Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1049z dziś
6761z ostatnich 7 dni
24608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnych i deszczowych wraz z wywozem płynnych...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnych i deszczowych wraz z wywozem płynnych nieczystości

Data zamieszczenia: 2024-02-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK BUDRYK
ul. Zamkowa 10
43-178 Ornontowice
powiat: mikołowski
tel.: 32 239 5125, tel.: 32 769 83 20
imalczyk@budryk.jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Ornontowice
Wadium: 4 800,00 PLN
Nr telefonu: tel.: 32 239 5125, t
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa aukcji: Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnych i deszczowych wraz z wywozem
płynnych nieczystości dla JSW S.A. KWK ,,Budryk"
6. Lista produktów
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka
miary Uwagi
1.
Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnych i
deszczowych wraz z wywozem płynnych nieczystości dla
JSW S.A. KWK ,,Budryk"
1 pakiet

Dokument nr: 1/2024

Otwarcie ofert: Data i godz. rozpoczęcia licytacji: 16.02.2024 r. godz. 10:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 09.02.2024 r. godz. 14:00

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin dostawy/wykonania
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy
16. Sposób dostawy/wykonania
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - specyfikacja techniczna.

Wymagania:
1. Języki
Język polski
2. Opis
Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące
po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego
poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu
na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego
lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału
w licytacji.
O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników
postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając ewentualne
problemy sprzętowe oraz techniczne ( np. problemy z logowaniem).
UWAGA !!!
Czas trwania sesji na platformie Operatora wynosi 5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed
rozpoczęciem aukcji bez wykonania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia
strony i ponownego zalogowania się.
Wymagania ofertowe stanowi Ogłoszenie o aukcji wraz z załącznikami.
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie ,,Regulaminu określającego sposób przygotowania
i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą
Prawo Zamówień Publicznych" - Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia
30.11.2021 r.
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać
informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 239 5125, +48 32 769 83 20.
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na stronie
internetowej Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie:
przetargi@budryk.jsw.pl
Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą
elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: przetargi@budryk.jsw.pl (załączają do wiadomości
mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe
pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.
Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub
uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym
postępowaniu.
4. Waluta
PLN
7. Kryteria oceny
Lp. Nazwa kryterium
1. Cena
8. Reguły
Aukcja otwarta
Aukcja japońska
Aukcja zniżkowa
Cena dotyczy całego kontraktu
Czas na decyzję 60 sekund
10. Widok
Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów
11. Informacje o ofertach
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia
podwykonawcom.
5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego
postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
6. Kryterium oceny- najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta
z najniższą ceną.
7. Jeżeli przedmiotem licytacji jest pakiet nie jest dopuszczalne złożenie oferty częściowej.
Po przeprowadzeniu licytacji Wykonawcy zostaną wezwani do rozpisania pakietu
na poszczególne pozycje, suma wartości pozycji nie może przekraczać kwoty wskazanej w toku
licytacji.
14. Warunki płatności
1. Zapłata ceny nastąpi w terminie do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Zapłata następuje przelewem w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.
3. Podstawą do wystawiania faktury VAT będzie protokół odbioru robót.
4. Rozliczenia między Oferentem a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
5. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek bez zgody Zarządu JSW S.A.
6. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres:
JSW S.A. KWK ,,Budryk", ul. Zamkowa 10, 43-178 Ornontowice .
17. Warunki udziału
I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto)
na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.
Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod
adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert:
Wysokość wadium: 4 800,00 PLN
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
1. Pieniądzu w formie przelewu na rachunek bankowy (nie może być wpłacone przekazem
pocztowym): konto JSW S.A. KWK ,,Budryk", ul. Zamkowa 10, 43-178 Ornontowice -
numer konta: 29 1020 2498 0000 8002 0443 8719, z dopiskiem: ,,Wadium do aukcji 1/2024",
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert
na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie środków pieniężnych odpowiadających
kwotowo oznaczonemu wadium.
2. Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert:
? w kasie drobnicowej na terenie kopalni KWK ,,Budryk" - brama towarowa zostanie złożony
oryginał gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
? oryginał gwarancji bankowej sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym gwaranta zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej:
przetargi@budryk.jsw.pl,
? oryginał gwarancji ubezpieczeniowej sporządzonej w postaci elektronicznej lub kopia gwarancji
ubezpieczeniowej sporządzonej w postaci papierowej (formie pisemnej lub dokumentowej)
zostanie przesłana na adres skrzynki mailowej: przetargi@budryk.jsw.pl.

Uwagi:
Operator aukcji:
JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.
ul. Armii Krajowej 56
44-330 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl
Pomoc techniczna dla uczestników aukcji:
(+48) 71 787 35 34 helpdesk@logintrade.net

Kontakt:
12. Kontakt w sprawach formalnych
Wydział Zamówień i Umów:
Izabela Malczyk (KWK Budryk), tel.: 32 239 5125, e-mail: imalczyk@budryk.jsw.pl
Katarzyna Gluch (KWK Budryk), tel.: 32 769 83 20, e-mail: kgluch@budryk.jsw.pl
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:
Maciej Pośpiech , tel.: 32 239 57 96, email: mpospiech@budryk.jsw.pl
Michał Karwot, tel.: 32 239 5548, e-mail: mkarwot@budryk.jsw.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.