Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie usług konserwatorskich na cmentarzu wojennym

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie usług konserwatorskich na cmentarzu wojennym

Data zamieszczenia: 2024-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Basztowa 22
31-156 Kraków
powiat: Kraków
12 39 21 338, faks 12 39 21 956
zamowienia.publiczne@malopolska.uw.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 12 39 21 338, faks 1
Termin składania ofert: 2024-06-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie usług konserwatorskich na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 270 w Bielczy w województwie małopolskim
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usług konserwatorskich na cmentarzu wojennym nr 270 w Bielczy, zgodnie z opracowaniem pn. ,,Konserwacja betonowych słupów ogrodzenia cmentarza z I wojny światowej nr 270 w Bielczy. Aneks do programu konserwatorskiego
z 2020 r." autorstwa Joanny Florkiewicz - Kamieniarczyk.
Zakres prac:
1) usunięcie wykończeniowej warstwy tynku z powierzchni betonowych słupów ogrodzenia
i jednego słupa znajdującego się poza cmentarzem wojennym oraz wykonanie ich pełnej konserwacji technicznej i estetycznej,
2) uzupełnienie większych ubytków w betonowych krzyżach wkomponowanych w słupy ogrodzenia i ich opracowanie estetyczne z użyciem materiału nawiązującego do oryginału co do uziarnienia i kolorystyki,
3) montaż tablic emaliowanych na cokołach krzyży.

CPV: 92522000-6, 92522100-7,45400000-1

Dokument nr: 2024/BZP 00365124, WL-IV.272.20.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-25 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-963cc311-24cb-11ef-87ba-8eb060fd7bb8
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej, zostały określone w punkcie 3 swz.
https://ezamowienia.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Do podpisania oferty konieczne jest
posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
osobistego lub podpisu zaufanego.
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w punkcie 3 i 7 swz.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-963cc311-24cb-11ef-87ba-8eb060fd7bb8
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO znajduje się w pkt 23 swz.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-25 08:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WL-IV.272.20.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usług konserwatorskich na cmentarzu wojennym nr 270 w Bielczy, zgodnie z opracowaniem pn. ,,Konserwacja betonowych słupów ogrodzenia cmentarza z I wojny światowej nr 270 w Bielczy. Aneks do programu konserwatorskiego
z 2020 r." autorstwa Joanny Florkiewicz - Kamieniarczyk.
Zakres prac:
1) usunięcie wykończeniowej warstwy tynku z powierzchni betonowych słupów ogrodzenia
i jednego słupa znajdującego się poza cmentarzem wojennym oraz wykonanie ich pełnej konserwacji technicznej i estetycznej,
2) uzupełnienie większych ubytków w betonowych krzyżach wkomponowanych w słupy ogrodzenia i ich opracowanie estetyczne z użyciem materiału nawiązującego do oryginału co do uziarnienia i kolorystyki,
3) montaż tablic emaliowanych na cokołach krzyży.
4.2.6.) Główny kod CPV: 92522000-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
92522100-7 - Usługi ochrony obiektów historycznych
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane prace
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) dysponują/będą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym:
a) kierownikiem prac konserwatorskich, tj. osobą uprawnioną do kierowania pracami przy zabytkach, spełniającą wymagania określone w art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2023 r., poz. 840), zwanej dalej ,,ustawą o ochronie zabytków", lub posiadającą uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
UWAGA!
- Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane oraz wymaganej praktyki w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa oraz wymaganą praktykę w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych odbytą na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021, poz.1646 j.t. z późn. zm.).
2) posiadają doświadczenie w realizacji prac konserwatorskich, w tym wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy (okres wydłużony w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji), w tym okresie co najmniej dwa zamówienia (umowy) polegające na pracach konserwatorskich przy obiektach grobownictwa (tj. cmentarzach, kwaterach i grobach), o łącznej wartości co najmniej 40 000 zł brutto.
Uwaga! Zamawiający dopuszcza łączenie doświadczenia (wykazanie dwóch zamówień spełniających powyższe wymagania, wykonanych przez dwa różne podmioty) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji polegania na zasobach innych podmiotów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu/ach, o którym/ych mowa w pkt 6.1.3), 6.1.5), 6.8.3) oraz 6.8.5) lit. d) swz,
składanym/ych na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy - w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 5.3 swz - odpowiednio:
a) Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) podmiotu/ów, na którego/ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli dotyczy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymienione w wykazie, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt. 5.1.1) swz;
2) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt. 5.1.2) swz.
UWAGA! Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, składany ,,wykaz usług" dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3) dowody dotyczące usług wykazanych w wykazie o którym mowa powyżej, określających, czy usługi te zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rodzaj, zakres i warunki dokonania takich zmian zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do swz.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane prace
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-24

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.