Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
22319z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń

Data zamieszczenia: 2024-02-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sobków
Plac Wolności 12
28-305 Sobków
powiat: jędrzejowski
sekretariat@sobkow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Sobków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-02-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Sobków Nr 1.2024 z dnia 2 stycznia 2024 roku w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) oraz z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Zamawiający zaprasza do złożenie oferty.
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego rozbudowy sieci wodociągowej ca 2,0 km oraz przebudowy sieci wodociągowej ca 500 m wraz z pompownią wody i zbiornikami łączącej miejscowości Sobków i Wierzbicę, gm. Sobków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa sieci wodociągowe]Sobków - Wierzbica".
2.2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1) Opracowanie map do celów projektowych.
2) Projekt sieci wodociągowej fi 1 10mm o długości ca 2 500,00 m.
3) Projekt pompowni wody wraz ze zbiornikami.
4) Wykonanie badań geologicznych ca co 100,00m o głębokości otworu 2,5 ni.
5) Uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą p.poż.
6) Uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia do organu budowlanego w imieniu Zamawiającego.
7) Uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych w imieniu Zamawiającego.
8) Uzgodnienia z konserwatorem - jeśli dotyczą.
9) Opracowanie koncepcji projektowej - 2 egz.
10) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami - 4 egz.
11) Opracowanie dokumentacji kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót) - dla przewidzianego w dokumentacji projektowej zakresu prac - 2 egz.
12) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej - 2 egz.
13) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 1 egz.
14) Wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej dla celów projektowych zagospodarowania terenu.
2.3. Dokumentację projektową i kosztorysową należy przygotować w wersji papierowej w ilościach wskazanych w powyższych punktach natomiast wersję elektroniczną w jednym egzemplarzu na płycie CD.
Dokumentacja projektowa do przygotowania w zależności od zakresu planowanych prac budowlanych pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia do organu budowlanego z elementami wykonawczymi we wszystkich potrzebnych branżach umożliwiających wykonanie zamówienia na roboty budowlane bez konieczności dodatkowych opracowań wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami oraz oświadczeniem o kompletności dokumentacji, zostanie opracowana w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.), rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1679 ze zm.) oraz innych przepisów wykonawczych.
Dokumentacja kosztorysowa (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót) - zostanie opracowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zostanie opracowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).
2.4. Dokumentację projektową należy' sporządzić w zakresie zgodnym w szczególności z:
1) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
2) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
3) ustawą Prawo budowlane,
4) ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
5) ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
6) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
7) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
8) ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne,
9) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 99-103, w szczególności dotyczącym zakazu wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia z uwzględnieniem faktu, że zamawiana dokumentacja zostanie użyta przez Zamawiającego między innymi jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla niniejszego zadania. Uwaga: Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia ze wskazaniami, o których mowa w art. 99 ust. 5 i 6 oraz art. 101 ust.4 ustawy Pzp wymaga uprzedniej konsultacji z Zamawiającym.
10) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
11) innymi, nie wymienionymi wyżej aktami prawnymi i przepisami koniecznymi do zrealizowania inwestycji, obowiązującymi normami i przepisami branżowymi, zasadami wiedzy technicznej i niniejszą umową.
2.5. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane,
2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,
3) opracować Dokumentację Projektową kompletną z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia,
4) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań i uzupełnień.
5) dokonania jednorazowego nieodpłatnego uaktualnienia kosztorysów inwestorskich w okresie do trzech lat od daty wykonania przedmiotu zamówienia (na życzenie Zamawiającego);
6) złożenia w imieniu inwestora kompletnego wniosku oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia;
7) uzyskania w imieniu inwestora niezbędnych zgód właścicieli działek na wykonanie wykopów i umieszczenie w nieruchomości urządzeń kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w formie umowy oraz mapy lokalizacji projektowanej trasy stanowiący załącznik do umowy;
8) wykonywania wszelkicłi innych opracowań, które są konieczne do prawidłowej i pełnej realizacji inwestycji, w przypadku konieczności wykonania budowlanych robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania;
9) niezwłocznego usunięcia wszystkich uchybień, wad i nieprawidłowości w treści opracowanych dokumentacji, wynikłych w trakcie realizacji inwestycji;
10) zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
11) uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych.
2.6. W ramach wykonywania obowiązków, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji następujących czynności:
1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem,
2) wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie projektu,
3) uzgadniania z zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowy cli powstałych w ramach realizacji robót budowlanych,
4) udziału w odbiorze robót budowlanych,
5) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów powstałych w toku robót budowalnych,
6) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach projektowych powstałych w ramach realizacji robót budowlanych z przyczyn zależnych od wykonawcy lub Projektanta - dokonywanie stosownych zmian.
2.7. Przed opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowy zakres prac i dokona wizji lokalnej w terenie.

Dokument nr: BI.271.14.2024

Otwarcie ofert: 5. Termin otwarcia ofert: 08.02.2024 r. godz. 10.30 Urząd Gminy w Sobkowie - sala konferencyjna. Zamawiający przy otwarciu ofert nie przewiduje udziału Oferentów.

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin złożenia oferty:
4.1. Ofertę należy złożyć dó dnia 08.02.2024 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Sobkowie, Pl. Wolności 12, 28-305 Sobków lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@sobkow.pl z opisem ,,Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy wodociągu w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa sieci wodociągowej Sobków - Wierzbica".
4.2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 08.02.2024 r. do godz. 10.00
4.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
3.1. 1 etap - koncepcja projektowa - 1 miesiąc od daty podpisania umowy.
3.2. II etap - pozostała część zamówienia, tj. dokumentacja projektowa i kosztorysowa -12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wymagania:
2.8. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.
2.8.1. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2.8.2.Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 2.8.1 niniejszego zapytania ofertowego podlegają:
a) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr. 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
b) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących oclironie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
c) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im
zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2.8.3. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 2.8.2 niniejszego zapytania ofertowego następuje na okres trwania ww. okoliczności.
2.8.4. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 2.8.2 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający odrzuca .ofertę takiego Wykonawcy.
2.8.5. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, w oparciu o przesłanki, o których mowa w pkt 2.8.2 niniejszego zapytania ofertowego, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000,00 zł.
2.8.6.O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:
- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z aktualna przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Przez uprawnienia do projektowania Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz prawidłowo ukończył, co najmniej jeden projekt budowy sieci wodociągowej o długości min 2 000 m.
- na poświadczenie spełnienia tego warunku Wykonawca dołącz)' do oferty stosowane dokumenty - kopie: uprawnień budowlanych, przynależność do izby inżynierów, referencje itp.
2.9. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. W takim przypadku, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego Zamawiający będzie publikował / przekazywał zgodnie ze sposobem upublicznienia / przekazania niniejszego zapytania ofertowego.
2.10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny, zmiany (ograniczenia lub zwiększenia) zakresu zamówienia oraz unieważnienie postępowania w przypadku braku wystarczającej ilości środków finansowych na zrealizowanie zadania lub bez podania przyczyny.
2.11. Zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, do złożenia dodatkowych ofert w zakresie dotyczącym ceny, w określonym przez siebie terminie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonej wcześniej ofercie.
2.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Warunki płatności: przelew w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
8. Sposób przygotowania oferty.
8.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
- Formularz ofertowy - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w zapytaniu ofertowym i załącznikach).
- Oświadczenia, o których mowa w pkt 2.8.1 wg wymogów Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału określone w pkt. 2.8.6 niniejszego zapytania ofertowego.
8.2. Jeżeli Wykonawca nic złożył oświadczeń lub dokumentów, o którym mowa w pkt 8.1 niniejszego zapytania lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do icli złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na icli złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8.3. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, o którym mowa w pkt 8.1 niniejszego zapytania budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
8.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w określonym przez siebie terminie.
9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
9.1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w PLN).
9.2. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9.3. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną lyczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.
10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny.
10.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny - CENA 100%.
Liczba punktów = Cn/Cb x 100, gdzie:
-Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
-Cb - cena oferty badanej
-100 wskaźnik stały
10.2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
10.3. Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad: 1 % = 1 pkt.
10.4. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 punktów.
10.5. Cena ma wpływ na punktację badanej oferty oraz jej ewentualny wybór jako oferty najkorzystniejszej. Wykonawca nie może, w trakcie badania i oceny ofert przez Zamawiającego, dokonać zmiany, poprawy lub uzupełnienia ww. elementów oferty w sposób, który mógłby wpłynąć na punktację, gdyż naruszałoby to zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości postępowania.
11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzjelenia zamówienia:
11.1. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający prześle faksem na numer wskazany w formularzu oferty lub pocztą na adres wskazany w formularzu oferty.
11.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub telefonicznie o terminie podpisania umowy.
11.3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, zgodnie z posiadanymi środkami.
11.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców którzy złożyli ofertę do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych.
12. Gwarancja: 36 miesięcy od daty przekazania kompletnej dokumentacji.

Uwagi:
13. Klauzula informacyjna dotycząca RODO na okoliczność pozyskania danych osobowych od osoby fizycznej, której dane te dotyczą:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
Administrator Danych
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Sobków z siedzibę w Sobkowie, przy pi. Wolności 12. Możesz się z nami skontaktować:
-- listowanie: pl. Wolności 12; 28-305 Sobków;
-- przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie http://www.sobkow.pl;
-- telefonicznie: +48 41 387 10 37
-- drogą mailową: sekretariat@sobkow.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pan Mariusz Piskorczyk. Można się z nim skontaktować emailem: biuro@ochrona-danych.net lub telefonicznie pod numerem telefonu: 66 55 86 173.
Cel i podstawa przetwarzania oraz okres przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.);
2. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
3. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
4. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
6.1. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
- Pan/-i Wioletta Konieczna.
- Pan/-i Wojciech Biały.
6.2. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w siedzibie zamawiającego w godzinach:
-poniedziałek 1000- 1800
- wtorek - piątek 7.30 - 15.30

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.