Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
760z dziś
7189z ostatnich 7 dni
26660z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa urządzeń komputerowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa urządzeń komputerowych

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
powiat: Kielce
Telefon: +48413497277
dzp@ujk.edu.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: +4841349727
Termin składania ofert: 2024-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA urządzeń komputerowych
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych tj. szafy rackowej 19"- w ilości 3 sztuki oraz zasilacza awaryjnego (UPS) w ilości -1 sztuka

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: DOSTAWA urządzeń komputerowych
Opis: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych tj. szafy rackowej 19"- w ilości 3 sztuki oraz zasilacza awaryjnego (UPS) w ilości -1 sztuka. 2. Przedmiot zamówienia i jego realizacja został szczegółowo określony w SWZ i załącznikach do niej. 3. Wszystkie wymagania określone w Załączniku nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako niezgodnej z warunkami zamówienia. 4. Dostarczone urządzenia muszą być nowe oraz wyposażone we wszystkie niezbędne komponenty, podzespoły i licencje. 5. Wymagany okres rękojmi i gwarancji - 36 miesięcy. szczegółowe wymagania i warunki związane z gwarancją i rękojmią zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) i postanowieniach umownych (wzór umowy- załącznik nr 3 do SWZ). 6. W przypadku wystąpienia w SWZ lub którymkolwiek załączniku do SWZ nazw producenta sprzęt można zastąpić równoważnym, który nie będzie gorszy niż ten wskazany w SWZ oraz gwarantować będzie zachowanie parametrów i funkcjonalności opisanych w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez zamawiającego. Ewentualne występujące w SWZ nazwy (w tym nazwy własne, znaki towarowe, normy oraz sformułowania ,,np."), typy i pochodzenie produktów nie są dla wykonawcy wiążące i nie mają na celu naruszenia ustawy PZP, a jedynie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych zamawiającego. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych sprzętu oraz nie mogą powodować zmniejszenia ich trwałości eksploatacyjnej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty pisemnie, w języku polskim, wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub innym dowodem potwierdzającym ten fakt.
Wewnętrzny identyfikator: ADP.2301.15.2024
Główna klasyfikacja (cpv): 30200000 Urządzenia komputerowe
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

CPV: 30200000, 30233000

Dokument nr: 271293-2024, ADP.2301.15.2024

Otwarcie ofert: Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data otwarcia: 07/06/2024 12:00:00 (UTC+2)
Miejsce: 1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu:07.06.2024 r. o godz. 12:00 na Platformie e-Zamówienia.2.W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 3.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.4.Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.5.Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 1)nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;2)cenach lub kosztach zawartych w ofertach

Specyfikacja:
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Adres dokumentów zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-65cde1b9-0b82-11ef-9b7e-467806a93518

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 07/06/2024 11:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod pocztowy: 25-369
Podpodział krajowy (NUTS): Kielecki (PL721)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia urządzeń do siedzimy Zamawiającego: Instytut Fizyki, Ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce. 2. Termin realizacji zamówienia: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. 3. Wykonawcy mogą zaproponować w ofertach krótszy termin (okres) realizacji zamówienia, niż przedstawiono wyżej. 4. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Instytut Fizyki, Ul. Uniwersytecka 7
Miejscowość: Kielce
Kod pocztowy: 25-406
Podpodział krajowy (NUTS): Kielecki (PL721)
Kraj: Polska

Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 8 Tygodnie

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Numer rejestracyjny: 6570234850
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod pocztowy: 25-369
Podpodział krajowy (NUTS): Kielecki (PL721)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: dzp@ujk.edu.pl
Telefon: +48413497277
Adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Profil nabywcy: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.