Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5592z ostatnich 7 dni
22756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa naprawy urządzenia do prześwietlania bagażu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa naprawy urządzenia do prześwietlania bagażu

Data zamieszczenia: 2024-02-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: WARMIŃSKO - MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
powiat: kętrzyński
tel. (89) 750 3385, 797 337 414
sts.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kętrzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (89) 750 3385,
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA USŁUGĘ WYKONANIA NAPRAWY URZĄDZENIA
DO PRZEŚWIETLANIA BAGAŻU ADANI BV6045
o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł
IV. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:
1. usługa naprawy urządzenia do prześwietlania bagażu ADANI BV6045 - 1 szt.
Opis przedmiotu Zamówienia:
- wymiana uszkodzonych części: głowica rentgenowska wraz z zasilaczem
- wykonanie kalibracji urządzenia

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na adres e-mail(skan): do dnia 09.02.2024r.
e-mail: sts.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: dostawa do dnia 15.03.2024r.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15.03.2024r.

Wymagania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania,
odstąpienia od złożenia zamówienia oraz możliwość niedokonania wyboru oferty.
V. Warunki zamówienia:
1. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia (koszty dojazdu, części i inne opłaty, które są niezbędne w celu kompletnego i
terminowego wykonania usługi).
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji/oględzin
urządzenia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
4. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania usługi, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia i ponosi całkowitą odpowiedzialność za jej wykonanie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zareklamowania źle wykonanej usługi i żądania od
Wykonawcy jej ponownego właściwego wykonania.
6. Zamawiający zapłaci za wykonanie usługi przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
7. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a-d
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U.2023.1570 ze zm.).
8. Wartość faktury VAT brutto nie może przekroczyć wartości brutto zamówienia.
9. Wartość brutto podana w zamówieniu jest wartością maksymalną, jaką Zamawiający może
przeznaczyć na zakup towaru.
10. W przypadku przekroczenia wartości maksymalnej zamówienia, Zamawiający zażąda korekty
faktury VAT.
11. W przypadku złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur
VAT w formie elektronicznej, o którym mowa w załączniku Nr 2, Zamawiający dopuszcza
możliwość dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej:
wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl.
12. Wykonawca składa przedmiotowe oświadczenie wraz z ofertą.
13. Przedmiotowe oświadczenie i formularz ofertowy muszą być podpisane przez
Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym w sposób umożliwiający identyfikację osób, które złożyły podpisy w jego
imieniu (np. wraz z imiennymi pieczątkami tych osób).14. W przypadku złożenia podpisu przez osoby upoważnione do podpisania oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.
15. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż podany
w punkcie 11 będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.
16. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci karę umowną
w wysokości 5% wartości zamówienia.
17. Wykonawca potwierdzi zakres wykonanej usługi oraz wyszczególni wymienione części
w przekazanym dla Zamawiającego protokole naprawy.
18. Wykonawca na wymienione części udziela 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty
wystawienia protokołu naprawy.
19. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu
cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych
w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy - z tym, że
potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca
oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone
jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
20. Wykonawca oświadcza, że nie znajduje się na liście osób i podmiotów względem, których
zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (t. j. Dz.U.2023.1497 ze zm.) stosuje się środki sankcyjne.
21. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem (np. dot. pytań przedmiotu zamówienia,
złożenia oferty) prosimy o telefoniczne upewnienie się pod numerem telefonu 89 750 33 85 lub
797 337 414, że została ona otrzymana przez Zamawiającego. Może się zdarzyć,
że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy
za spam i dokona blokady korespondencji.
22. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zamówienia e-mailem (lub
doręczenia w inny skuteczny sposób) do Zamawiającego, a tym samym przyjęcia
zamówienia do realizacji.
VI. Wymagane dokumenty.
Podpisany formularz cenowy zgodnie z opisem przedmiotu oraz warunkami zamówienia.
VIII. Kryterium oceny ofert - cena 100 %. Sposób oceny - minimalizacja.
U W A G A:
Zamawiający nie udzieli zamówienia Wykonawcom znajdującym się na liście osób
i podmiotów względem, których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2023.1497 ze zm.) stosuje się środki sankcyjne.

Uwagi:
IX. RODO
Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-
Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:
http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html

Kontakt:
III. Do kontaktu upoważniona jest:
Pani Agnieszka Kozłowska tel. 89 750 3385, 797 337 414

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.