Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa i montaż altan śmietnikowych typu lekkiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż altan śmietnikowych typu lekkiego

Data zamieszczenia: 2024-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,USTRONIE"
ul. Wyścigowa 19
26-600 Radom
powiat: Radom
tel. 669444020, tel. 665 250 065, tel. 483857400
k.rychlicka@ustronie.radom.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: 9 000 PLN
Nr telefonu: tel. 669444020, tel.
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż altan śmietnikowych typu lekkiego na terenie osiedla ,,USTRONIE" wg lokalizacji:
1.1. Ul. Osiedlowa 3 - altana śmietnikowa na 8 szt. pojemników 1100l i pomieszczeniem na odpady wielkogabarytowe o szerokości 2,00mb.
1.2. Ul. Osiedlowa 15 - altana śmietnikowa na 12 szt. pojemników 1100l z podziałem na pomieszczenia (7x5) wraz z pomieszczeniem na odpady wielkogabarytowe . o szerokości 2,00mb.
1.3. Ul. Osiedlowa 6 - altana śmietnikowa na 6 szt. pojemników 1100l i pomieszczeniem na odpady wielkogabarytowe o szerokości 2,00mb.
1.4. Ul. Osiedlowa 8 - altana śmietnikowa na 6 szt. pojemników 1100l i pomieszczeniem na odpady wielkogabarytowe o szerokości 2,00mb.
1.5. Ul. Osiedlowa 10 - altana śmietnikowa na 6 szt. pojemników 1100l i pomieszczeniem na odpady wielkogabarytowe o szerokości 2,00mb.
1.6. Ul. Osiedlowa 18 - altana śmietnikowa na 12 szt. pojemników 1100l z podziałem na pomieszczenia (7x5) wraz z pomieszczeniem na odpady wielkogabarytowe o szerokości 2,00mb
1.7. Ul. Osiedlowa 30 - altana śmietnikowa na 10 szt. pojemników 1100l z podziałem na pomieszczenia (5x5) wraz z pomieszczeniem na odpady wielkogabarytowe o szerokości 2,00mb.
1.8. Ul. Wiejska 58 - altana śmietnikowa na 6 szt. pojemników 1100l i pomieszczeniem na odpady wielkogabarytowe o szerokości 2,00mb.
2. Szczegółowy zakres prac do wykonania został zawarty w Specyfikacji technicznej -załącznik nr 4 do SWZ.
3. Zamawiający wymaga od Oferenta przeprowadzenia wizji lokalnej obiektów z udziałem inspektora nadzoru Zamawiającego w celu uzyskania koniecznych informacji do przygotowania oferty.
4. Zamawiający będzie rozpatrywał i oceniał złożone oferty indywidualnie na poszczególne altany śmietnikowe.

Dokument nr: TG/24/2024

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert tj.
w dniu 11.06.2024 r. o godz. 10:15 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,USTRONIE" przy Ul. Wyścigowej 19 w sali narad (parter).

Składanie ofert:
VIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1.Oferty należy składać na stanowisku nr 1 w Dziale Obsługi Mieszkańca S.M. ,,USTRONIE"
przy Ul. Wyścigowej 19, w terminie do dnia:
10.06.2024 r. do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2024 r.
W przypadku podpisania umowy na część zamówienia, termin realizacji będzie uzależniony od zakresu zamówienia i ustalany z Wykonawcą robót, przed podpisaniem umowy.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem zlecania dostaw i usług na rzecz S.M. ,,USTRONIE" w Radomiu z dnia 18.02.2021 r. (Regulamin dostępny na stronie internetowej Spółdzielni: www.ustronie.radom.pl - zakładka bip - biuletyn informacji publicznej).
IV. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW
1. Wadium.
1.1. Przystępując do przetargu Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości
9 000 PLN Brutto
1.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w pieniądzu.
1.3. Wadium oferent winien wpłacić w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,USTRONIE" przy ul. Wyścigowej 19 lub na konto:
ING Bank Śląski S.A nr 40 1050 1793 1000 0090 3137 3724
w terminie do dnia 10.06.2024 r.
1.4. Kopia dokumentu potwierdzającego jego wniesienie musi być załączona do oferty lub dostarczona Zamawiającemu osobno, najpóźniej przed terminem otwarcia ofert.
1.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
1.6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli:
- upłynął termin związania ofertą,
- zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,
- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia.
1.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- który został wykluczony z postępowania,
- którego oferta została odrzucona.
1.8. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego w SWZ,
-nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SWZ, -zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
1.9. Oferent traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli wycofał ofertę po upływie terminu składania ofert.
1.10. Na wniosek Oferenta, którego oferta została wybrana, wadium zaliczone zostanie na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Złożenie oświadczeń i dokumentów określonych w punkcie VI niniejszej specyfikacji, potwierdzających spełnienie warunków do realizacji zamówienia.
3. Udzielenie gwarancji - minimum 3 lata.
4. Udzielenie terminu płatności faktur 30 dni od daty wystawienia faktury.
5. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
6. Posiadanie niezbędnego potencjału kadrowego i technicznego oraz doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia.
7. Znajdowanie się w dobrej sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8. Wykazanie się wykonaniem w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania trzema robotami odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 30 000,00zł każda, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - min. jedną robotą, o wartości nie mniejszej niż 30 000,00zł.
9. Niefigurowanie w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych w KRS oraz rejestrach bankowych.
10. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
V. OFERENCI WYKLUCZENI Z UDZIAŁU W PRZETARGU.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów:
1.1. Wobec których wszczęto postępowanie upadłościowe, których upadłość ogłoszono, lub postawiono w stan likwidacji.
1.2. Z którymi Zamawiający pozostaje w sporze sądowym.
1.3. Których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
1.4. Których oferta nie zawiera wymaganych dokumentów określonych w SWZ, lub złożone dokumenty zawierają istotne błędy.
1.5. Co do których ustalono, że dostarczone przez nich informacje są nieprawdziwe.
1.6. Którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Zamawiającemu nie wykonując zamówienia lub wykonali je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
1.7. Którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
1.8. Których oferta wpłynęła po wyznaczonym terminie do składania ofert. Ofertę zwraca się bez otwierania.
1.9. Którzy nie wnieśli wadium.
2. Oferent jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ.
3. Oferty niespełniające określonych wymogów określonych w SWZ będą odrzucone.
Oferta zostanie odrzucona również gdy:
3.1. Jest niezgodna z warunkami określonymi w przetargu.
3.2. Jej treść nie odpowiada treści SWZ.
3.3. Nie została złożona w terminie określonym w SWZ.
VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW.
Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym przetargu, oraz w celu umożliwienia oceny ofert, każdy oferent winien złożyć następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz ofertowy - Zał. Nr 1 do SWZ.
2. Zaświadczenie, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
3. Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
4. Aktualny dokument dopuszczający oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem tj. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
5. Wykaz wykonywanych robót w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia za okres 2021 -2023 z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania robót - Zał. Nr 2 do SWZ.
6. Referencje z realizacji zadań z okresu jak w pkt. 5.
7. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wybrania jego oferty przedłoży Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do wartości nie mniejszej niż wartość złożonej oferty.
8. Folder wyrobów.
9. Dowód wniesienia wadium.
10. Podpisaną i parafowaną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta umowę -Załącznik nr 3 do SWZ.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 45 dni, przy czym pierwszym dniem terminu
związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z oferentami są:

a) w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia: Leszek Kawecki, tel. 669444020, e-mail: l.kawecki@ustronie.radom.pl

b) w sprawach proceduralnych: Katarzyna Rychlicka - Jurczak, tel. 665 250 065, e-mail: k.rychlicka@ustronie.radom.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.