Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie podziału z ustaleniem i okazaniem granic działki

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie podziału z ustaleniem i okazaniem granic działki

Data zamieszczenia: 2024-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
powiat: nowotomyski
tel.: +48614426700, fax.: +48614423589, tel. 614426747, tel. 61 4426749
starostwo@powiatnowotomyski.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Nowy Tomyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48614426700,
Termin składania ofert: 2024-07-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powiat Nowotomyski zaprasza do udziału w postępowaniu na : wykonanie podziału z ustaleniem i okazaniem granic działki nr 490 położonej w obrębie Strzyżewo, gmina Zbąszyń, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1N/00031310/4 na potrzeby zbycia nieruchomości.
2. Opis przedmiotu zamówienia: ,,Wykonanie podziału z ustaleniem i okazaniem granic działki nr 490 położonej w obrębie Strzyżewo, gmina Zbąszyń, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1N/00031310/4. W ramach zadania należy wykonać wstępny projekt podziału i projekt podziału działki oraz dokonać ustalenia przebiegu granic. Wstępny projekt podziału jak i projekt podziału wraz z dokumentami wymienionymi w art.97 ust. la pkt 5-7 ustawy o gospodarce nieruchomościami należy przedłożyć Zamawiającemu w formie papierowej z pismem przewodnim.

Dokument nr: GN.272.11.2024

Składanie ofert:
Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego budynek ,,B" Kancelaria Powiatu -- Biuro podawcze lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, Ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 01 lipca 2024 r. do godz. 12.00 w kopercie oznaczonej ,,Wykonanie podziału działki nr 490 w Strzyżewie".

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin wykonania zamówienia:
do 31 października 2024 r. (w tej dacie operat geodezyjny winien być pozytywnie zweryfikowany i przyjęty do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich weryfikacji:
a) posiadanie stosownych uprawnień przez Wykonawcę lub osoby uczestniczące w wykonaniu Zamówienia,
b) prowadzenie działalności gospodarczej przez Wykonawcę,
c) wypełniony i podpisany formularz OFERTA zgodnie z instrukcją wskazaną w punkcie ,,8. Opis sposobu przygotowania oferty",
d) dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia zawodowe,
e) wypełnione oświadczenie o wydzielonym rachunku VAT.
5. Podstawy wykluczenia z postępowania:
a) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
o wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
o wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
0 zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
o wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
1 rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy."
b) W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie o której mowa w pkt a), zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
c) Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
d) Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt a), które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej, o której mowa w art. 7 ust. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
6. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej: Cena ofertowa brutto 100%
7. Sposób obliczenia ceny:
a) Cena oferty to cena ofertowa brutto wymieniona w formularzu OFERTA.
b) Cena wskazana przez Wykonawcę w ofercie musi:
o być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT -jeśli występuje;
o uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
c) Wykonawca ma obowiązek wypełnienia tabeli w formularzu OFERTA.
8. Opis sposobu przygotowania oferty, informacje dotyczące złożenia niezbędnych dokumentów i oświadczeń:
a) Oferta ma być sporządzona czytelnie, w języku polskim i to pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
b) Ofertę podpisuje osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
c) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
d) Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z dopiskiem ,, za zgodność z oryginałem".
e) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej wg wzoru wskazanego poniżej:
Nazwa i adres wykonawcy
Starostwo Powiatowe ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl
OFERTA
Zapytanie ofertowe - ,,Wykonanie podziału działki nr 490 w Strzyżewie"
NIE OTWIERAĆ PRZED 01.07.2024 r. godz. 12.00
Oferta złożona po terminie będzie zwrócona Oferentowi bez jej otwierania.
9. Warunki, zasady płatności:
Zapłata zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przelewem do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy wykonawcy podany na fakturze. Jeżeli wskazany przez wykonawcę na fakturze rachunek bankowy nie jest rachunkiem rozliczeniowym i nie został umieszczony na białej liście podatników VAT, zamawiający informuje wykonawcę o wstrzymaniu płatności do czasu przedłożenia prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za płatność po terminie określonym w zamówieniu spowodowaną brakiem możliwości dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w szczególności związanym z brakiem właściwego rachunku rozliczeniowego na fakturze. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
Treść § 6 umowy ulegnie zmianie w przypadku gdy Wykonawca nie będzie płatnikiem VAT.
12. Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zaproszenia do składania ofert, unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, jak również do zakończenia niniejszego postępowania bez wybrania oferty i bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, ani uprawnienia wobec Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca we własnym zakresie uzyska dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia.
13. Informacje o podpisaniu umowy / zlecenia: Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci wykonanie przedmiotu umowy. O wyborze Wykonawcy Oferenci zostaną poinformowani telefonicznie bądź mailem, jak również o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.bip.powiatnowotomyski.pl (zakładka zamówienia publiczne -- poniżej 30 tys. euro).

Uwagi:
14. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowotomyski ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl e-mail: starostwo@powiatnowotomyski.pl.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w/nazwa zamawiającego/ jest Pani Marlena Galas e-mail: iod@powiatnowotomyski.pl tel. 61 44 26 705
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego z art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych, tj. wybór najkorzystniejszej oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000,00 złotych.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane
d) żądania usunięcia danych, gdy:
o dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
o dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
o po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
o osoby te kwestionują prawidłowość danych
o przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
o Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
o osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem wzięcia udziału w postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż 130 000,00. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością uczestnictwa ww. postępowaniu.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów z administratorem, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora.

Kontakt:
11. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: Jolanta Budzisz - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - tel. 614426747 lub Ewelina Sadłowska - Zastępca Kierownika w Wydziale Gospodarki nieruchomościami - tel. 61 4426749

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.