Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
9z dziś
6020z ostatnich 7 dni
20520z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie remontu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie remontu

Data zamieszczenia: 2024-04-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
tel./fax 95 738 71 01
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax 95 738 71 0
Termin składania ofert: 2024-05-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Ul. Kosynierów Gdyńskich 103 w Gorzowie Wlkp.
zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu w zakresie wykonania izolacji
ścian fundamentowych budynku od strony ulicy, zgodnie z zakresem prac ujętym w
załączonym do niniejszego zaproszenia przedmiarze.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy zobowiązany jest również,
jako wytwarzający odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie ZGM w dniu składania ofert o godz. 11:15.

Składanie ofert:
2. Opisaną i zamkniętą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 06.05.2024 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
o termin wykonania prac: 2 miesiące od dnia podpisania umowy

Wymagania:
I. Warunki realizacji:
o okres gwarancji: 60 miesięcy
o warunki płatności: do 30 dni od dnia otrzymania faktury
o sposób rozliczenia robót: kosztorysem zamiennym sporządzonym na
podstawie kosztorysu ofertowego i obmiaru faktycznie wykonanej ilości
robót budowlanych.
o roboty, które nie zostały przewidziane w kosztorysie inwestorskim (ślepym),
rozliczane będą na podstawie obowiązującej bazy KNR, cen materiałów oraz
stawek kalkulacyjnych podanych w ofercie. W przypadku materiałów i sprzętu,
który nie został uwzględniony w dokumentach postępowania, zastosowanie
będą miały średnie ceny materiałów (bez kz) wydawnictwa ,,SEKOCENBUD"
z poprzedniego kwartału. W przypadku braku cen na materiały i sprzęt w
powyższej publikacji, będzie uznawana cena na podstawie faktury zakupu
przedstawionej przez wykonawcę.
II. Sporządzenie oferty cenowej:
1) Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną na podstawie
załączonych do zaproszenia przedmiarów.
2) Należy wyszczególnić parametry kosztorysowe zastosowane do wyliczenia
kosztorysu ofertowego i rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych,
3) Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie i kosztorysie ofertowym są stałe i
nie będą zmienione w toku realizacji prac.
UWAGA:
o Jeżeli ofertę złoży Wykonawca niebędący czynnym podatnikiem podatku od
towarów i usług, winien wraz z ofertą złożyć oświadczenie zawierające
podstawę prawną zwolnienia. W przypadku utraty przez wykonawcę prawa
do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT w trakcie realizacji umowy,
nadal będzie obwiązywać cena brutto wynikająca z oferty.
o Jeżeli ofertę złoży wykonawca, który jest osobą nieprowadzącą działalności
gospodarczej, cena oferty powinna zawierać zaliczkę na podatek dochodowy
oraz wszelkie należne składki, które to zamawiający, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić.
Tym samym, wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej wyraża zgodę na pomniejszenie swoich należności (ceny
oferty) o zaliczki i składki, które zamawiający będzie zobowiązany naliczyć i
odprowadzić w związku z realizacją umowy. Należność wypłacona
bezpośrednio wykonawcy nie będzie wówczas równa cenie oferty.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia,
że posiada niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie niezbędne
do prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania prac stanowiących
przedmiot zamówienia, a także dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi i
kadrowymi niezbędnymi dla jego realizacji. (treść oświadczenia znajduje się w
formularzu oferty).
IV. Warunki postępowania:
1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena bądź w przypadku niewielkich różnic
cenowych doświadczenie i wiarygodność firmy
4. W postępowaniu Wykonawca może złożyć jedną ofertę opisaną w sposób
umożliwiający identyfikację miejsca jej przeznaczenia (np. przez wskazanie
oznaczenia sprawy).
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania
przyczyn, bądź z ich podaniem, w szczególności w przypadku kiedy
najkorzystniejsza oferta będzie wyższa od możliwości finansowych
Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega, że oferty niekompletne; bez załączników, podpisów
będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.
8. Oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w zaproszeniu
podlega odrzuceniu.
9. Decyzję o rozpatrzeniu ofert złożonych po upływie wyznaczonego terminu
składania, a przed terminem ich otwarcia podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa.
10. Wykonawca ponosi wszelkie skutki nieprawidłowego złożenia oferty, w
szczególności:
a. złożenia oferty w innym miejscu niż wskazane w zaproszeniu,
b. złożenia oferty w niewłaściwym terminie,
c. złożenia oferty w opakowaniu niewłaściwie opisanym.
11. Szczegółowej weryfikacji będą podlegać wszystkie oferty.
12. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste
omyłki rachunkowe.
13. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała
odrzuceniu, a który zaoferuje najkorzystniejsze warunki zgodnie z kryteriami
oceny ofert przewidzianymi w treści zaproszenia.
14. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty ze względu na fakt, że kilka ofert zostanie
złożonych z tą samą ceną, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert
dodatkowych lub przeprowadzi negocjacje z tymi Wykonawcami.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania warunków oferty, w
szczególności w sytuacji, gdy przekracza ona możliwości finansowe
Zamawiającego. Decyzję o tym, z którymi wykonawcami zostaną
przeprowadzone negocjacje, podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa.
16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kryteriów oceny ofert po ich
uzyskaniu. Decyzję w tym zakresie podejmie Wspólnota Mieszkaniowa, a
Wykonawcy zostaną o tym fakcie poinformowani, a w razie potrzeby zostaną
wezwani do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów.
17. Informację o wyniku postępowania Zamawiający przekaże wszystkim
uczestnikom postępowania, na adres e-mail wskazany w złożonej ofercie.
18. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub odwołania warunków niniejszego
zapytania, stosownie do art. 701 Kodeksu Cywilnego.
Uwaga!
Warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie w Administracji:
o kopię aktualnej polisy OC (wraz z potwierdzeniem jej opłacenia) w zakresie
prowadzonej działalności. Potwierdzenie opłaty może wynikać z samego
dokumentu polisy OC, bądź innych dokumentów potwierdzających opłacenie
polisy. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w Administracji kopię
aktualnej polisy każdorazowo w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia.

Uwagi:
V. Informacja w zakresie ochrony danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1.1. Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 738 71 01, fax. 095 738 71 00;
1.2. W razie pytań w zakresie ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki
Mieszkaniowej, należy się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych
ZGM, kierując je na adres e-mail: iodo@zgm.gorzow.pl; tel. 095 73 87 118
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
prowadzonego w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kosynierów
Gdyńskich 103 w Gorzowie Wlkp., znak TZP-002/8WM/ADM-3/2024,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
1.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
1.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.7. posiada Pani/Pan:
1.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
1.7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych ;
1.7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
1.7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.8. nie przysługuje Pani/Panu:
1.8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
1.8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
1.8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.