Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
658z dziś
7088z ostatnich 7 dni
26558z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa wiaty śmietnikowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa wiaty śmietnikowej

Data zamieszczenia: 2024-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
powiat: nyski
tel. +48 77 40 80 500
j.krzywon@www.nysa.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Nysa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 77 40 80 50
Termin składania ofert: 2024-06-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty
(roboty budowlane)
Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.
,,Budowa wiaty śmietnikowej na podwórku w rejonie Ul. Tkackiej -Wyzwolenia - Miarki w Nysie - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót".
Lokalizacja: działka nr ewid. 1860; obręb Śródmieście.
1. Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie ,,zaprojektuj i zbuduj'' i polega na:
a) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na wykonanie robót/uzyskanie od właściwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na wykonanie robót w tym także pozwolenia konserwatorskiego.
b) wykonanie wiaty śmietnikowej na podłożu utwardzonym z przeznaczeniem na umieszczenie pojemników:
o PA na tworzywa 1100 litrów- 2 szt.,
o PA na papier 1100 litrów - 2 szt.,
o PA na zmieszane 1100 litrów 2 szt.,
o PA na BIO 1100 litrów - 1 szt.,
o na szkło 240 litrów - 2 szt.
c) wycięcie żywopłotu, utwardzenie terenu pod wiatę, uporządkowanie terenu po robotach montażowych.
Proponowana lokalizacja wiaty - koncepcja zagospodarowania terenu.
Uwagi:
o Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnieniami, innymi wymaganymi przepisami szczegółowymi, prawem budowlanym.
o Dokumentację projektową należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym w celu przekazania Gminie do weryfikacji kompletnego opracowania uzgodnień uwzględniającego uwagi przekazane w trakcie projektowania. Dopiero po zaakceptowaniu dokumentacji projektowej przez Zamawiającego oraz Konserwatora Zabytków należy ją złożyć do Starostwa wraz ze zgłoszeniem u imieniu Zamawiającego zamiaru wykonania robót.
o W przypadku naniesienia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskania od właściwego organu
architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na wykonanie robót, poprawki muszą być naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej.
o Dokumentację projektową należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, w 2 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej.
o Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i zgód do wykonania całego przedmiotu zamówienia w trakcie i po zakończeniu robót leży po stronie Wykonawcy robót.

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl Termin przesłania oferty w dniu 11.06.2024 r. o godz. 900.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 31.10.2024

Wymagania:
2. Tryb udzielania zamówienia .
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130.000,00 złotych. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
Opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca Zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
c) zdolności technicznej i zawodowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca Zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu.
7. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych .
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub Pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
2. Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać:
1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia,
2) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia,
3) kosztorys ofertowy.
10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1 Cena(C) 100 % 100
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
C min Pi (C) = - o Max (C)
Ci
gdzie:
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i";
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie.
12. Informację o udzieleniu zamówienia:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej.

Kontakt:
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: Jacek Krzywoń email: j. krzywon@www.nysa .pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.