Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej

Data zamieszczenia: 2024-02-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
ul. Bałtycka 20
11-400 Kętrzyn
powiat: kętrzyński
telefon: 507 296 461, tel. 507 296 402, tel. 504 222 984
administracja@zdp.ketrzyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kętrzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 507 296 461
Termin składania ofert: 2024-02-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:
DOSTAWA mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej (w workach - zimowa) na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w ilości 66 Mg.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest:
1) DOSTAWA mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej (w workach - zimowa) na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w ilości 66 Mg.
2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określa w szczególności Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.
2) Rodzaj zamówienia: dostawa.
3) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dokument nr: ZDP/3220/P/1/2024

Otwarcie ofert: 3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.02.2024 r., od godz. 12:15.

Składanie ofert:
Ofertę Wykonawca może złożyć drogą elektroniczną, pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście w pokoju nr 1 (Dział Administracyjny) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie, kod 11-400, przy Ul. Bałtycka 20.
Zamawiający wyznacza termin składania ofert do dnia 8.02.2024 r.. do godz. 12:00
Oferty należy wysłać na adres: administracja@zdp.ketrzyn.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2024 r.

Wymagania:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, o wartości netto nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego i jednostkach przez nie obsługiwanych.
4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA
Wykonawca będzie związany oferta przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający zwraca się o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą jednocześnie do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Odmowa wyrażenia zgody na wniosek Zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą, powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1) Zamawiający nie wymaga składania dokumentów w celu wykazania spełniania przez Wykonawce warunków udziału w postępowaniu.
2) Pozostałe dokumenty jakie ma dostarczyć Wykonawca:
a) formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia;
b) formularz cenowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza;
d) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza.
W przypadku oferty złożonej na adres e-mail Wykonawca wygrywający postępowanie zobowiązany jest do przedłożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza.
1) Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców mogą być przekazywane, zgodnie z wyborem Zamawiającego, w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub osobiście.
- e - mail: administracja@zdp.ketrzyn.pl
- pisemnie na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie 11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka 20
2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmuję domniemanie, że dokumenty wysłane na e-mail podany przez Wykonawcę zostały doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
W terminie do 2 dni roboczych (do godziny 15:00 w dniu 6.02.2024 r.) od opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej, Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treści zapytań należy wysłać na adres: administracja@zdp.ketrzyn.pl
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zapytania, wysyłając informację pytającemu oraz zamieszczając odpowiedzi na stronie internetowej.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę w języku obcym winne być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
2) Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę/y uprawnioną/e), a w przypadku składnia oferty wspólnej - przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
4) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tylko jedną ofertę.
5) Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7) Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony zgodnie z treścią zapytania ofertowego i podpisany Formularz Ofertowy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 oraz Formularz Cenowy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.
b) Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. 6.
8) Zaleca się aby oferta zawierała dane Wykonawcy, dotyczące numeru REGON, NIP, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.
Ofertę/ kopertę/ opakowanie należy opisać w poniższy sposób:
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej (w workach-zimowa) na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w ilości 66 Mg.
z dopiskiem: ZDP/3220/P/1/2024
(nr postępowania)
Na ofercie/kopercie/opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy składającego ofertę.
4) Dokumenty składane e-mailem muszą być podpisane przez osoby upoważnione,
podpisane podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym
lub zeskanowane z podpisami. Tak przygotowane oferty muszą znaleźć się
w skrzynce odbiorczej Zamawiającego do dnia 8.02.2024 r. do godziny 12:00
5) W przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę przy ocenie ofert, oferty złożonej przez Wykonawce po terminie składania ofert.
10. OPIS KRYTERIÓW. KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIE KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
kryterium cena - waga 100 %;
2) Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
3) Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.
11. RAŻĄCO NISKA CENA
Jeżeli cena oferty będzie się wydawać rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający będzie mógł zwrócić się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokości ceny.
12. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub Wykonawców,
2) w terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów, określonych w zaproszeniu do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym, negocjacjach, rokowaniach,
3) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
2. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawców, którzy nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie.
3. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, podlega odrzuceniu.
4. W związku z wejściem w życie regulacji ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., póz. 835) (zwanej dalej ustawą), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środku, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r.
0 przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2022 póz. 593
1 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisaną na listę, o której mowa w ust. 2, ustawy lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy;
c) którego jednostką dominująca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy.
13. ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli:
1) jest sprzeczna z prawem lub wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) Wykonawca nie złożył wyjaśnień, o których mowa w pkt. 11 lub jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania.
14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy:
1) nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub zaproponowanych warunków umowy przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.

Kontakt:
4) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
1) sprawy techniczne - Kazimierz Szydłowski, tel. 507 296 402
2) sprawy proceduralne - Magdalena Banach, tel. 504 222 984,
e-mail: magdalena.banach@zdp.ketrzyn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.