Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
633z dziś
7063z ostatnich 7 dni
26533z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa emalii chlorokauczukowej do betonu i metalu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa emalii chlorokauczukowej do betonu i metalu

Data zamieszczenia: 2024-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
powiat: Warszawa
kom. 602325188 tel. 47 7238863, 22 1010202
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/930669
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: kom. 602325188 tel.
Termin składania ofert: 2024-05-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WZP-412/MW/24 DOSTAWA emalii chlorokauczukowej do betonu i metalu Nobiles, kolor szary w opakowaniu 5 L
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 DOSTAWA emalii chlorokauczukowej do betonu i metalu Nobiles, kolor szary w opakowaniu 5 L. w formularzu cenowym 1 dostawa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 930669, WZP-412/MW/24

Otwarcie ofert: Otwarcia : 29-05-2024 09:01:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/930669
Składania : 29-05-2024 09:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 16.06.2023 r. poz. 1497).
W imieniu Komendy Stołecznej Policji informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert .
Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Dostawca/Wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
Dostawca /Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Płatność za przedmiot zamówienia będzie dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem bankowym na rachunek określony na fakturze Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia przez Dostawcę/Wykonawcę do zamawiającego tj. Komendy Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, prawidłowo wystawionej faktury VAT, po zrealizowaniu usługi.
Na fakturze jako płatnika należy wskazać: Komendę Stołeczną Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, NIP:5251930070, REGON: 012126482.
Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/ (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania).
Dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Karolkowa 46 (wjazd od ul.Jaktorowskiej). Osoba do kontaktu w/s realizacji przedmiotu zamówienia: Pan Jarosław Sowa, tel. 47 72 388 63 lub 602 325 188.
Termin realizacji zamówienia-7 dni od daty otrzymania zamówienia. Koszt dostawy należy wliczyć w cenę przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia ogłoszonego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
załącznik do ogłoszenia RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) zwanym dalej ,,RODO", informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji z siedzibą przy
ul. Nowolipie 2 w Warszawie;
2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych: adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w celu prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progu, bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
4) w związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
- do celów realizacji postępowania o zamówienie przez okres wynikający z kategorii archiwalnej ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.
- przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa do celów dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi,
- w przypadku zamówień publicznych finansowanych lub współfinansowanych w ramach projektów realizowanych ze środków pomocowych krajowych i zagranicznych okres przechowywania uwzględniał będzie wymogi dotyczące okresu przechowywania obowiązujące w przepisach prawa właściwych dla środka pomocowego.
6) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych;
d) na podstawie art. 77 ust. 1 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
e) w zakresie jakim przesłanką przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
7) w zakresie realizacji umowy nie ma zastosowania prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO;
8) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO możliwość usunięcia Państwa danych osobowych przez administratora jest ograniczona.
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia
i realizacji umowy;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel...................
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
formularz cenowy.xls [...].xlsx
0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Oświadczenie wykonawcy - Oświadczenie musi być podpisane przez wykonawcę lub przez osobę która posiada pisemne upoważnienie lub wpis i w CEIDG/KRS. Do reprezentowania wykonawcy. Proszę dołączyć podpisane oświadczenie( skan pdf) (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Oświadczenie do mały [...].docx
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.