Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
11z dziś
6021z ostatnich 7 dni
20522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przebudowa Żłobka Samorządowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa Żłobka Samorządowego

Data zamieszczenia: 2024-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Reymonta 20
30-059 Kraków
powiat: Kraków
zp@zim.krakow.pl
https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl/pn/zimkrakow/demand/notice/public/127668/details
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5 na os. Willowym 2
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i modernizacji Żłobka Samorządowego nr 5 na Os. Willowym 2 w Krakowie wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz odcinków zewnętrznych tych instalacji, rozbiórką obiektów budowlanych (wózkownia, miejsce gromadzenia odpadów stałych), budową nowego obiektu wózkowni, miejsca gromadzenia odpadów stałych, jednostki zewnętrznej klimatyzacji wraz z ażurową obudową i budową utwardzeń, modernizacją i częściowym podwyższeniem ogrodzenia (zwana dalej Inwestycją).
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z podziałem na V etapów realizacji prac.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zostały określone w załącznikach do SWZ, w tym m.in. w Projektowanych postanowieniach umowy (zwanych dalej PPU), stanowiących załącznik nr 1 do SWZ oraz dokumentach wskazanych w Wykazie dokumentów opisujących przedmiot zamówienia (link do dokumentów opisujących przedmiot zamówienia) - stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45200000-9,45400000-1,45300000-0,45233200-1

Dokument nr: 2024/BZP 00294184, ZIM.ZP.262.2.6.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-15 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl ,
zp@zim.krakow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod następującym adresem https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl
2. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej, email: zp@zim.krakow.pl, z zastrzeżeniem sekcji XI pkt 2 SWZ, tj. składania ofert.
UWAGA: Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem postępowania, tj. ZIM.ZP.262.2.6.2024.
3. Szczegółowe informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zostały
opisane w sekcji VIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały opisane w sekcji XXIV SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zostały opisane w sekcji XXIV SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl/pn/zimkrakow/demand/notice/public/127668/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-15 10:00
Miejsce składania ofert: 2. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl poprzez wybranie kafelka ,,FORMULARZ OFERTY/WNIOSKU" lub wybrać sekcję ,,Przygotowanie oferty". Szcegółowy sposób złożenia oferty został opisany w sekcji XI SWZ

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZIM.ZP.262.2.6.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i modernizacji Żłobka Samorządowego nr 5 na Os. Willowym 2 w Krakowie wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz odcinków zewnętrznych tych instalacji, rozbiórką obiektów budowlanych (wózkownia, miejsce gromadzenia odpadów stałych), budową nowego obiektu wózkowni, miejsca gromadzenia odpadów stałych, jednostki zewnętrznej klimatyzacji wraz z ażurową obudową i budową utwardzeń, modernizacją i częściowym podwyższeniem ogrodzenia (zwana dalej Inwestycją).
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z podziałem na V etapów realizacji prac.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zostały określone w załącznikach do SWZ, w tym m.in. w Projektowanych postanowieniach umowy (zwanych dalej PPU), stanowiących załącznik nr 1 do SWZ oraz dokumentach wskazanych w Wykazie dokumentów opisujących przedmiot zamówienia (link do dokumentów opisujących przedmiot zamówienia) - stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1) w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, zgodnych z jego przedmiotem stanowiących powtórzenie podobnego przedmiotu zamówienia do kwoty 2 485 522,09 zł netto. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego ewentualne udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w budynku Żłobka Samorządowego nr 5 na os. Willowym 2 w Krakowie. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie tych robót budowlanych będzie kosztorys ofertowy przygotowany przez Wykonawcę. Dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w kosztorysie ofertowym zastosowane będą ceny nie wyższe niż średnie ceny i wskaźniki R (robocizna), M (cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne), Kz (koszty zakupu) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud. Dla określenia ceny materiałów i sprzętu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi kalkulację indywidualną a ustalenie wynagrodzenia nastąpi po wcześniejszych negocjacjach z Wykonawcą.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
1.1. Cena - waga 60% (60 pkt)
1.2. Wydłużenie podstawowego okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonanych robotów budowlanych - waga 40% (40 pkt)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie podstawowego okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonanych robotów budowlanych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej oraz w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2. Zamawiający uzna warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
2.1. w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał robotę budowlaną polegającą na budowie lub nadbudowie lub przebudowie lub rozbudowie lub odbudowie obiektu budowlanego, której wartość była nie mniejsza niż 5 500 000,00 zł brutto;
2.2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia w szczególności co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia funkcję kierownika budowy:
a) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce)
oraz
b) posiadającą doświadczenie w wykonywaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót dla jednej roboty budowlanej w zakresie obiektu budowlanego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, przy czym wartość tej roboty była nie mniejsza niż 5 500 000,00 zł brutto.
Uwagi do warunków udziału w postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego, o których mowa w pkt 2 powyżej:
a) Dotyczy pkt. 2.1. i 2.2.: Pod pojęciem ,,ustawa Prawo budowlane" należy rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z późniejszymi zmianami.
b) Dotyczy pkt. 2.1 i 2.2. b).: Pod pojęciem ,,obiekt budowlany" - Zamawiający rozumie obiekt budowlany w rozumieniu definicji wskazanej w ustawie Prawo budowlane - z wyłączeniem budowli i obiektu małej architektury,
c) Dotyczy pkt. 2.1: Przez ,,w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie" - Zamawiający rozumie, że w okresie ostatnich 10 lat przypadł dzień, w którym uzyskano decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie budynku lub równoważny dokument a w przypadku inwestycji zlokalizowanych na obszarze poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej inny/inne równoważne dokumenty stwierdzające zgodnie z obowiązującymi, właściwymi przepisami prawa dopuszczenie do użytkowania budynku stanowiącego przedmiot robót budowlanych.
3. Zamawiający uzna warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).
W przypadku gdy wartość wykazanych środków finansowych lub zdolności kredytowej jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia wystawienia dokumentu.
4. Pozostałe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały określone w sekcji XIV SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
2. Jeżeli dotyczy, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp), według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
3. Jeżeli dotyczy, w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp:
a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp), według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 10 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wykaz robót budowlanych zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
UWAGA:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wówczas w powyższym Wykazie zobowiązany jest podać jedynie te roboty, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz osób zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
4. Wykonawca składa w/w dokumenty na wezwanie Zamawiającego.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1.1. Formularz oferty, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
1.2. jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
1.3. jeżeli dotyczy, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) - Pełnomocnictwo - do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.
1.4. jeżeli dotyczy, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
1.5.jeżeli dotyczy, w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp:
a) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (zaleca się skorzystanie z wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
1.6. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, o ile wskaże w Formularzu oferty dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
2. INNE, DODATKOWE DOKUMENTY PRZEDKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
1. Zamawiający informuje, że zamówienie realizowane jest z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
2. Na podstawie Polecenia Służbowego Prezydenta Miasta Krakowa Nr 20/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie Instrukcji do zadań będących przedmiotem Pism Alokacyjnych w ramach poprzednich alokacji kredytów EBI, Zamawiający będzie badał czy została podjęta wobec Wykonawcy decyzja o wykluczeniu lub decyzja o tymczasowym zawieszeniu zgodnie z Polityką Wykluczeń Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W tym celu Wykonawca przedkłada wraz z ofertą Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu/zawieszeniu sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.
3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w treści Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu/zawieszeniu, opcji wskazującej na podleganie wykluczeniu w zakresie, o którym mowa w pkt. 2., Wykonawca przedłoży wraz z Oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu/zawieszeniu obszerne wyjaśnienie w zakresie przeprowadzanego przez EBI postępowania o wykluczeniu lub tymczasowym zawieszeniu i ewentualnych środkach naprawczych podjętych przez Wykonawcę zwanej dalej ,,Wyjaśnieniem".
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu wskazane w ogłoszeniu, mogą spełniać łącznie.
3. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, może powoływać się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum przy realizacji innego zamówienia publicznego, tylko wtedy, gdy faktycznie uczestniczył w jego realizacji. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tylko zakresu zamówienia, w którym realnie uczestniczył.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikało, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane postanowienia umowy (PPU) w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.
2. Zmiany PPU w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
1.1. Cena - waga 60% (60 pkt)
1.2. Wydłużenie podstawowego okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonanych robotów budowlanych - waga 40% (40 pkt)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie podstawowego okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonanych robotów budowlanych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-06-13

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.