Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
716z dziś
7145z ostatnich 7 dni
26616z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie 10 otworów w wytypowanych punktach instalacji czujników korozji, ich...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie 10 otworów w wytypowanych punktach instalacji czujników korozji, ich zabezpieczeniu oraz dospawaniu kołnierzy na których zamocowane zostaną zawory zamykające

Data zamieszczenia: 2024-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Gdańska
Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
powiat: Gdańsk
zampubliczne.wch@pg.edu.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie 10 otworów w wytypowanych punktach instalacji czujników korozji, ich zabezpieczeniu oraz dospawaniu kołnierzy na których zamocowane zostaną zawory zamykające
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu 10 otworów w wytypowanych punktach instalacji czujników korozji, ich zabezpieczeniu oraz dospawaniu kołnierzy na których zamocowane zostaną zawory zamykające.
Właścicielem instalacji, na której ww. prace będą wykonywane jest PKN ORLEN S.A.
W zakres zamówienia wchodzi:
a) opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej w celu wykonania ,,wpałek",
b) opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej, w tym dotyczącej wpałek w branży PiA i elektrycznej oraz IT zgodnie z obowiązującymi standardami branżowymi ORLEN,
c) wykonanie wpałek zgodnie z WTWiO tj. "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów Technologicznych Przebudowywanych po dniu 16 lipca 2002 r. uzgodnionych w trybie art. 8, ust. 7 ustawy o dozorze technicznym pomiędzy PKN Orlen S.A. a UDT", będącymi Załącznikiem nr 1 do Zaproszenia,
d) odbiory, próby, zapewnienie i opłacenie (w ramach wynagrodzenia) przeprowadzenia odpowiednich badań przez UDT, dotyczące kompletnych zmodernizowanych w skutek wykonania wpałek rurociągów, na których prowadzone będą prace oraz wykonanie w ramach odbiorów oraz prób badań nieniszczących wymaganych w ww. warunkach technicznych,
e) aktualizacja schematów PI&D,
f) aktualizacja lub wykonanie nowej Klasyfikacji Stref Zagrożonych Wybuchem,
g) odbiór hydraulicznej próby ciśnieniowej oraz zapewnienie i opłacenie (w ramach wynagrodzenia) badania budowy zmodernizowanego odcinka wytypowanych rurociągów przez UDT,
h) wykonanie badań korelacyjnych dla próbek referencyjnych i próbek pobranych z instalacji - badania wytrzymałościowe, badania ekspozycyjne w środowisku korozyjnym symulującym procesy korozyjne w instalacji, badania nawodorowania stali, określenie wartości granicznych nawodorowania referencyjnych materiałów konstrukcyjnych,
i) opracowanie wielobranżowej dokumentacji jakościowej i powykonawczej.

CPV: 45262680-1, 71320000-7

Dokument nr: 2024/BZP 00319705, ZP/91/008/U/24

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac montażowych, które wymagają ingerencji mechanicznej w instalację petrochemiczną. Wykonywane będą wycięcia w instalacji oraz prace spawalnicze i montażowe.
Właściciel instalacji, na której ww. prace będą wykonywane, PKN ORLEN S.A. stawia określone wymagania dotyczące posiadania odpowiednich uprawnień/certyfikatów dopuszczających firmy zewnętrzne do prac na jego instalacjach petrochemicznych, tj.:
4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
1. WYMAGANIA DLA PODWYKONAWCÓW: Przedstawienie kopii ważnego certyfikatu potwierdzającego wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 45001 lub OHSAS 18001:2007 albo systemu SCC w zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym wykonywanym na terenie PKN ORLEN S.A. (nie dotyczy dostawców materiałów i urządzeń oraz biur projektowych), 2. WYMAGANIA DLA PODWYKONAWCÓW: Przedstawienie listy prac potwierdzających spełnienie wymaganego doświadczenia - wykonanie min. 3 prac o podobnym charakterze zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat w przemyśle rafineryjnym / petrochemicznym / chemicznym / energetycznym. W przypadku braku wymaganych referencji Oferent zamiennie przedstawi wykaz pracowników potwierdzający min. 3-letni udokumentowany staż pracy przy wykonywaniu robót remontowych o podobnym charakterze na instalacjach produkcyjnych Grupy Kapitałowej ORLEN S.A. 3. WYMAGANIA DLA PODWYKONAWCÓW: Oświadczenie PODWYKONAWCY, że prace wykonywane na rzecz PKN ORLEN S.A., będą prowadzone zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących w ORLEN S.A., certyfikowanych systemów zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskiem (ISO 14001) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N-18001). 4. WYMAGANIA DLA PODWYKONAWCÓW Posiadanie aprobaty PKN OLRN S.A. do realizacji wpałek na instalacji Hydroodsiarczania gudronu. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie prac z ogniem otwartym, w tym przypadku na eksploatowanej instalacji Hydroodsiarczania gudronu, jedynie Wykonawca SPEC-REM S.A z siedzibą w Płocku, posiadający wymagane certyfikaty do prowadzenia prac montażowych i spawalniczych, w zakresie modernizacji i naprawy urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych do materiałów trujących, żrących oraz łatwopalnych jest w stanie wykonać przedmiotowe zamówienie. Zamawiający informuje, że posiada komplet dokumentów, które potwierdzają posiadanie przez Wykonawcę SPEC-REM S.A. z siedzibą w Płocku: o wymaganych uprawnień do modernizacji i naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych oraz materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych, o certyfikatów zgodności UE w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych, o certyfikatów systemu zarządzania środowiskowego, BHiP, zarządzania jakością oraz spełniania wymagań jakościowych obowiązujących w procesach spawalniczych, o wymaganego przez PKN ORLEN S.A doświadczenia w ww. zakresie. Zamawiający na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przekaże zainteresowanemu Wykonawcy powyższy komplet dokumentów.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): SPEC-REM S.A.
5.1.2.) Ulica: Zglenickiego 46M
5.1.3.) Miejscowość: Płock
5.1.4.) Kod pocztowy: 09-411
5.1.5.) Województwo: mazowieckie
5.1.6.) Kraj: Polska

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.