Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
716z dziś
7145z ostatnich 7 dni
26616z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa podgrzewaczy wody

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa podgrzewaczy wody

Data zamieszczenia: 2024-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA
Kazimierska 45
62-510 Konin
powiat: Konin
+48 (63) 240-59-43, +48 (63) 240-58-07
pilarczyk.michal@zepak.com.pl
https://zepak.logintrade.net/zapytania_email,1571480,c570da7ff087dc64a05e2c2e142e7286.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 (63) 240-59-43,
Termin składania ofert: 2024-05-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wybór dostawcy podgrzewaczy wody.
Treść zapytania:
Szanowni Państwo!
Zamawiający - ZEPAK Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty techniczno-handlowej wg poniższych kryteriów.
1. Przedmiot zamówienia.
Zestawienie materiałów w tabeli. Ewentualne dodatkowe parametry umieszczono w linku "uwagi".
Oferty należy składać na produkty fabrycznie nowe, nieużywane, oryginalnie zapakowane, nieregenerowane - zgodne z zapytaniem.
2. Termin dostawy.
Do 7 dni .
3. Warunki dostawy.
Miejsce dostawy:
Elektrownia Pątnów, Ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin - Magazyn Centralny
Oferta winna być skalkulowana na bazie formuły DDP wg Incoterms 2020. Dostawca ponosi koszty i ryzyko dostarczenia towaru do Zamawiającego. Ubezpieczenie dostaw podczas transportu leży po stronie Dostawcy.
4. Warunki płatności.
Płatność przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
Zamawiający działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 118) oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) tej ustawy.
5. Sposób przygotowania oferty.
5.1 Oferty należy składać wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie.
5.2 Do oferty należy dołączyć oświadczenie o wypełnieniu przez Dostawcę/Wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
5.3 Wymagane jest dołączenie otrzymanego formularza ofertowego.
6. Koszty przygotowania oferty.
6.1 Dostawca przygotuje ofertę na swój koszt.
6.2 Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Dostawcy w niniejszym postępowaniu aż do udzielenia zamówienia są również ponoszone przez Wykonawcę i nie będą zwracane przez Zamawiającego.
7. Okres związania Ofertą.
Dostawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
8. Gwarancja.
8.1 Dostawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostawy. W przypadku wystąpienia wad Zamawiający niezwłocznie powiadomi Dostawcę o wadach na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad na swój koszt, w terminie do 7 dni od daty powiadomienia. Termin usunięcia wad może być wydłużony za zgodą Zamawiającego.
8.2 Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% łącznej wartości netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% tej wartości, a Zamawiający może podjąć własne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych uprawnień wynikających z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.
9. Warunki formalne udziału w postępowaniu.
9.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
9.2 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i ekonomicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
9.3 Dostawca ubiegający się o zamówienie, winien mieć pełne i niezaprzeczalne prawo do oferowania dostawy materiałów będących przedmiotem postępowania na terenie Polski i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, wynalazczych i innych związanych z wykonaniem zamówienia, roszczenia te przejmuje Dostawca.
9.4 W celu spełnienia powyższych warunków Dostawca jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia w trakcie składania oferty poprzez platformę zakupową.
9.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Dostawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych wymagań (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ,,CEIDG" Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, stosowne zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS lub KRUS, referencje, wykazy pracowników).
9.6 Wymagane jest dołączenie wypełnionego i podpisanego skanu oświadczenia o statusie podatnika VAT.
10. Wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego.
10.1 Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
10.2 Pytania należy przesłać poprzez platformę zakupową lub e-mailem na adres: pilarczyk.michal@zepak.com.pl.
10.3 Treść wyjaśnień będzie przekazana e-mailem, faksem lub poprzez aktualizację Zapytania Ofertowego na platformie zakupowej.
10.4 W przypadku, gdy Dostawca złoży ofertę przed aktualizacją Zapytania Ofertowego, musi ona zostać złożona ponownie.
11. Język postępowania
11.1 Językiem obowiązującym podczas całego przebiegu niniejszego postępowania jest język polski.
11.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Jeśli Dostawca/Wykonawca składa dokumenty wydane w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu wraz z tłumaczeniem tych dokumentów na język polski. Tłumaczenie musi być podpisane/poświadczone przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę, tzn. uprawnioną/uprawnione do reprezentacji Dostawcy/Wykonawcy zgodnie z odpowiednim dokumentem, wydanym przez właściwy organ rejestrowy (np. Krajowy Rejestr Sądowy), bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników, albo przez tłumacza przysięgłego.Tłumaczenia powinny być opatrzone tekstem ,,za zgodność tłumaczenia z oryginałem". W przypadku niezgodności pomiędzy wersją obcojęzyczną i wersją polską dokumentu, rozstrzygająca jest wersja polska.
11.3 Wszystkie dokumenty dotyczące ewentualnych podwykonawców zagranicznych dostarczane przez Dostawcę/Wykonawcę w ofercie muszą być również sporządzone, lub przetłumaczone na język polski.
11.4 Odstępstwa od ww. wymagań mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego.
12. Zastrzeżenia.
12.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
12.2 Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
12.3 Zamawiający po zakończeniu postępowania zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonej oferty.
13. Pozostałe postanowienia.
13.1 Zamawiający nie zwraca materiałów przesłanych w związku z postępowaniem zakupowym.
13.2 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
13.3 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
13.4 Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
13.5 W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej https://www.zepak.com.pl/pl/o-firmie/rodo.html.
13.6 Dostawca/Wykonawca/ podwykonawca/ podmiot trzeci, ma obowiązek, podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te bezpośrednio pozyskał. W celu zapewnienia, że Dostawca/Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Dostawcy/Wykonawcy w postępowaniu, Dostawca/Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
13.7 Złożenie oferty handlowej jest potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego.
13.8 Złożenie oferty handlowej jest potwierdzeniem posiadania pełnomocnictwa do składania ofert przez osobę publikującą ofertę na Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego.
13.9 Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Zakupów, a także klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych zamieszczonych na stronie internetowej https://zepak.logintrade.net/rejestracja/.
13.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie wewnętrznych przepisów Zamawiającego, tj. zgodnie z Regulaminem Wyboru Dostawców ZE PAK S.A. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych i ta Ustawa nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu.
13.11 Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej w drugim etapie postępowania, do którego zostaną zakwalifikowane najkorzystniejsze oferty. Zamawiający poinformuje Dostawców o wszelkich postanowieniach dotyczących przeprowadzenia drugiego etapu poprzez platformę zakupową, e-mailem lub faksem.
13.12 Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę/dostawcę, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem postępowania nie wykonał lub nienależycie wykonał inne zamówienie.
Złożenie Oferty jest równoznaczne ze spełnieniem ww warunków.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link
1. PODGRZEWACZ WODY EL. ARISTONBojler elektryczny Ariston 200l - Stojący Model AR 200VPL P - 6 Bar W - 2000 230V 50/60 Hz A- 11,3 t-95stC 1 szt. 000000007172033080
2. BOJLER EL. APE300 STOJĄCY 3kW ATLANTICAtlantic VSRS APE 300L / 3 kW ogrzewacz wody stojący / bojler elektryczny 1 szt. 000000007172033820
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wybór dostawcy podgrzewaczy wody."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:

Dokument nr: Z1358/106144

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zepak.logintrade.net/zapytania_email,1571480,c570da7ff087dc64a05e2c2e142e7286.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
17- 05- 2024 15: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
22- 05- 2024 09: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
21- 05- 2024 15: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zepak.logintrade.net/zapytania_email,1571480,c570da7ff087dc64a05e2c2e142e7286.html

Miejsce i termin realizacji:
Termin dostawy.
Do 7 dni .
Miejsce dostawy:
Elektrownia Pątnów, Ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin - Magazyn Centralny

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Michał Pilarczyk
tel: +48 (63) 240-59-43, +48 (63) 240-58-07
e-mail: pilarczyk.michal@zepak.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.