Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6401z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie i dostawa zestawu elementów skrawanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie i dostawa zestawu elementów skrawanych

Data zamieszczenia: 2024-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Kompletacji I Montażu Systemów Automatyki ,,CARBOAUTOMATYKA" Spółka Akcyjna
Budowlanych 168
43-100 Tychy
powiat: Tychy
przetargi@carbo.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/190544
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie i dostawa zestawu elementów skrawanych dla 6 sztuk prototypów rozdzielnicy średniego napięcia
Powstaje w kontekście projektu
FESL.10.04-IP.01-0014/23 - Budowa nowego, niskoemisyjnego zakładu produkcyjnego przystosowanego do produkcji urządzeń i aparatury elektrycznej średniego napięcia

Część 1
Elementy skrawane

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa zestawu elementów skrawanych dla 6 sztuk prototypów rozdzielnicy średniego napięcia wg projektu technicznego Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie, dostawę - transport do siedziby Zamawiającego.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji technicznej, którą dysponuje Zamawiający, tj.:
1. Projekt techniczny konstrukcji pola - elementy skrawane
Powyższa dokumentacja zostanie przekazana Oferentowi (zwanemu dalej również Wykonawcą), tj. udostępniona w wersji elektronicznej, po podpisaniu i dostarczeniu Umowy o zachowaniu poufności (NDA) stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

CPV: 44110000-4

Dokument nr: 2024-66178-190544

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-06-12
4. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021) zgodnie z obowiązującymi instrukcjami w tym zakresie wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Tychy
Gmina
Tychy
Miejscowość
Tychy

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień dodatkowych dostaw lub usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeśli staną się one niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Warunki zmiany umowy
Przewiduje się możliwość zmiany Umowy z Wykonawcą w szczególności w przypadku:
1. zmian obowiązujących przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych wpływających na warunki realizacji Umowy oraz zmian umowy o dofinansowanie projektu (zmian zakresu projektu i harmonogramu),
2. zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
3. zmian terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - maksymalnie o czas ich występowania,
4. zmian terminu wykonania Umowy, wynikających ze zmian harmonogramu realizacji projektu, uzasadnionych zmianą organizacji pracy lub potrzebą wykonania dodatkowych prac,
5. zmian terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności takich, jak konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej - maksymalnie o czas ich występowania,
6. zmian terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Przedmiotu Umowy - maksymalnie o czas jej występowania,
7. zawieszenia prac badawczo-rozwojowych przez Zamawiającego z powodu wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania Przedmiotu Umowy - maksymalnie o czas zawieszenia, przy czym o zawieszeniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia,
8. zmian w organizacji prac i zakresie prac wymuszonych sytuacją epidemiologiczną lub długofalowymi skutkami pandemii na świecie,
9. zmian terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji, w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
10. rozwiązania Umowy z Wykonawcą, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości lub w przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu okaże się, że dalsze prace badawczo-rozwojowe nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników, a w konsekwencji Zamawiający podejmie decyzję o zakończeniu realizacji projektu pn. ,,Budowa nowego, niskoemisyjnego zakładu produkcyjnego przystosowanego do produkcji urządzeń i aparatury elektrycznej średniego napięcia".
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie, polegające na wykonaniu (zakończeniu) dostaw elementów skrawanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, o sumarycznej wartości co najmniej 1 500 PLN brutto.
Weryfikacja spełnienia powyższego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę i referencji wraz z dowodami dostaw potwierdzającymi wartość dostaw oraz ich należyte i terminowe wykonanie.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
- nie zalegają z opłacaniem składek ZUS
- nie zalegają z opłacaniem podatków i opłat,
Weryfikacja spełnienia powyższego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS, wydanych nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem ogłoszenia postępowania.
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza granicami Polski, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zaświadczenia lub dokumenty analogiczne pod względem treści merytorycznej wobec dokumentów wskazanych powyżej, obowiązujące w kraju, w którym ma siedzibę.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Ofertę należy sporządzić na druku ,,Formularz ofertowy" stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dopuszcza się skan oferty podpisanej własnoręcznie lub ofertę podpisaną podpisem elektronicznym).
2. ,,Formularz ofertowy" oraz ,,Umowa NDA" nie mogą być modyfikowane przez Wykonawcę, pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Dokumenty wymagane do złożenia wraz z Formularzem ofertowym:
A. Opis przedmiotu zamówienia zawierający dane techniczne, rysunki i/lub inne niezbędne elementy potwierdzające spełnienie przez oferowane urządzenia/rozwiązania wszystkich wymagań zawartych w postępowaniu.
B. Wykaz dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie ,,Wiedza i doświadczenie" wraz z referencjami i dowodami dostaw, potwierdzającymi wartość dostaw oraz ich należyte i terminowe wykonanie.
C. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2023 poz. 1689).
D. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ogłoszenia postępowania.
E. Zaświadczenie z właściwej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ogłoszenia postępowania.
F. Aktualny odpis lub informacja z KRS lub CEIDG, nie starszy niż jeden miesiąc.
G. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza granicami Polski, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zaświadczenia lub dokumenty analogiczne pod względem treści merytorycznej wobec dokumentów wskazanych powyżej w punktach D, E, F, obowiązujące w kraju, w którym ma siedzibę.
4. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021) zgodnie z obowiązującymi instrukcjami w tym zakresie wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
I. WARUNEK PODSTAWOWY
Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego Projekt techniczny konstrukcji pola - elementy skrawane. Warunkiem uzyskania tego projektu jest przesłanie Umowy NDA, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania, podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
Umowa NDA powinna zostać przesłana w oryginale do siedziby Zamawiającego lub jako dokument elektroniczny, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wysłany na adres mailowy przetargi@carbo.com.pl
Po jej otrzymaniu, na adres mailowy wskazany przez Wykonawcę w Umowie NDA, zostanie wysłany (udostępniony w wersji elektronicznej) wymieniony w Zapytaniu ofertowym Projekt techniczny konstrukcji pola - elementy skrawane.
II. WYKLUCZENIA:
1. Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz w rozporządzeniu (UE) 2022/576,
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego otwarto proces likwidacyjny lub upadłościowy.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-05-24
Data ostatniej zmiany
2024-05-24 15:18:23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium 1 - Cena - 70%
Szczegółowy opis metody wyliczenia punktów uzyskanych przez Wykonawcę w ramach kryterium został zamieszczony w załączonym Zapytaniu ofertowym.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium 2 - Czas realizacji zamówienia - 20%
Szczegółowy opis metody wyliczenia punktów uzyskanych przez Wykonawcę w ramach kryterium został zamieszczony w załączonym Zapytaniu ofertowym.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium 3 - Okres gwarancji - 8%
Szczegółowy opis metody wyliczenia punktów uzyskanych przez Wykonawcę w ramach kryterium został zamieszczony w załączonym Zapytaniu ofertowym.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium 5 - Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w procesie realizacji zamówienia - 2%
Szczegółowy opis metody wyliczenia punktów uzyskanych przez Wykonawcę w ramach kryterium został zamieszczony w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Marcin Wiśniewski
tel.:
e-mail: przetargi@carbo.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.