Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5592z ostatnich 7 dni
22756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie przebudowy linii napowietrznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przebudowy linii napowietrznej

Data zamieszczenia: 2024-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o
ul. Andriollego 64
05-400 Otwock
powiat: otwocki
Tel. 022 779 25 57, tel. 690 030 406
sekretariat@ozec.eu
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 022 779 25 57,
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej na zadanie pt:
,,Wykonanie przebudowy linii napowietrznej nN 0,4kV na linie kablowe niskiego napięcia
(komunalnej i oświetlenia ulicznego) w ulicy Filipowicza od Ul. Andriollego (rondo Herberta) do
ul. Poniatowskiego w Otwocku - etap I "
Zamówienie przeprowadzane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych ze względu na wartość nieprzekraczającą 130.000 zł netto

1.Opis przedmiotu zamówienia:
?Wykonanie robót (część oświetleniowe) w Ul. Filipowicza w Otwocku w następującym zakresie :
- wykonanie wykopów wraz z ułożeniem rur osłonowych AROT DVR75mm - długość ok. 285m,
(wraz z wykonaniem wykopu, ułożenie rur osłonowych, zasypanie wykopu, zagęszczenie wykopu,
uporządkowanie terenu po robotach ziemnych)
- wykonanie przecisków (przewiertów) wraz z ułożeniem rury sztywnej typu SRS110mm - 3szt
(6m+6m+8m) = 20m
(wraz z wykonaniem wykopów dla urządzenia przeciskowego oraz ich zasypaniem i uporządkowaniem
terenu)
- ułożenie bednarki ocynkowanej w wykopie - długość ok. 300m
- ułożenie kabli YAKXS 5x25mm2 oświetlenia ulicznego w rurach DVR75mm + zapasy przy
fundamentach słupów - długość ok. 300m
- montaż fundamentów betonowych typu BLSO pod słupy oświetleniowe - ilość 10szt
- wprowadzenie kabli do fundamentów betonowych słupów - 20kpl (ok. 40m kabla)
- montaż rury osłonowej na słupie KR-10 - 1kpl
- ułożenie kabla YAKXS 5x25mm2 w rurze na słupie i na słupie KR-10 - 1kpl - 10m
- wykonanie uziemienia ochronnego i wprowadzenie do fundamentów betonowych pod słupy - 10kpl
- opracowanie dokumentacji powykonawczej - 2egz
?
Wykonanie robót (część komunalna) w Ul. Filipowicza w Otwocku w następującym zakresie :
- wykonanie wykopów wraz z ułożeniem rur osłonowych AROT DVR160mm - długość ok. 285m,
- wykonanie wykopów wraz z ułożeniem rur osłonowych AROT DVR110mm - długość ok. 285m,
(wraz z wykonaniem wykopu, ułożenie rur osłonowych, zasypanie wykopu, zagęszczenie wykopu,
uporządkowanie terenu po robotach ziemnych)
- wykonanie przecisków (przewiertów) wraz z ułożeniem rury sztywnej typu SRS110mm - 6szt
2 x (6m+6m+8m) = 40m
(wraz z wykonaniem wykopów dla urządzenia przeciskowego oraz ich zasypaniem i uporządkowaniem
terenu)
- opracowanie dokumentacji powykonawczej - 2egz
z wykorzystaniem wszystkich niezbędnych materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.
?Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę.

Składanie ofert:
6.
Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) Ofertę cenową należy złożyć do dnia 9-02-2024roku do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie w
siedzibie zamawiającego:
Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej , Ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock
lub przesłać e-mailem na adres: sekretariat@ozec.eu
b) Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
?
ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:
,,Wykonanie przebudowy linii napowietrznej nN 0,4kV na linie kablowe niskiego napięcia
(komunalnej i oświetlenia ulicznego) w ulicy Filipowicza od Ul. Andriollego (rondo Herberta) do
ul. Poniatowskiego w Otwocku - etap I "
-ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
?czas wykonania wyrażony w dniach cyfrowo i słownie,
?oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

Miejsce i termin realizacji:
2.Wymagany termin realizacji zamówienia : maksymalnie 7 dni.

Wymagania:
4.
Oferta ma zawierać:a) Kompletny, wypełniony formularz ofertowy - ZAŁĄCZNIK NR 1 - wg załączonego wzoru
b) kserokopię
aktualnego
wpisu
do
właściwego
rejestru,
uprawniającego
zleceniobiorcę
do
występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę)
c) kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy (roboty elektryczne aktualne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych - min. 1 osoba,) wraz z aktualnym
zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę)
d) kompletne, wypełnione oświadczenie stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 2.
5.
Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
A) W cenę należy wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena ryczałtowa podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres
ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
B) czas realizacji stanowi ilość dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do dnia pisemnego
zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.
Potwierdzeniem zakończenia wykonania robót będzie bezusterkowy końcowy protokół odbioru robót
podpisany przez Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez
Wykonawcę.
c) Oferta cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie poddanym powyżej zostanie zniszczona.
d) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową.
e) Okres związania ofertą 30 dni.
f)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania
przyczyny.

Uwagi:
3.Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100% wg wzoru: najniższa/badana x100

Kontakt:
7.
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Władysław Dariusz Łokietek
tel. 690 030 406

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.