Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1049z dziś
6761z ostatnich 7 dni
24608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie podziałów nieruchomości

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie podziałów nieruchomości

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Słupia Konecka
Słupia 30A
26-234 Słupia
powiat: konecki
tel.: 41 391 11 47
bip@slupiakonecka.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Słupia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 41 391 11 47
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zwane dalej (Zaproszeniem)
zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu p.n.: ,,Wykonanie podziałów nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupia Konecka w miejscowości Słupia".

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem umowy jest sporządzenie podziału na dwie części nieruchomości:
a) będącej własnością Gmina Słupia Konecka, położonej w obrębie ewidencyjnym 0045 Słupia, jednostka ewidencyjna Słupia Konecka, stanowiącej działkę nr 639/2 o pow. 0,40 ha,
b) będącej własnością Gmina Słupia Konecka, położonej w obrębie ewidencyjnym 0045 Słupia, jednostka ewidencyjna Słupia Konecka, stanowiącej działkę nr 634 o pow. 1,18 ha,
c) będącej własnością Justyny Dutkiewicz i Kamila Dutkiewicz, położonej w obrębie ewidencyjnym 0045 Słupia, jednostka ewidencyjna Słupia Konecka, stanowiącej działkę nr 636
o pow. 0,76 ha,
zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. z 2023 r. póz. 1752, 1615, 1688, 1762 z późn. zm), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. póz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 póz. 2663).
Zakres zamówienia w szczególności obejmuje:
1) zgłoszenie prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Końskich;
2) zebranie i analizę materiałów źródłowych;
3) badanie księgi wieczystej;
4) wyznaczenie na gruncie nowych punktów granicznych wraz ze spisaniem protokołu z wyznaczenia;
5) opracowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości,
6) uzyskanie postanowienia opiniującego wstępny projekt nieruchomości;
7) wykonanie w wersji papierowej pięciu egzemplarzy map projektu podziału dla przedmiotowej działki;
8) zaewidencjonowanie sporządzonej dokumentacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Końskich;
9) przygotowanie przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do wystąpienia do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji podziałowej (Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: aktualne odpisy ksiąg wieczystych lub inne dokumenty potwierdzające tytuł własności dla danej nieruchomości, aktualne wypisy z rejestru gruntów, protokoły z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości, mapa ewidencyjna);
Przed przystąpieniem do czynności geodezyjnych, mających na celu sporządzenie przedmiotowego podziału, należy przeprowadzić konsultacje z Zamawiającym.

CPV: 70000000-1

Dokument nr: ZC.271.1.2024

Składanie ofert:
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Wykonanie podziału nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupia Konecka w miejscowości Słupia" w siedzibie Urzędu Gminy w Słupi, bądź przesłać pocztą na adres: Słupia 30A, 26-234 Słupia, albo drogą elektroniczną na adres e-mail: bip@slupiakonecka.pl - w formacie dokumentu pdf w terminie do dnia 09.02.2024r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 1129 z późn. zm ), na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 1 - wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie §5 Zarządzenia Nr 39/2022 Wójta Gminy Słupia Konecka z dnia 26 lipcaa 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.
2. INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI
W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. póz. 1640), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. póz. 344).
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci - geodeci, posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zaproszeniem do składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku, wykonawca w formularzu ofertowym wskazuje numer i zakres posiadanych uprawnień oraz numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
7. WYMAGANE DOKUMENTY
Ofertę cenową należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Oferta cenowa musi zawierać:
1. cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia - w cenie oferowanej dla podziału
nieruchomości, należy uwzględnić wszystkie koszty podane w ofercie jako cenę stałą, niezmienną w czasie trwania umowy;
2. w ofercie należy podać nazwę i adres firmy, NIP/ REGON, numer i zakres uprawnień, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszego Zaproszenia.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

12. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Uwagi:
8. KRYTERIA OCENY OFERT
Najniższa cena -100%
Punkty w kryterium ,,Cena brutto" zostaną obliczone na podstawie poniższego wzoru:
Cena oferty najtańszej
Liczba punktów =----------------------------------------------x 100
Cena oferty badanej
Wykonawca winien podać cenę za wykonanie całości zadania będącego przedmiotem zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do właściwego
i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
10. KONTAKT Z WYKONAWCĄ
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:
- w zakresie merytorycznym: Pani Elżbieta Żabińska, tel.: 41 391 11 47, w dniach poniedziałek -piątek w godz. 07.30-15.30;
- w zakresie proceduralnym: Pani Barbara Ruleta, tel.: 41 391 11 47, w dniach poniedziałek -piątek w godz. 07.30-15.30.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.