit o granulacji
11,2-31,5 mm wynosi 400 ton,
?
szacunkowa wielkość zamówienia w zakresie klińca-dolomit o granulacji
31,5-63 mm wynosi 250 ton,
?
kliniec-dolomit musi spełniać normy techniczne i jakościowe oraz wymogi normy
PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważne,
1.3. Sukcesywna dostawa pospółki o granulacji 0-32 mm bez zanieczyszczeń
organicznych i części gliniastych, płukanej - zadanie nr 3,
?szacunkowa wielkość zamówienia wynosi 3000 ton.
?Pospółka musi spełniać normy techniczne i jakościowe oraz wymogi normy
PN-EN 13043:2004 lub równoważne.2. Wykonawca
będzie
dostarczał
kruszywa
(piasek/kliniec/pospółkę)
do
magazynu
Zamawiającego znajdującego się przy Ul. Gdyńskiej w Raciborzu (teren starej oczyszczalni
ścieków) lub miejsca wbudowania wskazanego przez Zamawiającego na terenie
działalności Spółki tj. Miasto Racibórz, Gmina Kornowac.
3. Koszt transportu kruszyw do magazynu/miejsc wbudowania na terenie działalności Spółki
musi być zawarty w cenie oferty. Wykonawca musi uwzględnić w cenie dostawy
samochodami o małym tonażu
(nieprzekraczającym 12 ton) bezpośrednio na teren
budowy (Miasto Racibórz, Gmina Kornowac).
4. Wykonawca musi posiadać legalizowaną wagę lub wskazać miejsce kontrolnego ważenia
na swój koszt.
5. Dostawy kruszyw będą realizowane na podstawie zamówień przekazywanych drogą
mailową przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego na wskazany przez
Wykonawcę adres mailowy w terminie:
5.1. Do 2
dni roboczych od daty zamówienia
do magazynu Zamawiającego
zlokalizowanego przy Ul. Gdyńskiej w Raciborzu (teren starej oczyszczalni ścieków),
5.2. Do 1 dnia roboczego od daty zamówienia do miejsca wbudowania (na terenie
działalności Spółki) wskazanego przez Zamawiającego.
W przypadku posiadania przez Wykonawcę składu piasku/klińca/pospółki na terenie
Miasta Racibórz, Gminy Kornowac zakłada się możliwość pobierania ww. kruszyw z tego
składu przez Zamawiającego w godz.ch 7:00 - 15.00.
6. Posiadanie składu ww. kruszyw na terenie Miasta Racibórz, Gminy Kornowac nie jest
wymagane.
7. Treść zamówienia, o którym mowa w pkt. 5 będzie zawierać w szczególności: rodzaj
kruszywa, ilość ton, miejsce i termin dostawy z uwzględnieniem terminów wskazanych
w pkt. 5.
8. Wykonawca będzie dostarczał zważone kruszywa do miejsc wskazanych przez
Zamawiającego
wraz
z
dokumentem
WZ
(wydanie
zewnętrzne)
zawierającym
w szczególności: nazwę materiału, wagę, datę i godzinę ważenia. Ważenie musi być
dokonywane na wadze legalizowanej.
6. Na podstawie podpisanego dokumentu WZ, Wykonawca każdorazowo wystawi fakturę
VAT, którą w dniu dostawy lub najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu dostawy:
6.1. Prześle w na adres mailowy Zamawiającego, tj. wodociagi@wodociagiraciborskie.pl,
lub
6.2. Dostarczy w oryginale do siedziby Zamawiającego (ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz).
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania wybranych partii/dostaw materiału do
kontrolnego ważenia bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Miejsce kontrolnego
ważenia zostanie wskazane przez Zamawiającego. Kontrolne ważenie może odbywać się
wyłącznie na wadze legalizowanej. W przypadku stwierdzenia niedoboru powyżej 5%,
koszty ważenia ponosi Wykonawca. Dwukrotne stwierdzenie różnic pomiędzy rzeczywistą
wagą materiału, a wagą wskazaną w dokumencie WZ będzie podstawą do naliczenia kary
umownej z tytułu nienależytego wykonania umowy. Stwierdzenie kolejnych dwóchniedoborów powyżej 5% w dostawach może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca i naliczenia
stosownej kary umownej.
8. Pobieranie kruszyw (przez Zamawiającego) ze składu Wykonawcy może odbywać się pod
warunkiem posiadania przez Wykonawcę ładowarki oraz legalizowanej wagi. Pobieranie
ww. kruszyw ze składu będzie odbywało się poprzez załadowanie kruszywa przez
Wykonawcę na pojazdy Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Następnie kruszywo zostanie
zważone, Wykonawca wystawi dokument WZ (wydanie zewnętrzne) zawierający
w szczególności: nazwę materiału, wagę, datę i godzinę ważenia. Pozostałe czynności
związane z wystawianiem faktury VAT odbywać się będą w sposób opisany w pkt. 6.
Zamawiający nie ma obowiązku zgłaszania zamiaru odbioru kruszywa (do 20 ton) ze składu
Wykonawcy. Odbiór kruszywa ze składu Wykonawcy będzie odbywał się w godz.ch pracy
Spółki tj. 7.00 - 15.00.
9. Zamawiający zastrzega, że wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu,
stosownie do faktycznych wielkości dostaw przy zachowaniu cen podanych w ofercie.
Zmniejszenie przedmiotu zamówienia nie rodzi żadnych roszczeń dla Wykonawcy.
10. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, musi dostarczyć świadectwo jakości na oferowane
kruszywa.
11. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
50.000 zł.

CPV: 14210000-6, 60112000-6

Otwarcie ofert: 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego, Ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz, sala konferencyjna w obecności
przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą wziąć udział w otwarciu ofert.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego, tj. Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 8, 47-400 Racibórz w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
25.04.2024 r.
do godz.
9.30
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.
47-400 Racibórz, Ul. 1-go Maja 8
Oferta w postępowaniu na:
Sukcesywna dostawa piasku, klińca i pospółki
na potrzeby Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. - 3 zadania
Nie otwierać przed dniem 25.04.2024 r. godz. 10:003. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. Należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej
443.000 euro zgodnie z zapisami niniejszej SWZ.
4. Opis części zamówienia
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu
aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz odrzucenia oferty
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:1.1. Złożyli
nieprawdziwe
informacje
mające
wpływ
na
wynik
prowadzonego
postępowania,
1.2. Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty
zawierają błędy,
1.3. Nie wnieśli wadium (jeżeli SWZ wymaga), w tym również na przedłużony okres
związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
1.4. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu
wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
1.5. Wykonawców, którzy dotychczas realizowane na rzecz Zamawiającego dostawy, usługi
lub roboty budowlane wykonywali bez zachowania należytej staranności lub też
w sposób dla Zamawiającego uciążliwy, co zostało udokumentowane przez
Zamawiającego,
1.6. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
1.7. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykluczeniu w postępowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca, w stosunku
do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone w SWZ oraz złożą wymagane dokumenty.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę
i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia oraz dysponują sprzętem i osobami
zdolnymi do realizacji zadania.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawienie
do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Osoby, które w imieniu Wykonawcy
będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
polegać na wiedzy i doświadczeniu, zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tychpodmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie OC
potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 50.000 zł. Zamawiający dopuszcza, by Wykonawca do oferty złożył pisemne
zobowiązanie, że po wybraniu jego oferty niezwłocznie zawrze wskazane powyżej
ubezpieczenie.
10.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty określone w pkt. 7 SWZ metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.
11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
11.1 Jest niezgodna z Regulaminem Udzielania Zamówień obowiązującym w Wodociągach
Raciborskich Sp. z o.o.,
11.2. Jej treść nie odpowiada treści SWZ,
11.3. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
11.4. Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
a Wykonawca nie złożył odpowiednich wyjaśnień lub wyjaśnienia te potwierdzają,
że oferta zawiera rażąco niską cenę,
11.5. Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się
na poprawienie omyłki rachunkowej lub innej, polegającej na niezgodności oferty
z dokumentami zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.
11.6. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
11.7. Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,
jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium,
11.8. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
11.9. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, chyba, że z uwagi
na specyfikę postępowania Zamawiający postanowi inaczej.
13. W przypadku, o którym mowa w pkt 12 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
14. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa
w pkt 11, w szczególności spełnianie warunków udziału w postępowaniu ocenia się łącznie
w stosunku do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielanie
zamówienia, z zastrzeżeniem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
15. Zamawiający może żądać przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia.16. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty, Wykonawcy zostaną
zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Polisa OC potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 zł.
Zamawiający dopuszcza by Wykonawca do oferty złożył pisemne zobowiązanie, że po
wybraniu jego oferty niezwłocznie zawrze wskazane powyżej ubezpieczenie.
6. Świadectwo/a jakości na oferowane kruszywo/a.
7. Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów
dołączonych do oferty.
8. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ.
9. Wykaz wykonanych dostaw (minimum 1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie -
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawy:
9.1. Piasku w ilości nie mniejszej niż 1.500 ton,
9.2. Klińca-dolomit o granulacji w przedziale od 11,2 do 63,0 mm w ilości nie mniejszej niż
400 ton,
9.3. Pospółki w ilości nie mniejszej niż 2.000 ton,
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, wraz z potwierdzeniem, że
dostawy te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone - załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku złożenia ofert częściowych referencje muszą odpowiadać przedmiotowi
zadania, na które Wykonawca składa ofertę/y.
10. Parafowany na każdej stronie wzór umowy - załącznik nr 3 do SWZ,
11. Potwierdzenie wniesienia wadium
8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy
przekazują pisemnie.
2. Zamawiający wybiera dowolną dla siebie formę porozumiewania się z Wykonawcami,
w każdym opisanym w SWZ przypadku.
3. Wykonawca może zwrócić się, w formie pisemnej, do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ.
Zamawiający udziela wyjaśnień nie później jak na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem, że prośba wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Zamawiający jednocześnie treść wyjaśnień udostępni na stronie bez podania źródła
zapytania.
5. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców.
6. Zamawiający posiada skrzynkę PEPPOL na Platformie Elektronicznego Fakturowania
o numerze 6391894972.
10. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia umowy
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
1.1. 6.000,00 zł - w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na wszystkie zadania,
1.2. 2.000,00 zł - w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na zadanie nr 1,
1.3. 1.000,00 zł - w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na zadanie nr 2,
1.4. 3.000,00 zł - w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na zadanie nr 3.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1 Pieniądzu,
2.2 Gwarancjach bankowych,
2.3 Gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:BNP Paribas Bank Polska S.A. 59 2030 0045 1110 0000 0175 8720 z adnotacją:
Wadium na:
Sukcesywna dostawa piasku, klińca i pospółki
na potrzeby Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. - 3 zadania
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przed upływem terminu składania ofert,
przy czym, za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania na rachunku
bankowym Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę w kwocie, w jakiej zostało złożone.
7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem
z ofertą w osobnej kopercie, natomiast kserokopie dokumentu wadialnego należy dołączyć
do oferty.
8. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi zawierać stwierdzenie, że na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie
z warunkami Specyfikacji Warunków Zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata
bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta.
9. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie
wykluczona bez rozpatrywania.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
10.1. Zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego
wykonania umowy (jeżeli jego wniesienia wymagano)
10.2. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium Wykonawcy:
11.1. Który wykluczony z postępowania,
11.2. Którego oferta została odrzucona.
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył wymaganych dokumentów lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki (polegającej na niezgodności oferty z dokumentami
zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty), co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
14.1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie,
14.2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,14.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
15. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed
jej podpisaniem.
11. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert
(pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert).
12. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub
pełnomocnictwa
(pełnomocnictw)
wynika,

do
reprezentowania
Wykonawcy
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby.
4. Upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć
oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa
wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie
zgodnej z zapisami niniejszej SWZ.
6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu (oryginał), mieć formę
pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć
do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału,
odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez
tłumacza przysięgłego.
9. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub
ręcznie.10. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej SWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego
i pokrywać się merytorycznie z załączonym wzorem.
11. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
12. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez
Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące)
ofertę.
13. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ muszą być
złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby,
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu.
15. Kompletna oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pkt 7 SWZ.
16. Wykonawca powinien dołączyć do oferty stosowne Pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy
upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu
z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
14. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej
1. Definicję ceny należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
2. Cenę oferty/ceny jednostkowe należy wpisać w punkcie 1 Formularza ofertowego.
3. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego.
4. Cena oferty/ceny jednostkowe obliczona/e przez Wykonawcę musi/szą uwzględniać
wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia (m.in. cenę kruszyw/a, załadunek, transport,
rozładunek). Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie załatwienie wszelkich
innych formalności dotyczących wykonania zamówienia i kosztów z tym związanych.
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia.
5. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym i Wykonawcą
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach innych niż PLN.
16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzucone będą oceniane według jednego
kryterium - cena - zgodnie z poniższym wzorem:
najniższa cena netto
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
C = ---------------------------------------------------- x 100
cena netto oferty badanej
17. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Niezwłocznie po
wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty o:
1.1 Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
punktację przyznaną ofertom,
1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
1.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia. Wykonawca
zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy.
Nie zgłoszenie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako uchylenie
się od zawarcia umowy.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać z sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownej oceny.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy w drodze korespondencyjnej.
18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1.1Zostanie zawarta w formie pisemnej.
1.2Mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli zapisy SWZ
nie stanowią inaczej.
1.3
Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie
do informacji publicznej.
1.4
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
1.5
Jest zawarta na okres wskazany w SWZ.1.6
Podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawartego SWZ.
2. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy (załącznik
nr 3) załączonym do SWZ.
3. Wzór umowy po upływie terminu do składania ofert, nie podlega zmianom i złożenie oferty
jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
19. Postanowienie końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ mają zastosowanie postanowienia Regulaminu
Udzielania Zamówień Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. oraz odpowiednie przepisy Kodeksy
cywilnego.

Uwagi:
20. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych
przez Zamawiającego
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.
z siedzibą w Raciborzu 47-400, ul. 1 Maja 8,
2. Zamawiający wyznaczył Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z którym można się
skontaktować za pośrednictwem adresu: dane.osobowe@wodociagiraciborskie.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
3.1. W celu zainteresowania postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, art. 6
ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
3.2. W celu wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. b. RODO,
3.3. Dla celu wypełniania obowiązku ciążącego na administratorze art. 6 Ust. 1 lit. c RODO,
3.4. Dla celów dochodzenia roszczeń prawnie uzasadniony interes Administratora, art. 6
ust. 1 lit. f. RODO.
4.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone:
4.1. Wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne,
ograniczenie dostępu do danych o których mowa powyżej może wystąpić jedynie
w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art.
8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.
U 2017 poz. 1579 ze zm.),4.2. Dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania
ciągłości oraz poprawności działania systemów,
4.3. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia
korespondencji,
4.4. Upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia umowy przez cały okres
trwania umowy.
Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń
lub obrony
przed roszczeniami przez Administratora oraz z uwagi na obowiązki
archiwizacyjne.
7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania*,
usunięcia**, ograniczenia przetwarzania***, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach
marketingowych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Pani/Pana dane nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.
10. Podanie
danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówieniu
publicznym jest dobrowolne ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
Brak podania przez Panią/Pana swoich danych osobowych będzie skutkowało brakiem
możliwości udziału w postępowaniu.
Wyjaśnienia:
* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników,
** prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, gdy przetwarzanie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa art. 17 ust. 3 lit. b, d lub
e RODO,
*** prawo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani
w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
?
Sprawy techniczne:
Bożena Dybilas - tel. 32 415 30 33 wew. 241, 732 966 866,
email: bozena.dybilas@wodociagiraciborskie.pl, w godzinach 700 - 1400
?
Sprawy proceduralne: Tatiana Pacharzyna - tel. 32 415 30 33 wew. 206, 536 280 432,
email: przetargi@wodociagiraciborskie.pl, w godzinach 700 - 1400.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.