Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6401z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa farby i rozpuszczalnika

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa farby i rozpuszczalnika

Data zamieszczenia: 2024-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Staszica 24
35-051 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 17/ 87 53 102
przetargitt@mpecrzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. 17/ 87 53 102
Termin składania ofert: 2024-06-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,DOSTAWA farby i rozpuszczalnika"
Jest to zamówienie na dostawę o kodzie numerycznym Wspólnego słownika zamówień:
CPV: 44810000-1: Farby
CPV 44800000-8: Farby, lakiery i mastyksy
Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego zakres określa Załączniki nr 1 do SWZ ,,Formularz Oferta".
2. Materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy, a także muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony towar na okres 24 miesięcy.
4. Objęte zamówieniem materiały są fabrycznie nowe, nieużywane tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zamawiającego.
5. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy firmy, modelu, wersji lub symbole Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych SWZ.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie równoważności zamienników spoczywa na Wykonawcy, w szczególności za pomocą kart katalogowych.

CPV: 44810000-1, 44800000-8

Dokument nr: KZP-1/253/TTZ/ 106 /24

Otwarcie ofert: 2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
2.1. Otwarcie ofert nastąpi w 05.06.2024 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego (w MPEC -Rzeszów Sp. z o. o., przy Ul. Staszica 24 w Rzeszowie).
2.2. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta: nazwę (firmę), adres Wykonawcy, cenę oferty. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Miejsce oraz termin składania ofert.
1.1. Oferty sporządzone ściśle wg wymagań określonych w Rozdziale VII SWZ, należy przesłać w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres e-mail: przetargitt@mpecrzeszow.pl lub złożyć pisemnie na adres MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. Ul. Staszica 24, 35-051 Rzeszów.
1.2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego (niezależnie od wybranej przez Wykonawcę, wymienionej wyżej, formy składania) upływa dnia 05.06.2024 r. o godz. 10.00
1.3. Celem zapewnienia poufności Wykonawca składający ofertę poprzez jej wysłanie drogą elektroniczną na adres e-mail przetargitt@mpecrzeszow.pl jest zobowiązany do wysłania na ten sam adres e-mail odrębnej wiadomości po terminie składania ofert (pkt 1.2), a przed terminem otwarcia ofert (pkt 2.1) w której wskaże klucz do odszyfrowania pliku z ofertą. W przypadku braku przekazania klucza lub przekazania błędnego klucza lub przekazania Zamawiającemu klucza po terminie otwarcia ofert, oferta Wykonawcy zostanie pominięta jako złożona nieprawidłowo.

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Termin wykonania zamówienia: do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.
2. Miejsce dostarczenia: Baza magazynowa MPEC- Rzeszów Sp. z o.o., Ul. Baczyńskiego 5 w Rzeszowie,
w godz.ch od 8.00 - 14.00, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu o dostawie.

Wymagania:
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone SWZ.
1.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilnej i konsorcjum) i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 1.1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy wspólnie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. 1.2.
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający w tym postępowaniu nie wymaga wnoszenia wadium.
2.3. Informacje, o których mowa w pkt 2.2. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej, a także przekazuje Wykonawcom, na ich wniosek.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.