Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie prac pielęgnacyjnych na boiskach

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie prac pielęgnacyjnych na boiskach

Data zamieszczenia: 2024-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach
ul. Różana 4a
62-010 Pobiedziska
powiat: poznański
tel. 798 514 013, 501 379 815
osir@osir.pobiedziska.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Pobiedziska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 798 514 013, 50
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie prac pielęgnacyjnych na boiskach przy Ul. Kiszkowskiej w Pobiedziskach
§1
Przedmiot Zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są prace pielęgnacyjne na płycie głównej oraz boisku
treningowym zlokalizowanych przy Ul. Kiszkowskiej 7, 62-010 Pobiedziska, wraz z
materiałami:
a) Prace pielęgnacyjne:
o Badania gleby - 2 razy w roku na początku sezonu oraz po zakończeniu sezonu
(wraz z przesłaniem wyników niniejszych badań Zamawiającemu) na każdym z
boisk
o Wertykulacja - po 3 zabiegi na każdym z boisk
o Aeracja - po 10 zabiegów na każdym z boisk
o Zgrzebłowanie - po 3 zabiegi na każdym z boisk
o Piaskowanie - po 2 zabiegi na każdym z boisk
o Szczotkowanie - po 2 zabiegi na każdym z boisk
o Dosiew perforacyjny mieszanką traw sportowych - po 3 zabiegi na każdym z
boisk
o Nawożenie według programu nawożenia od lutego do listopada - minimum po 8
zabiegów na każdym z boisk
o Oprysk nawozami dolistnymi - minimum po 4 zabiegi na każdym z boisk
o Opryski przeciw chwastom (jeżeli wystąpi konieczność)
o Oprysk przeciw chorobom grzybowym (jeżeli wystąpi konieczność)
o Korekta ustawienia (wyrównania) 8 szt. dysz nawadniających do poziomu boiska
b) Wykaz oraz ilość materiałów:
o 96 ton piasku płukanego
o 600 kg mieszanki traw sportowych
o 2600 kg nawozów organiczno-mineralnych
2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania oprysków przeciw chwastom lub
chorobom grzybowym, Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z
zakupem odpowiednich preparatów.
3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku konieczności wykonania części prac
pielęgnacyjnych, możliwe będzie ich wykonanie na innych obiektach administrowanych
przez Zamawiającego.

Dokument nr: 3/S/2024

Otwarcie ofert: §5
Informacje dotyczące wyboru oferty
O wyborze oferty zamawiający poinformuje wybranego oferenta telefonicznie i mailowo do
dnia 13 lutego 2024r. do godz. 12:00.

Składanie ofert:
§3
Oferty
1. Ofertę wypełnioną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego należy przesłać pocztą, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w budynku
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Ul. Kiszkowskiej 7 w Pobiedziskach, lub na adres mailowy
osir@osir.pobiedziska.pl do dnia 9 lutego 2024r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
§2
Termin
1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2024r.

Wymagania:
Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 130 000 złotych
2. W ofercie należy podać cenę netto, stawkę i wartość podatku VAT oraz cenę brutto za
wykonanie usługi. Jeżeli oferta będzie złożoną za pomocą poczty, na kopercie należy
umieścić napis: ,,Oferta na prace pielęgnacyjne boisk w roku 2024".
3. Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub
upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być
czytelny lub opisany pieczątką imienną.
4. Do ofert muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) Wypełniony i podpisany druk oferty cenowej - załącznik nr 1,
b) Referencje od min. 2 firm poświadczające niezbędną wiedzę oraz doświadczenie,
c) Podpisana klauzula RODO - załącznik nr 3,
d) Orientacyjny harmonogram wykonania prac.
5. Kryteria wyboru ofert najkorzystniejszej: cena - 100%.
6. Za cenę najkorzystniejszą przyjmuje się najniższą zaoferowaną cenę.
7. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu
zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej
wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. koszty
transportu i wykorzystania własnych maszyn.
8. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
§4
Warunki udziału w zapytaniu ofertowym
1. Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
a) Dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zamówienia.
b) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia
poświadczone referencjami od min. 2 firm.
c) Przedstawi orientacyjny harmonogram wykonania prac.
d) Wykona przedmiot zamówienia w terminie do 15.12.2024r.
e) Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku z odroczonym
terminem płatności 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur wraz
z załączonym protokołem wykonanych prac. Płatność nastąpi w transzach po
podpisaniu protokołu odbioru części prac - mechanizm podzielonej płatności.
f) Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między
Zamawiającym a Wykonawcą.
§7
Postanowienia końcowe
1. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert będą posiadały taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi
negocjacje z Wykonawcami.
2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
3. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, którzy:
a) złożą więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu,
b) złożą ofertę po terminie,
c) złożą ofertę niekompletną
4. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny regulamin postępowania
określający zasady wydatkowania środków finansowych- o wartości nieprzekraczającej
kwoty 130 000,00 złotych, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w treści zapytania: w szczególnie
uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu
składania ofert, zmodyfikować treść niniejszego zapytania. Dokonane w ten sposób
modyfikacje Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, umieszczając
ją na stronie internetowej. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niezłożenie wyjaśnień
w określonym przez Zamawiającego terminie oraz w wymaganej formie może być
podstawą do odrzucenia oferty.
7. Postępowanie może zostać przerwane (zakończone) bądź odwołane na każdym etapie
prowadzonego postępowania bez podania przyczyny decyzją Zamawiającego.
8. W związku z decyzjami Zamawiającego w postępowaniu, w tym przerwaniem
(zakończeniem bądź odwołaniem postępowania), Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek
roszczenia względem Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania jedynie wyłonionego wykonawcy
o wynikach postępowania ofertowego.

Kontakt:
§6
Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji, pod numerem
telefonu 501 379 815 lub elektronicznie pod adresem: osir@osir.pobiedziska.pl od
poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00.
Osoba do kontaktu: Andromeda Flisiak

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.