Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6240z ostatnich 7 dni
25452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Odnowienie oznakowania poziomego jezdni dróg

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Odnowienie oznakowania poziomego jezdni dróg

Data zamieszczenia: 2024-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Burmistrz Leżajska
ul. Rynek 1
37-300 Leżajsk
powiat: leżajski
Tel./fax 17 24 27 333, tel. (0 17) 24 27 333 wew. 126
Województwo: podkarpackie
Miasto: Leżajsk
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel./fax 17 24 27 33
Termin składania ofert: 2024-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest odnowienie oznakowania poziomego jezdni dróg gminnych na terenie miasta Leżajska obejmujące znaki podłużne, strzałki, znaki poprzeczne, znaki uzupełniające w ilości 4.600 m2 zgodnie z warunkami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (zał. nr 2 szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach) w następującej technologii:
- ozn. cienkowarstwowe jezdni w kolorze białym w ilości 4 300 m2,
- ozn. cienkowarstwowe jezdni w kolorze czerwonym w ilości 100 m2,
- ozn. cienkowarstwowe stanowisk postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w kolorze niebieskim w ilości 200 m2.
Malowanie cienkowarstwowe należy wykonać farbą szybkoschnącą drogową przeznaczoną do malowania podłoży z masy mineralno-bitumicznej z posypywaniem lub narzucaniem pod ciśnieniem kulek szklanych w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy. Malowanie przeprowadzić w porze wieczorowo - nocnej (tj. po godz. 17-tej.), przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (temperatura powietrza i nawierzchni powyżej 5° C i wilgotności powietrza poniżej 85%). Materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać dokument dopuszczający do stosowania materiału wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów Aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. Znakowanie podłużne musi być wykonywane wyłącznie sprzętem mechanicznym. Znakowanie poprzeczne może być wykonywane przy użyciu szablonów. Cena 1 m2 wykonania oznakowania poziomego obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
- przygotowanie i dostarczenie materiałów,
- oczyszczenie podłoża (nawierzchni), przedznakowanie,
- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi (odnowienie znaków),
- wykonanie nowego oznakowania poziomego
- ochrona świeżo malowanych znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót.

CPV: 34.92.21.00-7

Dokument nr: IM.7223.2.2024

Składanie ofert:
8. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku w zamkniętej kopercie i opisanej: ,,Oferta na odnowienie oznakowania poziomego jezdni dróg gminnych na terenie miasta Leżajska w 2024 roku" w terminie: do dnia 07 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania.
Termin wykonania zamówienia: do dnia 28.06.2024 r.

Wymagania:
1. Postanowienia ogólne.
1) Podstawa prawna:
Zarządzenie Burmistrza Leżajska nr 3/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielaniu zamówień publicznych dla Urzędu Miejskiego w Leżajsku.
4. Gwarancja i płatność.
1 Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo po odbiorze robót, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia poprawnie wystawionego rachunku do siedziby Zamawiającego. 2. Wykonawca udzieli 6 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane roboty.
5. Warunki udziału w postępowaniu.
Warunkiem udziału w zapytaniu jest przygotowanie oferty oraz złożenie jej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Cena oferty jest ceną ostateczną (nie ulega zmianie w trakcie umowy), musi zawierać wszystkie narzuty i podatki oraz zostać podana w formularzu ofertowym w kwocie brutto cyfrowo i słownie.
6. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Dz.U. z 2022 r. poz. 835) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek, tj. wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania ww. okoliczności,
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru wykonawców stosując następujące kryterium wyboru: -cena oferty - waga 100 %
Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 1-100 obliczone według wzoru:
,,Pc" : Najniższa cena oferowana brutto x 100
Cena oferty badanej brutto
Pc - ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,,Cena" Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, która odpowiada wszystkim wymogom zapytania ofertowego i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza tj. taką, która uzyskała, posiada najniższą cenę. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego.
8. Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
- wypełniony formularz oferty,
- parafowany wzór umowy,
- wypełnione oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania,
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez oferenta za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Kontakt:
Osobą uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Norbert Gurdziel - inspektor Referatu Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - IM tel. (0 17) 24 27 333 wew. 126, pokój 20.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.