Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
20219z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Rozwój infrastruktury turystycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rozwój infrastruktury turystycznej

Data zamieszczenia: 2024-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA RUTKA-TARTAK
ul. 3 Maja 13
16-406 Rutka-Tartak
powiat: suwalski
sekretariat@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Rutka-Tartak
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rutka-Tartak
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i specyfikacji warunków zamówienia zadania pn.: Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rutka-Tartak. Zadanie obejmie budowę ścieżki edukacyjnej - ,,Przygoda nad Potopką" w Rutce-Tartak, punktu widokowego w Rowelach oraz zagospodarowanie terenu wokół wieży widokowej w Baranowie.

CPV: 45223000-6, 45100000-8,45111200-0,45233260-9,45233220-7,45236000-0,45223820-0,45233290-8,45111291-4

Dokument nr: 2024/BZP 00293823, DG.271.1.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-08 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9edbdc9a-fe33-11ee-885b-8267c0608453
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
4. Identyfikator postepowania: ocds-148610-9edbdc9a-fe33-11ee-885b-8267c0608453
5. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk ,,Przeglądaj postępowania/konkursy").
6. Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
9. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: sekretariat@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń.
10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
12. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych, jako załączniki do jednego formularza).
13. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rutka-Tartak, tel.: 87 568 72 54
o inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Ratce-Tartak jest Pani/Pani Dariusz Żukowski e-mail: inspektorodo@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rutka-Tartak" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. Zm.)
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm), dalej ,,ustawa PZP";
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-08 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 154 dni

Wymagania:
1. Zamawiający określa wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) Pieniądzu
b) gwarancjach bankowych
c) gwarancjach ubezpieczeniowych
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419.)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 62 9367 0007 0000 0000 0866 0002, tytuł przelewu Wadium - Rozwój infrastruktury turystycznej
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DG.271.1.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i specyfikacji warunków zamówienia zadania pn.: Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rutka-Tartak. Zadanie obejmie budowę ścieżki edukacyjnej - ,,Przygoda nad Potopką" w Rutce-Tartak, punktu widokowego w Rowelach oraz zagospodarowanie terenu wokół wieży widokowej w Baranowie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45236000-0 - Wyrównywanie terenu
45223820-0 - Gotowe elementy i części składowe
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 154 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonane w oparciu o następujące kryteria i
ich
znaczenie:
1) Cena ofertowa (C) - waga - 60 %,
Liczba punktów liczona będzie według formuły:
(Cn / Cof.b). x 60 = liczba punktów, gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert,
Cof.b - cena oferty badanej,
60 % - procentowe znaczenie kryterium ceny.
2) Okres gwarancji i rękojmi (G) - waga - 40 %,
Okres gwarancji i rękojmi liczony jest w pełnych latach, przy czym:
a) za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 3 lata - 0 punktów,
b) za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 4 pełne lata - 20 punktów,
c) za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 5 pełnych lat - 35 punktów,
d) za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 6 pełnych lat i więcej - 40 punktów.
Punkty będą przyznawana za pełne lata np. za okres gwarancji i rękojmi wynoszący 5 lat i 7 miesięcy - 35 punktów.
Łączną liczbę punktów oferty ,,W" stanowi suma punktów oferty osiągnięta w każdym z kryteriów oceny:
W = C+G
Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100.
Za najkorzystniejszą, Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Opis warunków udziału w postępowaniu zawiera SWZ , dział VI. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4,5,8 i 10 ustawy Pzp oraz oświadczenia jakie należy złożyć wraz z ofertą oraz na wezwanie Zamawiającego oraz warunki udziału w postępowaniu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o grupie
kapitałowej
Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający określa wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) Pieniądzu
b) gwarancjach bankowych
c) gwarancjach ubezpieczeniowych
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419.)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 62 9367 0007 0000 0000 0866 0002, tytuł przelewu Wadium - Rozwój infrastruktury turystycznej
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków składa każdy z Wykonawców wg załącznika nr 2 do SWZ. Oświadczenia to potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w ofercie oświadczenie (wg załącznika 4 do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:
1) Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy takich jak:
a. następstwa działań administracyjnych, których nie przewidziano na etapie przygotowawczego do inwestycji, oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, a niewynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym zmiany umowy Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą w zakresie terminów lub wysokości płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot umowy;
b. zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia;
c. wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji Umowy;
d. wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany;
e. konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;
f. niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie zamówienia zgodnie z technologią wykonania;
g. warunków atmosferycznych, w szczególności: klęski żywiołowe; wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych; szczególnie niesprzyjających np. gradobicia, trąby powietrzne, opady deszczu, niskie lub wysokie temperatury powietrza; zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;
h. wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
i. koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.
2) Konieczności zmiany, w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a. ustawowej zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku od towaru i usług VAT - w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części umowy wynagrodzenie ryczałtowe brutto ulegnie modyfikacji stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian;
b. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej
c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu oraz wysokości składek z tego tytułu
3) Zmiany co do zakresu dostaw objętych umową i wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy ich wykonanie w całości stanie się zbędne Zamawiającemu z jakiegokolwiek powodu albo stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje konieczność ich zaniechania.
3. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian zostaną opisane w protokole konieczności zaakceptowanym przez strony umowy.
4. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
5. Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonane w oparciu o następujące kryteria i
ich
znaczenie:
1) Cena ofertowa (C) - waga - 60 %,
Liczba punktów liczona będzie według formuły:
(Cn / Cof.b). x 60 = liczba punktów, gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert,
Cof.b - cena oferty badanej,
60 % - procentowe znaczenie kryterium ceny.
2) Okres gwarancji i rękojmi (G) - waga - 40 %,
Okres gwarancji i rękojmi liczony jest w pełnych latach, przy czym:
a) za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 3 lata - 0 punktów,
b) za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 4 pełne lata - 20 punktów,
c) za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 5 pełnych lat - 35 punktów,
d) za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 6 pełnych lat i więcej - 40 punktów.
Punkty będą przyznawana za pełne lata np. za okres gwarancji i rękojmi wynoszący 5 lat i 7 miesięcy - 35 punktów.
Łączną liczbę punktów oferty ,,W" stanowi suma punktów oferty osiągnięta w każdym z kryteriów oceny:
W = C+G
Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100.
Za najkorzystniejszą, Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.