Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wozidła budowlane

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wozidła budowlane

Data zamieszczenia: 2024-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: SILESIA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZMITKA KAMIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
o. Jana Siemińskiego 18-20
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
510023624
przetargi@silesia-invest.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/189949
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: 510023624
Termin składania ofert: 2024-06-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wozidła budowlane (2 sztuki)
Powstaje w kontekście projektu
FESL.10.03-IP.01-01DF/23 - Dywersyfikacja działalności spółki poprzez wdrożenie proekologicznej produkcji opartej na własnej pracy badawczej.

Część 1
Wozidła budowlane (2 sztuki)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Wozidła budowlane (2 sztuki) - urządzenia fabrycznie nowe
Parametry techniczne (lub równoważne):
- ładowność 9 ton (+/- 15%),
- obrót skrzyni ładunkowej 180o,
- napęd stały 4WD.

CPV: 43300000-6

Dokument nr: 2024-862-189949

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-06-17

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Świętochłowice
Gmina
Świętochłowice
Miejscowość
Świętochłowice
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2024-06-18
Koniec realizacji
2024-11-29
Czy występuje płatność częściowa
NIE

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Brak.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
- wystąpienia zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych;
- zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą tj. Śląskim Centrum Przedsiębiorczości.
Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany oferty, Oferent zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną ofertą.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Beneficjentem (SILESIA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZMITKA KAMIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Dodatkowo, wykluczeniu z postępowania podlegają oferenci, którzy są wpisani na listę sankcyjną lub których beneficjent rzeczywisty albo podmiot dominujący jest na takiej liście - zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wymagana dokumentacja:
1. Celem złożenia oferty proszę wykorzystać załączony formularz ofertowy oraz uzupełnić w nim: pieczęć firmową, dane oferenta, miejsce i datę wystawienia dokumentu, cenę (w tym jednostkową netto) i wartość (w tym określoną w wierszu RAZEM) oferty netto i brutto (z uwzględnieniem oznaczenia waluty), termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia, okres gwarancyjny w miesiącach, spełnienie normy emisji spalin STAGE V, spełnienie kryterium recyklingu urządzenia. W polu ,,UWAGI" należy uzupełnić ewentualne, istotne dla oferty informacje.
Celem uwzględnienia oferty należy podpisać Formularz ofertowy oraz Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym oraz Oświadczenie o pełnej zgodności oferty z wymaganiami zapytania ofertowego stanowiące integralną część Formularza ofertowego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Celem złożenia oferty proszę wykorzystać załączony formularz ofertowy oraz uzupełnić w nim: pieczęć firmową, dane oferenta, miejsce i datę wystawienia dokumentu, cenę (w tym jednostkową netto) i wartość (w tym określoną w wierszu RAZEM) oferty netto i brutto (z uwzględnieniem oznaczenia waluty), termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia, okres gwarancyjny w miesiącach, spełnienie normy emisji spalin STAGE V, spełnienie kryterium recyklingu urządzenia oraz podpisać Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym oraz Oświadczenie o pełnej zgodności oferty z wymaganiami zapytania ofertowego. W polu ,,UWAGI" należy uzupełnić ewentualne, istotne dla oferty informacje.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na załączonym druku (Formularz ofertowy).
2. Oferta może być złożona tylko za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
3. W ofercie należy wskazać walutę, w której określono cenę netto oraz brutto.
4. Celem uwzględnienia oferty należy podpisać Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym oraz Oświadczenie o pełnej zgodności z wymaganiami zapytania ofertowego stanowiące integralną część Formularza ofertowego.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać.
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Oferty nieuwzględniające wymagań wskazanych w punktach 1, 2, 3, 4, 5 i 6 będą odrzucane z przyczyn formalnych.
7. Przedmiot zamówienia należy wycenić z uwzględnieniem kosztów zakupu, pierwszego uruchomienia, transportu, kosztów sprawdzenia, kosztów szkolenia personelu i instruktażu.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji, potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty, w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie.
9. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do wydłużenia terminu składania ofert, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższych uprawnień. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
10. Jako wiążąca uznawana jest cena zawarta w formularzu ofertowym.
11. Ceny wyrażone w walucie obcej zostaną przeliczone po średnim kursie NBP z ostatniego dnia składania ofert.
12. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.
Przedmiotowe ogłoszenie uwzględnia aspekty środowiskowe celem zapewnienia zgodności procesu wyboru dostawcy/wykonawcy z zasadą zielonych zamówień w zakresie kryteriów oceny ofert oraz samej procedury jej przeprowadzenia poprzez realizację opartą wyłącznie o narzędzia i zasoby elektroniczne (za pośrednictwem sieci internetowej).
Dodatkowo informujemy, że w ramach przedmiotowego projektu "Dywersyfikacja działalności spółki poprzez wdrożenie proekologicznej produkcji opartej na własnej pracy badawczej." SILESIA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZMITKA KAMIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA będzie ogłaszała w Bazie Konkurencyjności zapytania związane z pełnym, pozostałym zakresem objętym wnioskiem o dofinansowanie, tj. na:
I. w publikacji równorzędnej:
- rozkładarkę gąsienicową.
II. publikacja w przyszłości:
- halę produkcyjną;
- linię technologiczną do produkcji ścieru gumowego i granulatu;
- kruszarkę udarową;
- przesiewacz trójpokładowy;
- ładowarkę;
- koparkę gąsienicową;
- walec stalowy z inteligentnym systemem zagęszczania 8 t;
- walec stalowy z inteligentnym systemem zagęszczania 10 t;
- rozkładarkę kołową;
- kompletny system fotowoltaiki;
- układ zasilania awaryjnego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-05-16
Data ostatniej zmiany
2024-05-16 14:10:40

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium - Cena netto (45 pkt.).
Sposób punktacji:
Oferta z najniższą ceną netto: 45 pkt.
Wzór do obliczenia punktów dla pozostałych ofert:
Kryterium - Cena netto (C) = (Najniższa cena netto / Cena netto w rozpatrywanej ofercie) x 45 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium środowiskowe - Okres gwarancyjny (45 pkt.).
Sposób punktacji:
Oferta z najdłuższym okresem gwarancyjnym: 45 pkt.
Wzór do obliczenia punktów dla pozostałych ofert:
Kryterium - Okres gwarancyjny (G) = (Okres gwarancyjny w rozpatrywanej ofercie / Najdłuższy okres gwarancyjny) x 45 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium środowiskowe - Recykling urządzenia (5 pkt.).
Sposób punktacji:
Jeżeli oferowane urządzenie podlega recyklingowi w stopniu min. 80% na podstawie normy ISO 16714 przedmiotowe kryterium zostaje uznane za spełnione i przyznawane jest 5 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium środowiskowe - spełnienie normy emisji spalin Stage V (5 pkt.).
Sposób punktacji:
Jeżeli oferowane urządzenie spełnia normę Stage V kryterium zostaje uznane za spełnione i przyznawane jest 5 pkt.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Jarosław Szmitka
tel.: 510023624
e-mail: przetargi@silesia-invest.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.