Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich parkanu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich parkanu

Data zamieszczenia: 2024-04-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Żółkiewce
Średnia Wieś 54
22-335 Żółkiewka
powiat: krasnostawski
tel. [84] 61 34 627
zamowienia.zabytki@wp.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Żółkiewka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. [84] 61 34 627
Termin składania ofert: 2024-05-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
,,Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich parkanu
przy Kościele św. Wawrzyńca w Żółkiewce"
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich parkanu przy
Kościele św. Wawrzyńca w Żółkiewce.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zrealizowanie robót w oparciu o dokumentację projektową, pod
nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia, w szczególności:
1) wycięcie pnączy osłaniających mur,
naprawy spękań muru poprzez przemurowanie muru w miejscu pęknięć,
skuciu odparzonego tynku oraz tynku typu ,,nakropek",
wykonanie tynków wapiennych
zerwanie starego pokrycia z dachówki,
wykonanie nowej obróbki blacharskiej na murze, z blachy płaskiej tytan-cynk powlekanej w
kolorze pokrycia dachu kościoła. Obróbka łączona na rąbek stojący, ze spadkiem do wewnątrz
posesji,
7) wykonanie opaski przy murze z kamienia płukanego,
8) odkopanie muru z północnej strony i wykonanie odwodnienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać również inne prace związane z realizacją zakresu
określonego w załączonej dokumentacji projektowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i ustawienia tablicy informacyjnej z uwzględnieniem
przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane
z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. poz. 953 i 2506) z tym, że tablica
informacyjna, o której mowa w §2 pkt 1 rozporządzenia, zawierać musi oznaczenie słowne programu
oraz logo Polski Ład.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
10. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji projektowej,
ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały Wykonawca
zobowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do
wymaganego zastosowania. Jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisane
przez Zamawiającego, ma obowiązek udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w
równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwą
własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno
w Polsce, jak i w innych krajach.
11. Zamawiający wymaga, aby czynności związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych
zamówieniem wskazane i opisane w dokumentacji (dot. tzw. pracowników fizycznych), których
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na
podstawie stosunku pracy. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców - Wykonawca jest
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące
Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących
wskazane wyżej czynności.

CPV: 45220000-5, 45320000-6, 45262522-6, 45324000-4, 45443000-4, 45400000-1, 45453000-7, 45453100-8, 50800000-3

Dokument nr: ZP.1.2024

Składanie ofert:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej
zamowienia.zabytki@wp.pl
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.05.2024 r. do godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2024 r.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze
postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny z dołożeniem wszelkich
starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności
przy wyłanianiu Wykonawcy/ów przedmiotowego zamówienia z zachowaniem zasad równego
traktowania wykonawców z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru wniosków o
dofinansowanie z Rządowego Programy Odbudowy Zabytków.
3. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści zapytania
ofertowego oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia:
https://ugzolkiewka.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt5%26func%3Dselectsite
%26value%255B0%255D%3Dmnu10%26value%255B1%255D%3D44
III. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1. Inwestycja będzie finansowane w ramach Rządowego Programu Fundusz Polski Ład: Program
Odbudowy Zabytków.
2. W związku z zakwalifikowaniem inwestycji do otrzymania Promesy inwestycyjnej (dalej: Promesa) ze
środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i uzyskaniem Wstępnej Promesy (Wstępna
Promesa NR RPOZ/2022/7879/PolskiLad dla postępowania i realizacji mają zastosowanie zapisy
wynikające z ww. Programu, w tym dotyczące płatności. Płatności będą dokonywane się na
zasadach określonych Promesie i Regulaminie do w/w Programu oraz na zasadach określonych we
wzorze umowy (zał. nr 4 do zapytania ofertowego).
3. Udział własny Wnioskodawcy [Gmina Żółkiewka] w wysokości 2% inwestycji [wartości umowy]
będzie wypłacony przez Wnioskodawcę [Gmina Żółkiewka].
4. Wypłata dofinansowania z Programu nastąpi po zakończeniu realizacji inwestycji. Warunkiem
otrzymania wynagrodzenia [kwoty dofinansowania z Programu] jest pozytywny odbiór przedmiotu
umowy potwierdzony stosownym protokołem odbioru końcowego robót budowlanych przez osoby
upoważnione przez strony umowy. Rozliczenie za prawidłowo wykonane i odebrane prace nastąpi
po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
2. Za datę wykonania przedmiotu Umowy uważa się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę
zakończenia całości robót wraz z dostarczeniem Zamawiającemu kompletu dokumentów
niezbędnych do odbioru końcowego.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę
warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:
1. Wykonania (zakończenia) nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty
budowlanej [zrealizowanej w ramach jednego zamówienia/umowy] o wartości nie mniejszej niż
200 000,00 zł brutto polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu wpisanego do
rejestru zabytków nieruchomych. Uwaga! Zakres robót musi obejmować także roboty dotyczące
naprawy spękań muru.
2. Dysponowania osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającymi wymagane
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
1) o najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadającą wymagane
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej. Ponadto:
a) Osoba to powinna spełniać warunki określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 840). Zgodnie
z brzmieniem art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: ,,Robotami
budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami
Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
b) Osoba musi wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w pełnieniu
funkcji Kierownika budowy oraz powinna posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji
Kierownika budowy na minimum 1 inwestycji polegającej na remoncie, przebudowie lub
rozbudowie obiektu wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych o wartości nie mniejszej
niż 200 000,00 zł brutto, przy czym inwestycja ta powinna być wykonana zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona oraz odebrana przez Inwestora.
Wymagana okres doświadczenia zawodowego, należy liczyć do dnia składania ofert
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Z niniejszego postępowania wyklucza się Wykonawcę:
1) który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
2) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku ustanowienia
warunków przez Zamawiającego;
3) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
4) który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji
pełnomocnika,
członka
organu
nadzorczego
lub
zarządzającego,
prokurenta,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 1497), z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wyklucza się:
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę (Dz. U. Poz. 835);
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz.
593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt
3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. Poz. 835);
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego
2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835)
Uwaga: Oświadczenia o braku podstaw wykluczanie zawiera w swojej treści formularz oferty.
VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE
KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego przesyłając zapytania na adres e-mail: zamowienia.zabytki@wp.pl
2. Zamawiający informuje, że mając na celu zachowania zasady pisemności postępowania oraz
równego traktowania Wykonawców nie będzie udzielał żadnych ustnych lub telefonicznych
informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące
przedmiotu zamówienia.
3. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany zapytania ofertowego, zmiany terminu
składania i otwarcia ofert, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub informacje o
unieważnieniu postępowania Zamawiający będzie zamieszczał na stronie prowadzonego
postępowania:
https://ugzolkiewka.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt5%26func
%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu10%26value%255B1%255D%3D44
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści Zapytania ofertowego niezwłocznie, jednak nie
później niż 5 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 10 dni przed
upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.
5. Komunikacja między Wykonawcami, a Zamawiającym odbywać się będzie przy użyciu poczty
elektronicznej [adres e-mail: zamowienia.zabytki@wp.pl ].
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania
i wiadomości bezpośrednio na stronie prowadzonego postępowania.
komunikatów
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania
ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
na oznaczony okres.
X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I FORMA OFERTY
1. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu ofertowym.
2. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do
występowania w imieniu Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w
przypadku osób fizycznych przez Wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez Wykonawcę. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i
oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.
3. Każdy Wykonawca może złoży tylko jedną ofertę.
4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być
naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę uprawnioną.
5. Oferta musi być złożona w formie pisemnej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
6. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty (wg zał. nr 2) - w przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich
wykonawców składających ofertę wspólną.
Uwaga! W informacji należy podać również nazwy (firmy) podwykonawców, którym zostaną
powierzone do wykonania części zamówienia (o ile są już znani na etapie składania ofert).
Zamawiający informuje, że Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że podwykonawstwo całości zamówienia nie jest możliwe.
Przyjęcie odmiennego stanowiska dopuściłoby sytuacje, w których poprzez zlecenie realizacji
całości zamówienia publicznego Podwykonawcom, Zamawiający de facto udzielałby zamówienia
Podwykonawcom, a nie Wykonawcy. Taka sytuacja byłaby niezgodna zarówno z zasadą
udzielania zamówienia jedynie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami prawa, jak i
zasadą transparentności. Oznaczałoby to również akceptację pozorności czynności złożenia
oferty przez rzekomego Wykonawcę przedmiotu zamówienia.
W związku z powyższym, w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o powierzeniu
podwykonawcom całości zamówienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
2) Wypełnione i podpisane (wg zał. Nr 3):
a) wykaz robót budowlanych
b) wykaz osób
3) Dokumenty potwierdzające [dowody], że roboty budowlane wskazane w wykazie zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty.
4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba, że
Wykonawca w formularzu oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów
samodzielnie przez Zamawiającego (poprzez np. podanie nr KRS, NIP, REGON).
5) Jeżeli dotyczy należy do oferty załączyć:
a) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) (oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę).
UWAGA! Do oferty nie należy załączać kosztorysów ofertowych.
7. Forma składania oferty:
1) Ofertę należy złożyć:
a) w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym (Wykonawca powinien sporządzić ofertę po czym podpisać ją
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
lub
b) w formie skanu podpisanej oferty - Wykonawca winien podpisać ofertę wraz z załącznikami,
zeskanować i wysłać plik w formacie pdf.
2. Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty.
4. Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.
2. Cena ma obejmować cały zakres robót określony w Zapytaniu ofertowym oraz umowie i stanowi
wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c. Ryczałtowy charakter wynagrodzenia
powoduje, że nie liczy się rozmiaru nakładów, czy też sposób osiągnięcia efektu, lecz sam efekt =
rezultat.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z
realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących
mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Oferta musi
zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją za-
mówienia niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, oraz
obejmować również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu wynikające wprost z postanowień
umowy, szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz z obowiązujących w tym zakresie
przepisów, norm, decyzji, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z
technologii wykonania robót. UWAGA! Kosztorysów ofertowych nie należy dołączać.
4. Cenę ryczałtową oferty należy obliczyć w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zapisy wzoru umowy. Załączony przedmiar
należy traktować jako materiał pomocniczy. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i
niezmienny niezależnie od rozmiarów robót budowlanych i kosztów ponoszonych przez wykonawcę
podczas ich realizacji.
5. Obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT jak i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza
pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
6. Cenę należy obliczyć za całość zamówienia tj. obliczyć wartość brutto powiększając wartość netto o
należny podatek VAT wynoszący 23%.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania
ofertowego.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert. Wykonawca może otrzymać max 100 pkt.
2. Kryteriami oceny ofert jest oferowana cena (C) - waga kryterium - 100 pkt
3. Punkty za kryterium ,,Cena - C" zostaną obliczone według wzoru:
C = Cn / Cb x 100 pkt
gdzie:
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb - cena oferty badanej.
4. W kryterium ,,Cena", oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, a pozostałe oferty po
matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik
powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
XIV. OCENA I BADANIE OFERT
1. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
W przypadku poprawienia omyłki, o której mowa w pkt 3), Zamawiający wyznaczy Wykonawcy
odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej
poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na
poprawienie omyłki.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) Do kontaktowania się z Wykonawcami w celu wyjaśniania ofert.
2) Do badania oferty, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia. Zamawiający może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne,
wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy,
oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie
odrębnych przepisów (a także przedstawione dowody).
3) W toku badania ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, lub złożone oświadczenia lub dokumenty będą
niekompletne, zawierać będą błędy lub będą budzić wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
4) Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
5) W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści
oferty.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) została złożona po upływie terminu składania ofert;
2) została złożona niezgodnie z zasadami przygotowania i składania ofert określonymi w Zapytaniu
ofertowym;
3) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia określonymi w Zapytaniu ofertowym;
4) została złożona przez Wykonawcę:
a)
podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b)
niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
5) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w ust.
XIV.1.3) niniejszego rozdziału;
6) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
7) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
8) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny lub kosztu;
9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
11) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
12) Wykonawca złożył oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom całości zamówienia.
4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:
1) nie wpłynie żadna oferta;
2) wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu;
3) wszyscy Wykonawcy będą podlegać wykluczeniu;
4) oferta najkorzystniejsza przewyższy możliwości finansowe Zamawiającego;
5) środki finansowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie
zostaną mu przyznane;
6) postępowanie obaczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
5. Zamawiający zamieści na stronie prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert.
6. Zamawiający zamieści na stronie prowadzonego postępowania informacje o:
1) wyborze oferty najkorzystniejszej lub
2) unieważnienia postępowania
- informując równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. W przypadku
unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert informacja o unieważnieniu
postępowania będzie zamieszczona wyłącznie na stronie prowadzonego postępowania.
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:
1) Przedłożyć przed podpisaniem umowy dowód osobisty - w przypadku gdy wykonawcą jest
osoba fizyczna.
2) Podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną z Zapytaniem
Ofertowym wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Za-
mawiającego.
2. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich umocowanie do
podpisania umowy, o ile umocowane to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
XVI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Warunki realizacji umowy, w tym dotyczące postanowień umów o podwykonawstwo zostały określone w
załączonym wzorze umowy stanowiącym zał. Nr 4 do Zapytania ofertowego.
XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania środki ochrony prawnej, o których mowa w
ustawie Prawo Zamówień publicznych.

Uwagi:
XVIII. INFORMACJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz.U. UE 119 z 04.05.2016, str. 1). dalej ,,RODO",
informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Wawrzyńca w Żólkiewce.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas przewidziany przepisami prawa.
5) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
6) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
7) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.