Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6401z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa konektorów do wspawania na przewodzie wiertniczym

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa konektorów do wspawania na przewodzie wiertniczym

Data zamieszczenia: 2024-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: SOLEY sp. z o.o
Przemysłowa 33
32-083 Balice
powiat: krakowski
795585561
dff@soley.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/190036
Województwo: małopolskie
Miasto: Balice
Wadium: ---
Nr telefonu: 795585561
Termin składania ofert: 2024-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Postępowanie ofertowe - dostawa konektorów do wspawania na przewodzie wiertniczym dla pali DFF Plus - 2024-894-190036 DFF
Powstaje w kontekście naboru
FEMP.01.12-IP.01-006/24 - Wdrożenie innowacyjnej technologii DFF Plus wykonywania pali dużych średnic w trudnych warunków geologicznych m.in. fliszu karpackiego

Część 1
DOSTAWA konektorów do wspawania na przewodzie wiertniczym

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa konektorów do wspawania na przewodzie wiertniczym dla pali DFF Plus.
1. Zakres zamówienia:
Otwór pod betonowanie 127mm
- Konektor SW220 żeński (SOILMEC):
Gat. stali 42CrMo4 + QT;
Ilość: 3 szt.
- Konektor Bauer 254 męski:
Gat. stali 42CrMo4 + QT;
Ilość: 1 szt.

CPV: 43136000-5

Dokument nr: 2024-894-190036

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-05-24

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
krakowski
Gmina
Zabierzów
Miejscowość
Balice

2. Dostawy realizowane w okresie: do 24.06.2024
3. Adres dostawy: siedziba firmy Soley, Ul. Przemysłowa 33, 32-083 Balice.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Zamawiający zamiast umowy dopuszcza formę zlecenia dostaw Oferentowi (za zwrotnym przyjęciem zlecenia do realizacji), będącą podstawą do jej realizacji. Wówczas zlecenie staje się wiążące dla obu stron.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na: - Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej. - Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji. - Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika. - Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej. 2. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków podanych w pkt.1, Zamawiający wymaga oświadczenia o niepodleganiu z wykluczenia z postępowania - klauzula w Załączniku nr 1 do zapytania.

POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a. odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego do momentu złożenia ofert;
b. unieważnienia postępowania, w szczególności jeśli:
- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania;
- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
2. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w jej treści.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:
- jej treść będzie sprzeczna z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
- będzie zawierać rażąco niską cenę,
- będzie nieważna na podstawie innych przepisów,
- zostanie złożona po terminie składania ofert.
5. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1. Oferta powinna być złożona za pomocą portalu Bazy Konkurencyjności (bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl).
6. Oferta musi być podpisana przez osobę występującą w imieniu Oferenta (musi to być osoba uprawniona do reprezentacji Oferenta wg dokumentu rejestrowego. Osobą występującą w imieniu Oferenta może być upoważniony pracownik firmy).
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-05-17
Data ostatniej zmiany
2024-05-17 15:11:49

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena: 100 Liczba punktów zostanie obliczona w następujący sposób: Liczba punktów = (cena najniższa / cena oferty ocenianej) x waga x 100

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Maciej Kos (DFF)
tel.: 795585561
e-mail: dff@soley.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.