Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
633z dziś
7063z ostatnich 7 dni
26533z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy budynku

Data zamieszczenia: 2024-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Senatorska, 29/31
00-099 Warszawa
powiat: Warszawa
szrm@szrm.pl
https://szrm.ezamawiajacy.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł. nadz. autor. dla budowy budynku ekspozycyjno-hodowlanego dla małp i innych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym
im. Antoniny i Jana Żabińskich.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy budynku ekspozycyjno-hodowlanego dla małp i innych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym
im. Antoniny i Jana Żabińskich.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej (zwaną dalej łącznie ,,Dokumentacją Projektową" a z osobna ,,Dokumentem Projektowym"), w tym:
a) Projekt zagospodarowania terenu wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę (w 3 egz. + 2 kserokopie zatwierdzonej dokumentacji);
b) Projekt architektoniczno-budowlany wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę (w 3 egz. + 2 kserokopie zatwierdzonej dokumentacji);
c) Projekt techniczny (w 3 egz.);
d) Projekt wykonawczy (w 3 egz.);
e) Projekt aranżacji wnętrz i pierwszego wyposażenia (w 2 egz.);
f) Wizualizacje (w 2 egz.);
g) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) (w 3 egz.);
h) Przedmiary robót (w 2 egz.);
i) Kosztorysy inwestorskie (w 2 egz.);
j) Szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia (w 2 egz.);
k) Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę (w 1 egz. + 2 kserokopie ostatecznej decyzji);
2) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych Dokumentacją Projektową.
3. Dokumentację projektową należy wykonać w formie:
1) papierowej w ilościach jw.
2) elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym, w tym:
a) Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny), projekty wykonawcze, projekt aranżacji wnętrz i pierwszego wyposażenia w formacie (*.dwg) w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), dla tabeli (*.xls) i (*.pdf);
b) Wizualizacje w formacie (*.jpg) i (*pdf);
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) w formacie (*.doc) oraz (*.pdf);
d) Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath lub .kst) oraz (*.pdf);
e) Szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia w formacie (*.xls) oraz (*pdf) dla tabeli natomiast dla tekstu (*.pdf) i (*.doc);
3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym zeskanowane w kolorze w formacie (*.pdf).
4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia (zeskanowana w kolorze dokumentacja projektowa), która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Wersja elektroniczna zatwierdzonego projektu budowlanego w formacie zamkniętym (*.pdf) zostanie dostarczona po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
4. Szczegółowy zakres prac projektowych określają:
1) Wytyczne Zamawiającego i Użytkownika.
2) Koncepcja wielobranżowa dla nowobudowanej małpiarni w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym wykonana przez firmę ,,APS 97 BARTOSZ KOZŁOWSKI" wraz z uzyskanymi uzgodnieniami.
Termin wykonania zamówienia.
1. Rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy,
2. Zakończenie: w terminie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:
2.1. Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej - w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:
a) projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny - w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
b) projekt wykonawczy, projekt aranżacji wnętrz i pierwszego wyposażenia, wizualizacje - w terminie do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
c) STWiOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia - w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
d) Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - w terminie do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2.2. Zakończenie nadzorów autorskich - w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

CPV: 71000000-8, 71220000-6,71221000-3

Dokument nr: 2024/BZP 00328283, RZP/PW/14/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-28 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://szrm.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szrm.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.6.1. Zamawiający informuje, że dokumenty elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, są sporządzane w jednym z formatów danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3.6.2. W przypadku składania oświadczeń woli lub oświadczeń wiedzy w formie elektronicznej Zamawiający rekomenduje złożenie ich w formacie ,,pdf" z kwalifikowanym podpisem elektronicznym osadzonym wewnątrz pliku (tzw. PAdES).
Ponadto, w celu uniknięcia ewentualnych problemów w trakcie weryfikacji złożonych podpisów, Zamawiający rekomenduje użycie kwalifikowanego znacznika czasu przy stosowaniu podpisu elektronicznego.
Ponadto, w przypadku stosowania przez Wykonawcę znacznika podpisu Zamawiający zaleca umieszczać ww. znacznik w taki sposób, aby nie zasłaniał treści podpisywanego dokumentu.
3.6.3. Używanie Platformy w pełnym zakresie wymaga spełnienia minimalnych wymagań sprzętowo- aplikacyjnych, w tym:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3.6.4. Dopuszcza się następujące formaty plików przekazywanych przez Wykonawców za pośrednictwem platformy (pliki do wielkości 2 GB):
1) Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne dopuszcza się następujące formaty danych: txt, rtf, xps, odt, ods, odp, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, pdf.
2) Do danych zawierających informację graficzną dopuszcza się następujące formaty danych: jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg.
3) Do danych zawierających informację dźwiękową lub filmową dopuszcza się następujące formaty danych: wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv.
4) Do danych zawierających grafikę wektorową dopuszcza się format danych: dwg.
5) Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych dopuszcza się następujące formaty danych: zip, tar, gz, gzip, 7z.
6) Do elektronicznego podpisywania, opatrywania pieczęcią elektroniczną i szyfrowania dokumentów elektronicznych dopuszcza się następujące standardy podpisów i szyfrowania: XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Pobrane w formacie XML z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, podpisane przy pomocy Profilu Zaufanego dokumenty pdf dopuszcza się do wielkości pliku 10 MB.
3.6.5. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
3.6.6. Czasem odbioru danych przez Platformę jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Postanowienia związane z ochroną danych osobowych zawarte są w Rozdziale XXIV SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://szrm.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-28 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem: https://szrm.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RZP/PW/14/2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy budynku ekspozycyjno-hodowlanego dla małp i innych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym
im. Antoniny i Jana Żabińskich.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej (zwaną dalej łącznie ,,Dokumentacją Projektową" a z osobna ,,Dokumentem Projektowym"), w tym:
a) Projekt zagospodarowania terenu wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę (w 3 egz. + 2 kserokopie zatwierdzonej dokumentacji);
b) Projekt architektoniczno-budowlany wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę (w 3 egz. + 2 kserokopie zatwierdzonej dokumentacji);
c) Projekt techniczny (w 3 egz.);
d) Projekt wykonawczy (w 3 egz.);
e) Projekt aranżacji wnętrz i pierwszego wyposażenia (w 2 egz.);
f) Wizualizacje (w 2 egz.);
g) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) (w 3 egz.);
h) Przedmiary robót (w 2 egz.);
i) Kosztorysy inwestorskie (w 2 egz.);
j) Szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia (w 2 egz.);
k) Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę (w 1 egz. + 2 kserokopie ostatecznej decyzji);
2) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych Dokumentacją Projektową.
3. Dokumentację projektową należy wykonać w formie:
1) papierowej w ilościach jw.
2) elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym, w tym:
a) Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny), projekty wykonawcze, projekt aranżacji wnętrz i pierwszego wyposażenia w formacie (*.dwg) w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), dla tabeli (*.xls) i (*.pdf);
b) Wizualizacje w formacie (*.jpg) i (*pdf);
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) w formacie (*.doc) oraz (*.pdf);
d) Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath lub .kst) oraz (*.pdf);
e) Szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia w formacie (*.xls) oraz (*pdf) dla tabeli natomiast dla tekstu (*.pdf) i (*.doc);
3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym zeskanowane w kolorze w formacie (*.pdf).
4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia (zeskanowana w kolorze dokumentacja projektowa), która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Wersja elektroniczna zatwierdzonego projektu budowlanego w formacie zamkniętym (*.pdf) zostanie dostarczona po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
4. Szczegółowy zakres prac projektowych określają:
1) Wytyczne Zamawiającego i Użytkownika.
2) Koncepcja wielobranżowa dla nowobudowanej małpiarni w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym wykonana przez firmę ,,APS 97 BARTOSZ KOZŁOWSKI" wraz z uzyskanymi uzgodnieniami.
Termin wykonania zamówienia.
1. Rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy,
2. Zakończenie: w terminie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:
2.1. Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej - w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:
a) projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny - w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
b) projekt wykonawczy, projekt aranżacji wnętrz i pierwszego wyposażenia, wizualizacje - w terminie do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
c) STWiOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia - w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
d) Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - w terminie do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2.2. Zakończenie nadzorów autorskich - w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Projektanta
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa.
Określenie warunków:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
4.1. Posiada doświadczenie:
Posiada doświadczenie w okresie ostatnich dziesięciu lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres powadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej usługi, która polegała na wykonaniu dokumentacji projektowej na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę obiektu kubaturowego hodowlano-ekspozycyjnego o minimalnej powierzchni całkowitej budynku 1500 m2 wraz z wybiegami zewnętrznymi o minimalnej powierzchni 500 m2.
Uwaga:
* Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych.
4.2. Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie:
- do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania - bez ograniczeń - w specjalności architektonicznej.
Uwaga!
1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
2) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W ww. przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, (o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp), z którego wynika, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia) składanych na wezwanie zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu:
1.1. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego to tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ).
Uwaga!
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia) składanych na wezwanie zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 Ustawy.
2.1. Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich 10 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
Uwaga!
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (które zrealizował).
2.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Szczegółowy wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów określa Rozdział VII i VIII SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zawarto w SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Stosownie do postanowień art. 455 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone w PPU (załącznik do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Projektanta
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.