Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1181z dziś
7296z ostatnich 7 dni
25803z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do miejskiej oczyszczalni ścieków

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do miejskiej oczyszczalni ścieków

Data zamieszczenia: 2024-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
powiat: nyski
tel. +48 77 40 80 500
j.krzywon@www.nysa.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Nysa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 77 40 80 50
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.
,,Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do miejskiej oczyszczalni ścieków w Nysie".
1. Szczegółowy zakres opracowania:
1) Budowa drogi kategorii gminnej klasy "D - dojazdowa" o prędkości projektowej 30/40 km/h i kategorii ruchu KR1 droga jednojezdniowa, jednopasowa szerokości 3,50 m z mijankami szerokości 3,00 m, pobocza gruntowe - długość drogi ok. 1150 mb.
2) Dokumentacja będzie podstawą do uzyskania przez Zamawiającego decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
3) Skrzyżowanie z drogą gminną publiczną - Ul. Jagiełły.
4) Odwodnienie pasa drogowego za pomocą rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej z 2 wylotami do rzeki Nysy Kłodzkiej.
5) Przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego.
6) Pozostały zakres projektu oraz zagospodarowanie pasa drogowego określa koncepcja stanowiąca załącznik do niniejszego zaproszenia.
2. Prace przedprojektowe i projektowe:
1) Uzyskanie materiałów niezbędnych do projektowania.
2) Wykonanie aktualnych podkładów geodezyjnych do celów projektowych w skali 1:500.
3) Wykonanie technicznych badań podłoża gruntowego.
4) Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i proponowanych rozwiązań projektowych (w 2 egz.), którą przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej należy uzgodnić z Zamawiającym - w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do koncepcji załączonej do zaproszenia.
5) Opracowanie projektu budowlanego (w 3 egz.).
6) Opracowanie projektu technicznego (po 3 egz.).
3. Inne opracowania (wykonać w 3 egz.):
1) Operat do dochodzeń wodnoprawnych.
2) Projekty podziału nieruchomości/działki - należy założyć 10 projektów podziału.
3) Projekt stałej organizacji ruchu.
4) Wszelkie inne opracowania niezbędne do uzyskania uzgodnień, decyzji, w tym decyzji zrid i realizacji inwestycji.
5) Kosztorysy inwestorskie i przedmiary, odrębnie dla poszczególnych branż, komplet spięty w jedną teczkę z zestawieniem kosztorysów i posumowaniem wszystkich cen kosztorysowych.
6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
4. Decyzje i uzgodnienia:
1) Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
2) Uzyskanie decyzji środowiskowej.
3) Uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu.
4) Uzyskanie uzgodnienia z PGW Wody Polskie.
5) Uzyskanie uzgodnienia z WiK AKWA sp. z o.o.
6) Uzyskanie uzgodnienia z Turon SA.
7) Uzyskanie uzgodnienia z narady koordynacyjnej.
8) Uzyskanie opinii i uzgodnień wymaganych ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r., tj. opinia Zarządu województwa i Powiatu, opinia Burmistrza Nysy, opinia Wód Polskich, opinia Konserwatora Zabytków.
9) Wszelkie inne uzgodnienia i decyzje niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego decyzji zrid i realizacji inwestycji.
5. Inne informacje i postanowienia:
1) Wizja lokalna:
o przed złożeniem ofert Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie,
o koszt wizji ponosi Wykonawca,
o Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wyjaśniającego dla Wykonawców,
o wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1400, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu jej terminu,
o z przeprowadzonej wizji lokalnej Zamawiający sporządza dokument, który stanowił będzie potwierdzenie jej odbycia,
o Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona bez potwierdzenie odbycia wizji w terenie,
o w trakcie wizji lokalnej należy zweryfikować zakres rzeczowy opracowania,
o możliwe jest w przypadku braku możliwości realizacji poszczególnych elementów zastosowanie odstępstw i zaproponowanie rozwiązań alternatywnych, umotywowanych korzyściami techniczno-ekonomicznymi,
2) Projekty techniczne powinny:
o zawierać wszelkie uzgodnienia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia niezbędne do realizacji inwestycji.
o uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę robót oraz realizacji robót budowlanych,
3) O wszelkich uzgodnieniach i warunkach uzyskanych w trakcie projektowania, winien być bez zwłoki informowany Zamawiający tak, aby możliwe było podjęcie negocjacji z właścicielami i zarządcami terenów i mediów,
4) Przed przystąpieniem do opracowywania części kosztowej należy uzyskać od Zamawiającego założenia wyjściowe do kosztorysowania,
5) Całą dokumentację stanowiącą przedmiot zmówienia należy opracować w formie standardowej (na papierze) oraz w edytowalnej i nieedytowalnej formie elektronicznej - nośnik CD,
6) Przedmiot umowy powinien spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach, a w szczególności:
o Ustawa Prawo budowlane, w tym:
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
o Ustawa Prawo zamówień publicznych, w tym:
- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Ustawa Prawo ochrony środowiska, w tym:
- ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw,
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Składanie ofert:
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl Termin przesłania oferty upływa w dniu 2 kwietnia 2024 r. o godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia: 29.11.2024 r.

Wymagania:
2. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130.000,00 złotych. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
5. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.*
lub
Wykonawca--zobowiązany jest--wykazać,--że--podsiada--następujące--kompetencje i uprawnienia:..................................................................*
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny*
lub

c) zdolności technicznej i zawodowej

lub
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia. Wykonawca w celu potwierdzenia, że:
- spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał minimum 3 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowych, o długości budowanych lub rozbudowywanych dróg powyżej 1 km, zaprojektowanych w procedurze zrid, o wartości minimum 100.000,- zł. brutto każda,

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu
3) wykaz dostaw/usług z dowodami określającymi czy zostały wykonane należycie,*

7. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
2. Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,
b) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia,

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1 Cena ( C ) 100% 100
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
C min
Pi (C) = - o Max (C)
Ci
gdzie:_
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta ,,i" za kryterium ,,Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i";
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium ,,Cena".
11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie
12. Informację o udzieleniu zamówienia:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej.

Kontakt:
2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Jacek Krzywoń, email: j.krzywon@www.nysa.pl;

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.