Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zmiana sposobu użytkowania kontenera z płyt warstwowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zmiana sposobu użytkowania kontenera z płyt warstwowych

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Drawno
ul. Kaliska 5
73-220 Drawno
powiat: choszczeński
tel. 95 768 2041
drawno@szczecin.lasy.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Drawno
Wadium: nie jest wymagane
Nr telefonu: tel. 95 768 2041
Termin składania ofert: 2024-04-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT
,,Zmiana sposobu użytkowania kontenera z płyt warstwowych (budynku
gospodarczego) na pomieszczenie socjalne na działce nr 126/1 obręb 0005
Zdanów gm. Drawno (teren szkółki leśnej)"
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego, polegającego na zmianie
sposobu użytkowania kontenera z płyt warstwowych (budynku gospodarczego)
na
pomieszczenie socjalne, na działce nr 126/1 obręb 0005 Zdanów gm. Drawno (teren szkółki
leśnej).
Zamówienie polegało będzie na budowie niezbędnej infrastruktury technicznej zgodnie z
dokumentacją projektową, a w tym:
- budowa wewnętrznej instalacji sanitarnej
- budowa wewnętrznej instalacji zasilającej
- budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej
- budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
- budowa zewnętrznej instalacji zasilającej
- budowa wentylacji grawitacyjnej - wywietrzak dachowy
- wykonanie zagospodarowania terenu - budowa chodnika z kostki
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej
- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwolenie na użytkowanie
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca
załącznik nr 3 do przedmiotowego zaproszenia, na którą składają się:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
2) projekt techniczny - branża elektryczna
3) projekt instalacji wody użytkowej
4) projekt instalacji kanalizacji sanitarnej
5) projekt architektoniczno - budowlany
6) zagospodarowanie terenu
7) przedmiar - instalacja wewnętrzna branża sanitarna
28) przedmiar - instalacja wewnętrzna branża elektryczna
9) przedmiar - instalacje zewnętrzne

CPV: 45000000-7, 45300000-0

Dokument nr: SA.270.1.11.2024

Składanie ofert:
3. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
4
oferty,
stanowiącego?
podpisany Formularz Ofertowy (zał. nr 1) należy wysłać na adres e-mail:
drawno@szczecin.lasy.gov.pl w terminie do dnia 30.04.2024r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.
Termin realizacji zamówienia: w terminie do 30.08.2024r.

Wymagania:
Tryb postępowania: postępowanie prowadzone w trybie zaproszenia do składnia ofert na
podstawie Zarządzenia nr 14/2024 z dnia 22.03.2024 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno w
sprawie udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Drawno
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert równoważnych.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe
warunki:
a)
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b)
dysponują osobą, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy- posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
c)
posiadają wiedzę i doświadczenia niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia;
d)
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
e)
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej zrealizować
przedmiot zamówienia.
Przed zawarciem umowy, Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem: a) kopię dokumentu
potwierdzającego, że osoba wskazana przez Wykonawcę w ofercie posiada wymagane
przez Zamawiającego aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie b) poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem kopia dokumentu potwierdzających przynależność tej osoby do
właściwej izby samorządu budowlanego.
2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust.
1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
3przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm., dalej: ,,Specustawa") na podstawie:
a) art. 7 ust. 1 pkt 1 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę wymienionego w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i w rozporządzeniu 269/2014
albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3) Specustawy;
b) art. 7 ust. 1 pkt 2 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę, którego
beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3) Specustawy;
c) art. 7 ust. 1 pkt 3 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę, którego jednostką
dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o
ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3) Specustawy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERT
1. Na ofertę składa się:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Oferta
musi
być
sporządzona
według
wzoru
formularza
załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
4. Wykonawca ma prawo złożyć jedną Ofertę.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną lub osobę posiadającą umocowanie
prawne. Oferta musi być podpisana własnoręcznie lub musi zostać opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
7.Zamawiający
poprawi
w Ofercie: omyłki pisarskie,
oczywiste
omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki
polegające na niezgodności Oferty z treścią zapytania ofertowego, nie powodujące istotnych
zmian w treści Oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta
została poprawiona.
8. Zamawiający odrzuci Ofertę:
- złożoną po terminie;
- której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
- Wykonawcy, który nie zgodzi się na poprawienie omyłek polegających na niezgodności
Oferty
z treścią zapytania ofertowego, nie powodujących istotnych zmian w treści Oferty;
- Wykonawcy w stosunku, do którego otwarto likwidację albo ogłoszono upadłość albo
którego
działalność gospodarcza jest zawieszona.
9. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. O wyborze oferty
najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi uczestników postępowania pisemnie.
8. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 100 % CENA
2. Do oceny będzie brana cena brutto wpisana w Formularzu Oferty.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny .
9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez
Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie należytego
5wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wynosić będzie 5 % ceny całkowitego
Wynagrodzenia (brutto).
3. Zabezpieczenie należy wnieść w pieniądzu, przed podpisaniem Umowy.
4. Zabezpieczenie Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w
banku BNP Paribas Bank Polska S.A. nr rachunku: 59 1600 1462 1016 8009 7000 0007 z
dopiskiem: ,,Zabezpieczenie - znak spr. SA.270.1.11.2024". Zabezpieczenie, Zamawiający
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wniesione
zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym Zamawiający pozostawia
30% zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.
Pozostała kwota jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub
gwarancji.
10. ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNI POSTĘPOWANIE GDY:
1. Dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie
Zamawiającego.
2. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
3. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty.
4. Z przyczyn uzasadnionych interesem gospodarczym Zamawiającego, Zamawiający nie może
sfinansować realizacji zamówienia.

Uwagi:
11. INFORMACJA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO", informuję, że:
6?
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Nadleśniczy Nadleśnictwa Drawno,
ul.
Kaliska
5,
73-220
Drawno.
Telefon
95 768
20
41,
e-mail:
drawno@szczecin.lasy.gov.pl
?
w
inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Karolina Kaczmarek;
sprawach
dotyczących
przetwarzania
danych
osobowych
można
skontaktować
się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub
telefonicznie +48 91 432 87 12.
Dane
osobowe
przetwarzane
będą
w
celu
związanym
z
postępowaniem
o udzielenie zamówienia (prowadzonym w trybie innym niż określony w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) oraz z jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli
nie ziszczą się przesłanki unieważnienia postępowania - w celu zawarcia umowy i jej realizacji;
podstawą prawną takiego przetwarzania jest:
a) niezbędność
przetwarzania
do
podjęcia
działań
przed
zawarciem
umowy
z osobą, której dane dotyczą, a w przypadku zawarcia umowy realizacja zawartych w
niej postanowień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wyborze najkorzystniejszej -
według przyjętych kryteriów - oferty dotyczącej wykonania zamówienia (art. 6 ust.1 lit f
RODO);
c) prawnie uzasadniony interes Administratora obejmujący ustalenie, dochodzenie lub
obronę przed roszczeniami oraz cele administracji wewnętrznej Administratora, w
szczególności raportowanie i dokumentowanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) w przypadku zawarcia umowy - wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze, wynikających z przepisów szczególnych, mających zastosowanie w
działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO);
e) Państwa zgoda w zakresie danych dodatkowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podanie danych osobowych identyfikujących stronę postępowania (w szczególności: imię i
nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania) jest konieczne, podanie innych
danych (np. numeru telefonu kontaktowego) ma charakter dobrowolny, odmowa udzielenia
żądanych informacji może uniemożliwić uczestnictwo w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
W zakresie danych osobowych, na przetwarzanie których wyrażono zgodę, przysługuje Państwu
prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem; wycofanie zgody
możliwe jest z wykorzystaniem danych kontaktowych Administratora wskazanych powyżej.
Administrator może ujawniać Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym,
w szczególności świadczącym usługi w zakresie obsługi prawnej, archiwizacji, serwisu
7urządzeń; dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom publicznym, jeżeli wynika to
z przepisu prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do pełnej realizacji
postepowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zawarcia umowy przez czas niezbędny do
jej realizacji, a następnie do przedawnienia roszczeń oraz do czasu wygaśnięcia obowiązku
wynikających z innych przepisów (np. prawa podatkowego).
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO),
ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych (art. 21 RODO).
Prawo żądania usunięcia danych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 RODO nie ma zastosowania,
w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:
?
wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa
Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
?
do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub
historycznych lub do celów statystycznych;
?
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 ust. 3 RODO).
Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO, w odniesieniu do danych innych niż te, które są przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i na podstawie innej niż udzielona zgoda (art. 6 ust.1 lit. a
RODO).
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), będącego organem nadzorczym w
rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Kontakt:
5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
p. Jolanta Górzyńska,
adres e-mail: jolanta.gorzynska@szczecin.lasy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.