Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
658z dziś
7088z ostatnich 7 dni
26558z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów preizolowanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów preizolowanych

Data zamieszczenia: 2024-04-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Veolia Energia Warszawa S.A
Stefana Batorego 2
02-591 Warszawa
powiat: Warszawa
48 508 001 950
vew.zakupy@veolia.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/188656
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 48 508 001 950
Termin składania ofert: 2024-05-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2024/0044/P/P - DOSTAWA materiałów preizolowanych w zakresie przebudowy i budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory UW7/P1/L2 do UW7/P1/L6 wraz z przyłączami do budynków przy Ul. Zamiany 11, 13, 14 w Warszawie. W ramach projektu: Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie m. st. Warszawy w celu poprawy efektywności energetycznej - Etap I - Projekt FENX 2.1 S.C.E1.
Powstaje w kontekście naboru
POPT.21.27.00-IZ.00-00-001/21 - Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie m. st. Warszawy w celu poprawy efektywności energetycznej - Etap I - Projekt FENX 2.1 S.C.E1

Część 1
Postępowanie nr 2024/0044/P/P

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych w zakresie przebudowy i budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory UW7/P1/L2 do UW7/P1/L6 wraz z przyłączami do budynków przy Ul. Zamiany 11, 13, 14 w Warszawie. W ramach projektu: Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie m. st. Warszawy w celu poprawy efektywności energetycznej - Etap I - Projekt FENX 2.1 S.C.E1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy (część II SWZ) oraz specyfikacja techniczna (część III SWZ).
Okres gwarancji
Okres gwarancji na ,,materiały preizolowane" stanowi jeden z kryteriów wyboru (waga: 10 %). Oferent może zaproponować gwarancję na okres: 5-6-7-8-9-10 lat (nie krócej niż 5 lat).

CPV: 44163160-9

Dokument nr: 2024-581-188656, 2024/0044/P/P

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-05-28

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem BK2021. Szczegółowe wymagania co do poszczególnych elementów oferty zostały opisane w Rozdz. VII pkt 2 SWZ część I, stanowiącej załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Gmina
Ursynów
Miejscowość
Warszawa
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2025-06-24
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie realizował dostawę towarów w terminie nie dłuższym niż 21 dni od złożenia Zamówienia, (chyba że Zamawiający zażądał dostawy towarów w terminie późniejszym) w ilościach, rodzajach towaru i w ewentualnym podziale na partie wskazanych każdorazowo w Zamówieniu.
Zamawiający będzie mógł składać Wykonawcy Zamówienia nie dłużej niż w terminie jednego roku od dnia zawarcia Umowy.
Przewidywana na dzień 24.06.2025 r. data zakończenia obowiązywania umowy jest datą oszacowaną, przy założeniu podpisania umowy w zaplanowanym terminie, tj. w dniu 25.06.2024 r.
Warunki płatności - zgodnie postanowieniami § 8 wzoru umowy, stanowiącego część II SIWZ.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie i na warunkach przewidzianych w § 16 Umowy oraz zgodnie z postanowieniami Sekcji 3.2.4 pkt 4 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Wzór umowy zawarty w części II SWZ stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W tym zakresie wykonawca musi spełniać następujące warunki: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykażą się realizacja min. 5 zamówień polegających na dostawie materiałów preizolowanych o łącznej wartości min. 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) netto, przy czym przynajmniej dwa zamówienia muszą dotyczyć rurociągów o średnicy min. DN 150.
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty Wykonawcy składają łącznie.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w SWZ część III - Specyfikacja Techniczna, stanowiącej załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
W celu potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w Rozdz. VII pkt 2.3 SWZ część I - Instrukcja Dla Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z zapisami Rozdz. V pkt od 1.1 do 1.8 SWZ część I - Instrukcja Dla Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o warunki i wymagania zamieszczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia w trybie: Przetarg nieograniczony.
W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi w dniu wszczęcia postępowania Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 wydanymi przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079).

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem BK2021 o wyjaśnienie treści Ogłoszenia lub Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wyłącznie w przypadku braku możliwości technicznych zadania pytania poprzez BK2021 (awarii), pytanie należy zadać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: vew.zakupy@veolia.com. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 10 dni przed upływem terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawnienia źródła zapytania, zamieszcza na w BK2021 wraz z informacją o udzieleniu wyjaśnień.
Zamawiający, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub uzupełnić treść Ogłoszenia i Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym warunków udziału w postpowaniu. Dokonaną zmianę lub uzupełnienie Ogłoszenia lub Specyfikacji Warunków Zmówienia Zamawiający zamieszcza w BK2021.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewidział wniesienia wadium.

Zgodnie z Rozdz. V pkt 1.6 SWZ część I Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy), a Wykonawcą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania zgodnie z postanowieniami Rozdz. XVI pkt 1 SWZ część I.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-04-24
Data ostatniej zmiany
2024-04-24 11:51:38

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium Cena brutto - waga kryterium - 90%
K1=(Najniższa cena brutto oferowana [zł])/(Cena brutto oferty ocenianej [zł] )×100pkt
Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100 punktów
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium okres gwarancji na materiały preizolowane - waga kryterium - 10%
Punkty K2, jakie zostaną przyznane za deklarowany (nie krótszy niż 5 lat) okres gwarancji na materiały preizolowane:
5 lat - 0 pkt
6 lat - 20 pkt
7 lat - 40 pkt
8 lat - 60 pkt
9 lat - 80 pkt
10 lat - 100 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Piotr Zahorowski
tel.: 48 508 001 950
e-mail: vew.zakupy@veolia.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.