Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich Bramy Lwowskiej Starej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich Bramy Lwowskiej Starej

Data zamieszczenia: 2024-05-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO ZAMOŚĆ
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamość
powiat: Zamość
84 677 23 37
zamowienia@zamosc.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 84 677 23 37
Termin składania ofert: 2024-05-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich Bramy Lwowskiej Starej w Zamościu
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-konserwatorskich Bramy Lwowskiej Starej w Zamościu (dalej ,,Inwestycja").
2. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn. ,,Zamość, Brama Lwowska Stara (XVI w.): prace budowlano-konserwatorskie" - zgodnie z promesą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak DOZ-WD.6530.487.2024.ZM z dnia 08.04.2024r., planowanego do dofinansowania w ramach programu ,,Ochrona zabytków"; oraz w ramach zadania inwestycyjnego w budżecie Miasta Zamość o nazwie ,,Zamość, Brama Lwowska Stara (koniec XVI w.): prace budowlano-konserwatorskie".
3. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie III etapu robót budowlano-konserwatorskich Bramy Lwowskiej Starej w Zamościu, tj.:
1) Przeprowadzenie badań architektonicznych i georadarowych z zastosowaniem fotogrametrii lub skanera przestrzennego
a) badania architektoniczne i georadarowe, należy przeprowadzić wewnątrz bramy na podstawie m.in. pomiaru cegły, układu wątków murowych, próbek zapraw. W zależności od uzyskanych wstępnych rezultatów badań wskazujących na konieczność ich pogłębienia, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej z zastosowaniem fotogrametrii lub skanera przestrzennego.
b) Zamawiający wymaga wykonania badań architektonicznych o których mowa w lit. a, przez osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje uprawnienia i doświadczenie wynikające z odpowiednich przepisów prawa (kwalifikacje określone w art. 37d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 840 z późn. zm.).
Wytyczne i wymagania do badań architektonicznych zostały opisane w Załączniku nr 8 do SWZ - Projekt umowy - § 2 ust. 3.
2) Wnętrze Starej Bramy Lwowskiej
a) roboty przygotowawcze - ustawienie rusztowań wewnętrznych, pomostowych,
b) wykonanie robót budowlano-konserwatorskich wątku ceglanego: sklepienia z przęsłami, ściany i otwory (okienka) strzelnicze.
4. Zamawiający wymaga wykonania wszystkich robót budowlanych w ramach zamówienia, opisanych w projekcie architektoniczno-budowlanym, projekcie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej ,,STWiOR"), zgodnie z ,,Programem prac konserwatorskich Bramy Lwowskiej Starej w Zamościu", stanowiącymi załącznik do SWZ.
5. Dodatkowo, przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i wykonania oznakowania terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu drogowego,
2) udzielenie gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, świadczenie serwisu gwarancyjnego oraz zapewnienie serwisu technicznego i bieżącej konserwacji,
3) naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,
4) przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (4 egz,),
5) pokrycie kosztów związanych z:
a) urządzeniem terenu budowy,
b) wykonaniem czasowej organizacji ruchu i oznakowaniem terenu budowy,
c) wykonaniem i zabezpieczeniem osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem i jej naprawy w przypadku uszkodzenia,
d) dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,
e) usunięciem ewentualnych niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót,
f) naprawą zniszczeń i uszkodzeń powstałych na skutek prowadzonych robót, np. naprawą uszkodzeń obiektów istniejących i zagospodarowania terenu oraz usunięciem ewentualnych wyrządzonych szkód,
g) odtworzeniem dróg i terenów zielonych,
h) uporządkowaniem terenu budowy (przywrócenie terenu prowadzonych robót do stanu pierwotnego, łącznie z wykonaniem prac porządkowych, wywozem odpadów, śmieci na wysypisko z poniesieniem opłat za ich składowanie i utylizację),
i) wykonaniem wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Na przedmiot zamówienia składa się zakres opisany w pkt 1 - 5 oraz wszystkie prace i czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
7. Szczegółowy opis i zakres robót do wykonania, zawarty jest w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących odpowiednio załączniki do SWZ:
- Załącznik nr 9 - Projekt architektoniczno-budowlany
- Załącznik nr 10 - Projekt techniczny
- Załącznik nr 11 - STWiOR
- Załącznik nr 12 - Program prac konserwatorskich
- Załącznik nr 13 - Przedmiar robot,
- Załącznik nr 14 - Decyzje administracyjne,
które stanowią jej integralną część oraz w Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, a także w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
8. Zamawiający informuje, że dokumenty wymienione w pkt 7 oraz umowa i SWZ, wzajemnie się uzupełniają. W przypadku ujawnienia rozbieżności, nieuwzględnienia, czy pominięcia w umowie, czy SWZ jakiegokolwiek obowiązku Wykonawcy wynikającego z dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 7 lub odwrotnie, pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzenia istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenie zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku.
9. Zamawiający informuje, że występujące w dokumentacji projektowej: nazwy producentów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, w odniesieniu do wymaganych materiałów, urządzeń, sprzętu czy towarów - Zamawiający zaleca, aby traktować takie wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Zmiany te mają być korzystne dla Zamawiającego, np. obniżą koszty eksploatacji i konserwacji, poprawią parametry techniczne, będą stanowić aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny oraz zmiany obowiązujących przepisów. Zastosowane materiały równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej, oraz posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, że zastosowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podane w dokumentacji projektowej nazwy, typy urządzeń i wyposażenia nie są ostatecznie obowiązujące pod warunkiem, że Wykonawca zaproponuje, a Inspektor nadzoru i Projektant zatwierdzi materiały, urządzenia i wyposażenie nie gorsze niż przewiduje standard wyznaczony w tej dokumentacji.
10. Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.1465 z późn. zm.), które określają w szczególności:
1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,
2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób,
3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.
Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Szczegółowe regulacje dotyczące zatrudnia osób, wykonujących czynności określone w niniejszym punkcie zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
11. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zapewnić dostępność dla wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych - zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej w miejscu realizacji robót. Odbycie wizji lokalnej nie jest obligatoryjne, w związku z tym jeżeli oferta zostanie złożona bez odbycia wizji lokalnej Zamawiający nie odrzuci tej oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Lokalizacja obiektu budowlanego: województwo: Lubelskie, miasto: Zamość, Ul. Łukasińskiego, jednostka ewidencyjna 066401_1 Zamość, obręb 00001 Zamość.
14. Warunki płatności: warunki płatności zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.
15. Zamawiający wymaga, aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1047 z późn. zm.), używanych przy wykonywaniu zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania, wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 z art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 875 z późn. zm.). Szczegóły dotyczące powyższego wymogu zawarte zostały w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
Więcej w Rozdziale III specyfikacji warunków zamówienia.

CPV: 45453100-8, 45262100-2,45262510-9,45262500-6,71620000-0

Dokument nr: 2024/BZP 00323268, IM-ZP.272.18.2024.MSZ

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-29 09:45

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f58c3412-11df-11ef-9381-e6cc5d6d04e5
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Stroną internetową prowadzonego postępowania jest: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Ofertę składa się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania. Instrukcja przygotowania i złożenia oferty znajduje się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny
Uwaga: Zamawiający w niniejszym postępowaniu udostępnił własny wzór formularza oferty i nie korzystał z formularza interaktywnego, który udostępnia platforma e-Zamówienia, dlatego podczas składania oferty może pojawić się komunikat: ,,Czy chcesz kontynuować? Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania. Plik (tu pojawia się nazwa pliku) nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na platformie". W takim przypadku trzeba wybrać opcję ,,Tak, chcę kontynuować".
Więcej w Rozdziale XIV specyfikacji warunków zamówienia
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji") za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania - platformy eZamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/. Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się m.in. przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik"). Komunikacja w postępowaniu może także odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia@zamosc.pl
2) Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce ,,Komunikacja". Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458-77-99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
6) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) (zw. dalej ,,Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych), a także rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
7) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej ,,Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności"), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
8) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
- w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści ,,Formularza do komunikacji").
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXV specyfikacji warunków zamówienia

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-29 09:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. - o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.2 ustawy Pzp.
Więcej w Rozdziale XIII specyfikacji warunków zamówienia
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IM-ZP.272.18.2024.MSZ
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-konserwatorskich Bramy Lwowskiej Starej w Zamościu (dalej ,,Inwestycja").
2. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn. ,,Zamość, Brama Lwowska Stara (XVI w.): prace budowlano-konserwatorskie" - zgodnie z promesą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak DOZ-WD.6530.487.2024.ZM z dnia 08.04.2024r., planowanego do dofinansowania w ramach programu ,,Ochrona zabytków"; oraz w ramach zadania inwestycyjnego w budżecie Miasta Zamość o nazwie ,,Zamość, Brama Lwowska Stara (koniec XVI w.): prace budowlano-konserwatorskie".
3. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie III etapu robót budowlano-konserwatorskich Bramy Lwowskiej Starej w Zamościu, tj.:
1) Przeprowadzenie badań architektonicznych i georadarowych z zastosowaniem fotogrametrii lub skanera przestrzennego
a) badania architektoniczne i georadarowe, należy przeprowadzić wewnątrz bramy na podstawie m.in. pomiaru cegły, układu wątków murowych, próbek zapraw. W zależności od uzyskanych wstępnych rezultatów badań wskazujących na konieczność ich pogłębienia, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej z zastosowaniem fotogrametrii lub skanera przestrzennego.
b) Zamawiający wymaga wykonania badań architektonicznych o których mowa w lit. a, przez osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje uprawnienia i doświadczenie wynikające z odpowiednich przepisów prawa (kwalifikacje określone w art. 37d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 840 z późn. zm.).
Wytyczne i wymagania do badań architektonicznych zostały opisane w Załączniku nr 8 do SWZ - Projekt umowy - § 2 ust. 3.
2) Wnętrze Starej Bramy Lwowskiej
a) roboty przygotowawcze - ustawienie rusztowań wewnętrznych, pomostowych,
b) wykonanie robót budowlano-konserwatorskich wątku ceglanego: sklepienia z przęsłami, ściany i otwory (okienka) strzelnicze.
4. Zamawiający wymaga wykonania wszystkich robót budowlanych w ramach zamówienia, opisanych w projekcie architektoniczno-budowlanym, projekcie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej ,,STWiOR"), zgodnie z ,,Programem prac konserwatorskich Bramy Lwowskiej Starej w Zamościu", stanowiącymi załącznik do SWZ.
5. Dodatkowo, przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i wykonania oznakowania terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu drogowego,
2) udzielenie gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, świadczenie serwisu gwarancyjnego oraz zapewnienie serwisu technicznego i bieżącej konserwacji,
3) naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,
4) przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (4 egz,),
5) pokrycie kosztów związanych z:
a) urządzeniem terenu budowy,
b) wykonaniem czasowej organizacji ruchu i oznakowaniem terenu budowy,
c) wykonaniem i zabezpieczeniem osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem i jej naprawy w przypadku uszkodzenia,
d) dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,
e) usunięciem ewentualnych niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót,
f) naprawą zniszczeń i uszkodzeń powstałych na skutek prowadzonych robót, np. naprawą uszkodzeń obiektów istniejących i zagospodarowania terenu oraz usunięciem ewentualnych wyrządzonych szkód,
g) odtworzeniem dróg i terenów zielonych,
h) uporządkowaniem terenu budowy (przywrócenie terenu prowadzonych robót do stanu pierwotnego, łącznie z wykonaniem prac porządkowych, wywozem odpadów, śmieci na wysypisko z poniesieniem opłat za ich składowanie i utylizację),
i) wykonaniem wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Na przedmiot zamówienia składa się zakres opisany w pkt 1 - 5 oraz wszystkie prace i czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
7. Szczegółowy opis i zakres robót do wykonania, zawarty jest w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących odpowiednio załączniki do SWZ:
- Załącznik nr 9 - Projekt architektoniczno-budowlany
- Załącznik nr 10 - Projekt techniczny
- Załącznik nr 11 - STWiOR
- Załącznik nr 12 - Program prac konserwatorskich
- Załącznik nr 13 - Przedmiar robot,
- Załącznik nr 14 - Decyzje administracyjne,
które stanowią jej integralną część oraz w Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, a także w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
8. Zamawiający informuje, że dokumenty wymienione w pkt 7 oraz umowa i SWZ, wzajemnie się uzupełniają. W przypadku ujawnienia rozbieżności, nieuwzględnienia, czy pominięcia w umowie, czy SWZ jakiegokolwiek obowiązku Wykonawcy wynikającego z dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 7 lub odwrotnie, pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzenia istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenie zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku.
9. Zamawiający informuje, że występujące w dokumentacji projektowej: nazwy producentów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, w odniesieniu do wymaganych materiałów, urządzeń, sprzętu czy towarów - Zamawiający zaleca, aby traktować takie wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Zmiany te mają być korzystne dla Zamawiającego, np. obniżą koszty eksploatacji i konserwacji, poprawią parametry techniczne, będą stanowić aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny oraz zmiany obowiązujących przepisów. Zastosowane materiały równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej, oraz posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, że zastosowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podane w dokumentacji projektowej nazwy, typy urządzeń i wyposażenia nie są ostatecznie obowiązujące pod warunkiem, że Wykonawca zaproponuje, a Inspektor nadzoru i Projektant zatwierdzi materiały, urządzenia i wyposażenie nie gorsze niż przewiduje standard wyznaczony w tej dokumentacji.
10. Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.1465 z późn. zm.), które określają w szczególności:
1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,
2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób,
3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.
Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Szczegółowe regulacje dotyczące zatrudnia osób, wykonujących czynności określone w niniejszym punkcie zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
11. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zapewnić dostępność dla wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych - zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej w miejscu realizacji robót. Odbycie wizji lokalnej nie jest obligatoryjne, w związku z tym jeżeli oferta zostanie złożona bez odbycia wizji lokalnej Zamawiający nie odrzuci tej oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Lokalizacja obiektu budowlanego: województwo: Lubelskie, miasto: Zamość, ul. Łukasińskiego, jednostka ewidencyjna 066401_1 Zamość, obręb 00001 Zamość.
14. Warunki płatności: warunki płatności zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.
15. Zamawiający wymaga, aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1047 z późn. zm.), używanych przy wykonywaniu zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania, wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 z art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 875 z późn. zm.). Szczegóły dotyczące powyższego wymogu zawarte zostały w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
Więcej w Rozdziale III specyfikacji warunków zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453100-8 - Roboty renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262510-9 - Roboty kamieniarskie
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
71620000-0 - Usługi analizy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród ofert nieodrzuconych) zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: cena, okres gwarancji.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert i ustalonej punktacji do 100 pkt. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Spełniają warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, w zakresie:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeśli: wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 zł.
Wartości pieniężne wskazane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, podane w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże , że:
1) Wykonawca spełni warunek dotyczący Wykonawcy jeśli wykaże się wiedzą i doświadczeniem nabytą w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - w wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych, każda zlecona w ramach jednego zamówienia/zlecenia/umowy, każda polegająca na remoncie lub przebudowie obiektu budowlanego/budynku/budowli, wpisanego do rejestru zabytków centralnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków, o wartości robót nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda oraz załączy dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania kwoty 100.000,00 zł brutto.
Wykazane przez Wykonawcę zadanie na dzień złożenia ofert powinno być wykonane, tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem.
Wartości pieniężne wskazane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, podane w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP obowiązującego w dniu podpisania końcowego protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu.
2) Wykonawca spełni warunek dotyczący osób jeśli wykaże dysponowanie osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem odpowiednim do funkcji jaka zostanie im powierzona, tj.: osobą proponowaną do pełnienia funkcji:
a) osobą proponowaną do pełnienia funkcji kierownika budowy (liczba osób - 1) posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz
- doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nabyte podczas kierowania robotami budowlanymi w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającymi na wykonaniu w ramach jednego zamówienia/zlecenia co najmniej 2 robót budowlanych (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania), polegających na remoncie lub przebudowie obiektu budowlanego /budynku/budowli, wpisanego do rejestru zabytków centralnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków, o wartości robót nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania kwoty 100.000,00 zł brutto.
Wykazane przez Wykonawcę zadanie na dzień złożenia ofert powinno być wykonane, tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem.
Wartości pieniężne wskazane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, podane w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP obowiązującego w dniu podpisania końcowego protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu.
b) osobą (liczba osób - 1) posiadającą kwalifikacje określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 840 z późn. zm.).
Zamawiający zwraca uwagę, że warunek, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2 lit. b, wynika z warunków decyzji wydanej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu, zawartej w Załączniku nr 14 do SWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z funkcji wskazanych w Rozdział IX. pkt 4 ppkt 2 lit. a do lit. b SWZ.
UWAGI:
1) Pod pojęciem obiektu budowlanego, budynku, budowli, należy rozumieć definicje zawarte w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).
2) Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania kwoty 100.000,00 zł brutto, o których mowa powyżej w pkt 4 ppkt 1 oraz w pkt 4 ppkt 2.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z funkcji wskazanych w Rozdziale IX. pkt 4 ppkt 2 lit. a do lit. b SWZ.
4) Jako zakończenie realizacji robót budowlanych, należy rozumieć zakończenie wykonania robót budowlanych i ich odebranie, udokumentowane protokołem odbioru lub innym równoważnym dokumentem, podpisanym bez uwag.
5) Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą- Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
6) Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze. zm.).
7) Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczającą ilość kompetentnych tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.
8) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona w oparciu o podmiotowe środki dowodowe, złożone przez Wykonawcę.
9) Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XVIII, przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zobowiązany będzie do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, wraz z potwierdzeniem jego opłaty oraz ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, przy czym suma gwarancyjna nie może być niższa niż określona przez Zamawiającego, tj. nie niższa niż 100.000,00 zł.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj:
a) wykazu robót budowlanych - zgodnie z Rozdziałem IX pkt. 4 ppkt 1 SWZ (wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ) - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia upływu termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) wykazu osób - zgodnie z Rozdziałem IX pkt. 4 ppkt. 2 lit. a do lit. b SWZ (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ) - skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Więcej w Rozdziale XII specyfikacji warunków zamówienia.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawcy muszą do oferty dołączyć i przesłać na platformę zakupową Zamawiającego znajdującą się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych dla niniejszego postępowania zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że w stosunku do Wykonawcy brak podstaw wykluczenia oraz, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Dotyczy także oferty złożonej przez wspólników spółki cywilnej.
3) W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
4) W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty dołącza także oświadczenie o którym mowa w pkt. 1) złożone przez podmiot udostępniający zasoby zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. Dotyczy także oferty złożonej przez wspólników spółki cywilnej.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. - o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.2 ustawy Pzp.
Więcej w Rozdziale XIII specyfikacji warunków zamówienia.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58. ust. 2 ustawy Pzp). Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). Pełnomocnictwo powinno:
- precyzować zakres umocowania,
- wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
- każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa lub innego dokumentu sporządzonego w tym celu, alternatywnie - wystawić niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla pełnomocnika - lidera (nie jest wymagany podpis pełnomocnika - lidera na dokumencie pełnomocnictwa).
2. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty, przekazane w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu - podpisane analogicznie jak w zdaniu pierwszym, przez mocodawcę lub notariusza.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek określonych w Rozdziale VIII.
5. Warunki o których mowa w Rozdziale IX: w przypadku oferty złożonej wspólnie przez Wykonawców - każdy z warunków powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie, albo wszyscy Wykonawcy łącznie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, z uwzględnieniem art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp oraz postanowień projektu umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród ofert nieodrzuconych) zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: cena, okres gwarancji.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert i ustalonej punktacji do 100 pkt. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-06-27

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.