Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Kompleksowe mycie okien i świetlików dachowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kompleksowe mycie okien i świetlików dachowych

Data zamieszczenia: 2024-05-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. św. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
powiat: polkowicki
tel: 76 746 15 00, tel. 76 746 15 12
sekretariat@powiatpolkowicki.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 76 746 15 00, t
Termin składania ofert: 2024-05-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
kompleksowe mycie okien i świetlików dachowych w budynku Starostwa Powiatowego w Polkowicach
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest jednorazowe kompleksowe mycie okien i świetlików dachowych w budynku Starostwa Powiatowego w Polkowicach, Ul. Św. Sebastiana 1.
1.2. Zakres usługi jak w pkt 1.1. obejmuje :
1) jednorazowe kompleksowe mycie okien w zakresie: mycia szyb z obu stron (od zewnątrz i wewnątrz), mycie ram okiennych, mycie gum uszczelniających, mycie klamek okiennych, usunięcie ze szkła oraz ram zanieczyszczeń np. zacieków, naklejek, farb itp., mycie parapetów (zewnętrznych) w ww. budynku. Powierzchnia szyb wynosi ok. 2800 m2 (powierzchnia okien od zewnątrz - ok. 1400 m2; powierzchnia okien od wewnątrz - ok. 1400 m2). Okna w większości nie są otwierane, w związku z czym niezbędne jest mycie okien z zewnątrz budynku metodą alpinistyczną (ilość przeszklonych kondygnacji w budynku: V). Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania długich wysięgników teleskopowych. Ponadto na powierzchni ok 38 m2 (tj. nad wykuszem: 14 m2, okno małe: 6 m2, okno duże: 18 m2) założona jest siatka ochronna przed ptakami. Mycie tych powierzchni odbywać się może poprzez zdjęcie i ponowne założenie siatki ochronnej po umyciu szyb, bądź umycie poprzez wejście przez małe otwieralne części w oknach (zdjęcie i ponowne założenie siatki leży po stronie Wykonawcy).
Od wewnętrznej strony na powierzchni 144 m2 szyb naklejona jest folia przeciwsłoneczna. Powierzchnie te można myć zwykłymi środkami do mycia szyb lub naczyń, nie można stosować roztworów amoniaku, nie wolno stosować szczotek oraz materiałów ściernych mogących rysować folię, należy używać miękkie ściereczki lub gąbki syntetycznej. Należy stosować inny roztwór oraz ścierkę do mycia szyb od zewnątrz i od wewnątrz (należy unikać drobin piasku). Szczeliny i łączenia należy czyścić delikatnie ruchami wzdłuż krawędzi folii, do sciągania nadmiaru wody z folii można stosować miękkie ściągaczki gumowe, po umyciu należy wytrzeć delikatnie folię do sucha.
2) mycie świetlików dachowych o wymiarach 2,40 m x 2,40 m (od zewnątrz i wewnątrz) - 9 szt.
3) mycie świetlików dachowych o wymiarach 1 m x 1 m (od zewnątrz i wewnątrz) - 5 szt.
4) czyszczenie dwóch rynien spustowych na łuku blachy corten nad wejściem do budynku
od strony Ul. św. Sebastiana 1 - zdjęcie nr 1,2, 3.
5) Z uwagi na to, iż Zamawiający nie gwarantuje dostępu do energii elektrycznej realizacja przedmiotu zamówienia winna odbyć się przy pomocy własnego sprzętu specjalistycznego tj. agregat prądotwórczy.
6) Zamawiający udostępni Wykonawcy źródło poboru wody pod warunkiem posiadania przez Wykonawcę własnego przepływomierza/licznika przepływu wody.
Podgląd budynku dostępny jest pod adresem URL: http://starosta.dpl.wkraj.pl/html5/index.php?id=75858
3. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
3.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w pkt.
3.2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania profesjonalnego sprzętu oraz środków czystości umożliwiających wykonanie usługi zgodnie z wymaganiem niniejszego zaproszenia. Wszelkie prace wymagające użycia technik alpinistycznych oraz prowadzonych na wysokości, wykonywane będą przez osoby do tego uprawnione, posiadające wymagane prawem zezwolenia i przeszkolenia. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wykupionego stosownego ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia NW.
3.3. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia przy użyciu własnego sprzętu specjalistycznego oraz materiałów i środków czystości. Środki, których będzie używał Wykonawca nie mogą zawierać substancji mogących doprowadzić do zarysowań, przebarwień lub uszkodzeń ram okiennych, powierzchni szklanych, parapetów lub okuć, odpowiednich do mytych powierzchni i dopuszczonych do obrotu oraz własnego sprzętu
3.4. Wykonawca zobowiązany jest dostosować czas pracy pracowników wykonujących usługi do czasu pracy urzędu (mycie okien wewnątrz po godz.ch pracy tj. od 15:30 lub w godz.ch pracy urzędu po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym), prowadzenia prac w sposób bezpieczny, jak najmniej uciążliwy, umożliwiający prowadzenie bieżącej pracy.
3.5. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją usług, do przestrzegania przepisów bhp.

CPV: 90911300-9

Składanie ofert:
6. Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres sekretariat@powiatpolkowicki.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2024 r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
11. Termin realizacji usługi: do 30 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Z uwagi na zakres i specyfikę wykonywanych prac, Zamawiający zaprasza zainteresowanych oferentów na wizję lokalną, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 76 746 15 12.
3.6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi po zrealizowanej prawidłowo usłudze, według ceny przedstawionej w ofercie.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który: zaoferował najniższą cenę.
Znaczenie kryterium cena: 100%
o opis kryterium - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych PLN uwzględniająca podatek VAT.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku gdy zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
o Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
o Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień
w dokumentacji.
o Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym treści zapytania ofertowego drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@powiatpolkowicki.pl z informacją do wiadomości: kamila.jagielska-kozicka@powiatpolkowicki.pl - nie później niż 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
5. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem ww. usługi, tj.: ryczałtowa cena brutto zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty środków myjących, specjalistycznego sprzętu niezbędnego do wykonania usługi, przeszkolenia osób, zabezpieczenia terenu, pomieszczeń i mebli przed zniszczeniem, ubezpieczenie, itp. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu ofertowym załączonym do zapytania. Wszelkie skreślenia należy zaparafować.
Oferty otrzymane po terminie składania nie będą rozpatrywane.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu składania ofert.
7. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 poz. 507):
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 poz. 507) tj.:
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w ust. 3;
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w pkt. 3;
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w pkt. 3.
2) Wykluczenie jak w pkt. 1 lit. a - c następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 1.
3) W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt. 1, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
4) Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z pkt. 1 jest wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
5) Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się odpowiednio złożenie oferty.
6) Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej.
8. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej - załącznik nr 1 (wraz z załącznikiem nr 1A do
formularza oferty);
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego zaproszenia, odwołania oraz unieważnienia na każdym etapie postępowania, w tym unieważnienie bez podania przyczyn.
10. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy, cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.