Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
99-200 Poddębice
powiat: poddębicki
Telefon: 436782580
gmina@poddebice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Poddębice
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 436782580
Termin składania ofert: 2023-12-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Poddębice zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlano - montażowych obejmujących budowę fontanny składającej się z trzech rzeźb ,,Prima Ballerina" z instalacjami, budowę instalacji oświetleniowej, utwardzenie terenu oraz budowę małej architektury w ramach zadania ,,Rewitalizacja Placu Kościuszki w Poddębicach - etap II".
Wartość szacunkowa zamówień poniżej kwoty określonej w art.2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z póź. zmn.);
2.Opis przedmiotu zamówienia:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlano - montażowych obejmujących budowę fontanny składającej się z trzech rzeźb ,,Prima Ballerina" z instalacjami, budowę instalacji oświetleniowej, utwardzenie terenu oraz budowę małej architektury w ramach zadania ,,Rewitalizacja Placu Kościuszki w Poddębicach - etap II".
2.2.Wielobranżowy nadzór inwestorski obejmuje nadzór na robotami branży budowlanej, sanitarnej elektrycznej.
2.3. W ramach robót budowlano- montażowych należy zrealizować m.in.:
a)zamontować i podłączyć do instalacji fontanny, składającej się z trzech rzeźb z brązu ,,Prima Ballerina" o wysokości 205 cm dostarczone przez Zamawiającego wraz z pompami;
b) ciągi piesze z płyt granitowych dostosowanych kolorystycznie do istniejących w terenie;
c) elementy małej architektury takie jak: ławki, leżaki, kosze na odpady, stojaki na rowery;
d) oświetlenie oraz iluminację terenu,
e) instalację monitoringu wizyjnego CCTV z podłączeniem do istniejącej sieci;
f) instalację systemu nawadniania roślin oraz trawników;
g)przyłącze wodno - kanalizacyjne;
h) trasy kablowe zasilające instalację oświetlenia, pompy fontann oraz monitoringu,
i)rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki granitowej oraz demontaż ławek i kosza na śmieci;
j)nasadzenia roślin i wysiew trawy, po uprzednim nawiezieniu warstwy humusu ;
k) nasadzenia żywopłotu z grabu na działce 134 oraz na działce nr 133/3 po uprzednim usunięciu istniejącego żywopłotu z bukszpanu .
Szczegółowy zakres realizacji całości zadania inwestycyjnego (robót budowlanych) został określony
w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla ogłoszonego postępowania przetargowego
i dostępny jest na stronie internetowej BIP Gminy Poddębice. https://platformazakupowa.pl/transakcja/645316
2.4. Do obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U. z 2020 r., poz. 1333 z póź.zmn.) nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawcę robót budowlanych w tym:
1)reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
2) współpraca z autorem projektu;
3)opiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlano - montażowych, oraz ewentualne wnioskowanie o dokonanie jego zmiany w trakcie prowadzonej budowy;
4)udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlano-montażowych oraz w przekazaniu rzeźb z brązu ,,Prima Ballerina" wraz z pompami od Artystki na rzecz Wykonawcy;
5)sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlano - montażowych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art.10 oraz powiadamianie wykonawców tych robót
o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
6)organizowanie w porozumieniu z Zamawiającym oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków
w Łodzi i obowiązkowe uczestnictwo w cyklicznych naradach koordynacyjnych na terenie budowy oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 7 dni, jak również przygotowywanie notatek w celu umożliwienia podjęcia decyzji
o każdym zagadnieniu które będzie wpływało na postęp robót;
7)ścisła współpraca z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w szczególności
w aspekcie wbudowywanych materiałów z uwagi na prowadzenie prac budowlanych w obszarze ochrony konserwatorskiej;
8)sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych;
9)kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów;
10)przygotowywanie do odbioru częściowych robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót budowlano -montażowych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót;
11)poświadczenie terminu zakończenia robót budowlano - montażowych;
12)dostarczanie Zamawiającemu wszelkich raportów, certyfikatów, aprobat technicznych itp. przygotowanych przez wykonawcę robót budowlano - montażowych po zakończeniu robót oraz sprawdzanie ich autentyczności;
13)powiadomienie Zamawiającego o ewentualnych roszczeniach wykonawcy robót budowlano - montażowych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy, rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych
w trakcie realizacji robót;
14)pomoc Zamawiającemu w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i rozliczeń osób trzecich powstałych przy realizacji inwestycji;
15)żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych, w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność
z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę;
16)przygotowywanie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego oraz instytucje finansujące, lub procedury wdrażania projektu, sprawdzanie kosztorysów powykonawczych;
17)nadzorowanie i potwierdzanie wykonywanych przez wykonawców robót budowlano - montażowych pod względem technicznym i jakościowym,
18)sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu podpisanych protokołów częściowych odbiorów robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac;
19)sprawdzanie gotowości do odbioru i pomoc Zamawiającemu w organizacji odbioru końcowego robót budowlano-montażowych;
20)sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiającego;
21)egzekwowanie od wykonawcy robót budowlano - montażowych inwentaryzacji powykonawczej robót;
22)weryfikowanie kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawcę robót budowlano - montażowych;
23)kontrolowanie i sprawowanie nadzoru nad wykonawcami robót budowlano - montażowych
w zakresie bhp;
24)udział na każde wezwanie Zamawiającego w kontrolach realizacji zadania inwestycyjnego;
25)poświadczenie usunięcia przez wykonawcę robót budowlano - montażowych wad;
26)prowadzenie nadzoru nad pozostałymi pracami realizowanymi przez wykonawcę robót budowlano- montażowych niezwiązanymi z robotami budowlanymi;
27)wydawanie wykonawcy robót budowlano - montażowych poleceń dotyczących wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;
28)analizowanie i zatwierdzanie sporządzanych przez wykonawcę robót budowlano - montażowych instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji;
29)wspieranie i świadczenie pomocy Zamawiającemu w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów z wykonawcą robót budowlano - montażowych;
30)uczestniczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie zadania;
31)wykonywanie wszystkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego, niewymienionych powyżej,
a będące jednocześnie niezbędnymi dla prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego;
32)pomoc przy sporządzeniu zestawienia środków trwałych według obowiązującej klasyfikacji rodzajowej.
2.3.Wykonawca będzie kontrolował budowę min. 2 razy w tygodniu, a w razie potrzeby na każde żądanie Zamawiającego, przy czym:
a)przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy;
b)pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, każdy musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy;
c)czas reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego oraz dotyczący czynności o których mowa powyżej powinien nastąpić nie później niż w następnym dniu roboczym, po zgłoszeniu chyba, że Zamawiający postanowi inaczej lub wyznaczy konkretny termin.

CPV: 71.52.00.00-9

Dokument nr: IGKM. 7011.36.16.2023

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej :
8.1.Ofertę cenową wraz z wypełnionym formularzem oferty cenowej, oświadczeniem
o prowadzeniu działalności gospodarczej wraz z wykazem wykonanych usług i wykazem osób, jak również podpisanym oświadczeniem RODO należy złożyć w terminie do dnia 07.12.2023 r. do godz.
15 oo w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski Poddębicach, Ul. Łódzka 17/21, pok. 8, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej gmina@poddebice.pl w formie scanu dokumentów. W przypadku składania ofert w formie papierowej należy zamieścić napisy: ,,Oferta cenowa na pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlano - montażowych obejmujących budowę fontanny składającej się z trzech rzeźb ,,Prima Ballerina"
z instalacjami, budowę instalacji oświetleniowej, utwardzenie terenu oraz budowę małej architektury w ramach zadania ,,Rewitalizacja Placu Kościuszki w Poddębicach - etap II".

Miejsce i termin realizacji:
4.Wymagany termin realizacji zamówienia:
4.1.Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień przekazania terenu budowy.
4.2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się przez okres do 7 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy.

Wymagania:
3.Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
3.1.W cenę oferty należy wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia wraz z materiałem,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
c) cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie.
3.2.Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres umowy i nie będzie podlegała zmianie.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
kryterium: cena - 100 %
3.3.Zamawiający wybierze ofertę cenową odpowiadającą postawionym przez niego wymogom
i o najniższej cenie.
3.4.Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
6. Zdolności technicznej lub zawodowej:
6.1.Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał:
a)co najmniej jedną usługę której przedmiotem było pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych z zagospodarowaniem terenu obejmujących roboty budowlane, sanitarne, elektryczne o wartości minimalnej osiemset tysięcy zł wraz z załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie;
6.1.1 Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane.
6.1.2. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
6.1.3 W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie - powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
6.1.4 Okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia
w którym upływa termin składania ofert.
6.1.5 Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami:
- wykaz robót budowlanych, dotyczy robót budowlanych, w których realizacji Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
- wykaz dostaw lub usług dotyczy dostaw lub usług, w których realizacji Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których realizacji bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
6.1.6 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunków dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie.
6.1.7 Oceniając zdolności techniczne lub zawodowe Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6.2 Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia w danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi tj.:
- inspektor branży konstrukcyjno - budowlanej, który posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiada praktykę zawodową od co najmniej 3 lat;
- inspektor branży sanitarnej, który posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej lub instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń oraz posiada praktykę zawodową minimum 3 lat;
- inspektor branży elektrycznej, który posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej lub instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz posiada praktykę zawodową minimum 3 lat;
- inspektor zieleni, który posiada stosowne wykształcenie w specjalności architekta krajobrazu i posiada praktykę zawodową minimum 3 lata.
6.2.1 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
7. Wymagane dokumenty:
Oferta cenowa powinna zawierać następujące dokumenty :
a) formularz oferty cenowej wg załączonego wzoru;
b)Wykaz wykonanych usług - wg załączonego wzoru;
c)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z nr uprawnień- wg załączonego wzoru;
d) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej;
e) klauzula RODO .
8.2.Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom nieotwarte.
8.3.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8.4.Zamawiający zastrzega, iż nie będzie wzywał do uzupełnienia i wyjaśnienia ofert.
Oferta cenowa niespełniająca wymagań określonych w zaproszeniu tj. obarczona jakimkolwiek błędem oraz posiadająca błędy rachunkowe zostanie odrzucona.

9.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
10. Wybór Wykonawcy zostanie zamieszczony na stronie internetowej w BIP Urzędu Miejskiego.

Kontakt:
11.Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Małgorzata Dąbrowska- kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, tel. (43) 8710771 w dniach od poniedziałku
do piątku w godz. od 8oo do 16oo.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.