Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Realizacja nagłośnienia oraz oświetlenia koncertów plenerowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Realizacja nagłośnienia oraz oświetlenia koncertów plenerowych

Data zamieszczenia: 2024-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
powiat: stalowowolski
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
oferty@muzeum.stalowawola.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Stalowa Wola
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 15 844 85 56, 1
Termin składania ofert: 2024-04-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Realizacja nagłośnienia oraz oświetlenia koncertów plenerowych w dniu 11.05.2024 r. - na potrzeby organizacji Nocy Muzeów przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ogłaszamy zapytanie ofertowe na zad. pn.:

Realizacja nagłośnienia oraz oświetlenia koncertów plenerowych w dniu 11.05.2024 r.

- na potrzeby organizacji Nocy Muzeów przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna imprezy plenerowej organizowanej w ramach Europejskiej Nocy Muzeów na dziedzińcu Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w dniu 11.05.2024 r. Usługa będzie polegała na profesjonalnej realizacji nagłośnienia i oświetlenia 2 koncertów plenerowych dla ok. 500 osób:

Koncert zespołu ,,Iza i Latynoscy Brothers"
Koncert zespołu ,,Jelonek"

Ad 1A. Koncert zespołu ,,Iza i Latynoscy Brothers"

? koncert odbędzie się o godz. 20.00 w plenerze na dziedzińcu Muzeum COP, Ul. Hutnicza 17 (dojazd od Ul. Kwiatkowskiego)

? Wykonawca zapewni obsługę techniczną koncertu zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami opisanymi w riderze zespołu, który stanowi Załącznik A do niniejszego zapytania (dźwięk, światło)

? gotowość sceniczną do prób oraz koncertów należy zapewnić w dniu 11.05.2024 r. od godz. 14.00 do 1.00

? miejsce koncertu należy przygotować pod względem bezpieczeństwa zespołu, tj. zgodnie z przepisami bhp, p.poż.

? firma zapewniająca nagłośnienie oraz realizację oświetlenia bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonawców podczas prób i koncertu na scenie, w zakresie zainstalowanego sprzętu i aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej.

Ad 1B. Koncert zespołu ,,Jelonek"

? koncert odbędzie się o godz. 21.00 w plenerze na dziedzińcu Muzeum COP, Ul. Hutnicza 17 (dojazd od Ul. Kwiatkowskiego)

? Wykonawca zapewni obsługę techniczną koncertu zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami opisanymi w Załącznik B do niniejszego zapytania (dźwięk, światło)

? gotowość sceniczną do prób oraz koncertów należy zapewnić w dniu 11.05.2024 r. od godz. 14.00 do 1.00

? miejsce koncertu należy przygotować pod względem bezpieczeństwa zespołu, tj. zgodnie z przepisami bhp, p.poż.

? firma zapewniająca nagłośnienie oraz realizację oświetlenia bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonawców podczas prób i koncertu na scenie, w zakresie zainstalowanego sprzętu i aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej.

2. Oferent zobowiązuje się do:

a) profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia koncertów aparaturą o parametrach równoważnych z opisanymi w Załączniku A oraz Załączniku B.

b) realizowania zapewnienia agregatu prądotwórczego spełniającego ridery zespołów.

c) zapewnienia reżyserki

a) imprezy dokładnie według wskazań Organizatora oraz Artystów.

b) wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością.

c) posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które będzie obowiązywać w czasie realizacji usługi w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł). Kopia polisy stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy.

3. Zamawiający (Muzeum) zobowiązuje się do:

3.1. zapewnienia mobilnej profesjonalnej sceny plenerowej, która zostanie wypożyczona od Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli oraz zmontowana przez jego pracowników. Jeżeli zachodzi taka potrzeba MDK zapewni wingi do podwieszenia głośników po bokach sceny, chyba, że rider techniczny Artystów tego nie wymaga lub możliwa i akceptowalna jest inna forma.

3.2. Podstawowe parametry mobilnej sceny:

? wymiar podłogi 6 m x 8 m,

? dach łukowy (dach nie jest wyciągany na wyciągarkach)

? nośność konstrukcji dachu 1200 rozłożone równomiernie po 300 kg na każdą kratę

? barierki, plecy boki, siatki wiatroodporne

3.3. gotowości do instalacji sprzętu na 24 godz. przed rozpoczęciem imprezy.

3.4. profesjonalnej ochrony sprzętu w czasie trwania imprezy przez min. 1 licencjonowanego pracownika agencji ochrony.

UWAGI:

1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na której odbędą się koncerty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

Dokument nr: MR-AG-ZO-312-11/24

Otwarcie ofert: 3. Informacja o otwarciu ofert

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2024 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.

2) Otwarcie ofert ma charakter jawny.

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:

a) pisemnej - ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, Ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter. Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej:

Oferta do zapytania nr MR-AG-ZO-312-11/24

Realizacja nagłośnienia oraz oświetlenia koncertów plenerowych w dniu 11.05.2024 r.

- na potrzeby organizacji Nocy Muzeów przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

b) elektronicznej - ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Oferent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału oferty do siedziby Zamawiającego w okresie max. 7 dni od dnia terminu składania ofert, pod rygorem jej odrzucenia, chyba, że oferta została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo.
2. Termin złożenia oferty

TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 25.04.2024 r. do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
VI. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Sobota, 11 maja 2024 r. Działka Muzeum COP, Ul. Hutnicza 17, dojazd od Ul. Kwiatkowskiego

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

2. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
IV. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

ü O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 3 usług realizacji nagłośnienia koncertów podczas masowych imprez plenerowych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - wg załącznika nr 3.

b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

ü O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.

Na potwierdzenie do każdej wykonanej usługi podanej w wykazie należy złożyć dokument, potwierdzający należyte jej wykonanie (referencje, protokół odbioru, poświadczenia, itp.). Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.

V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE

a) Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy - formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,

b) Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia, tzn.: wykaz zrealizowanych usług wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1) Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego oraz przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

2) Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli ona jest sprzeczna z treścią zapytania ofertowego wytycznymi lub w inny sposób narusza obowiązujące przepisy prawa.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

a) Na formularzu oferty należy podać cenę netto oraz cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

b) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

c) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji, obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

d) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IX. INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

a) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium CENA - 100 %:

b) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

c) Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

d) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.

e) Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:

Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru:

wartość punktowa A = 100 * Cmin / Cn

gdzie: A - waga

Cmin - cena (brutto jednej roboczogodziny z narzutami) najniższa spośród ofert nieodrzuconych

Cn - cena (brutto jednej roboczogodziny z narzutami) badanej oferty

X. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów.

2. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

3. W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

4. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.

6. Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.

7. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.

9. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.

10. W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z wykonawcami oferującymi najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia.

Kontakt:
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Magdalena Wielgocka, e-mail: mwielgocka@muzeum.stalowawola.pl

Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.