Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji koordynatora projektu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji koordynatora projektu

Data zamieszczenia: 2024-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
pl. Jana III Sobieskiego 2
41-902 Bytom
powiat: Bytom
sekretariat@muzeum.bytom.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bytom
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji koordynatora projektu unijnego pn. "Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z budową nowych wystaw stałych..."
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pełnieniu funkcji koordynatora projektu unijnego pn. ,,Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z budową nowych wystaw stałych, w aspekcie rozwijania kompetencji kulturowych społeczeństwa" finansowanego z FE SL 2021-2027 RSO4.6
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 9 do SWZ.

CPV: 79421000-1, 71541000-2

Dokument nr: 2024/BZP 00259147

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-02 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bytom
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bytom (zwanej dalej ,,platformą")
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf.;
6) zalecana objętość przesyłanych danych, tj. plików o wielkości maksymalnej do 50 MB;
7) zalecany format plików .pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bytom
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-02 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bytom

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2027-12-10

Wymagania:
1. Przystępujący do procedury winien wnieść wadium w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać swą ważność nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków określonych w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 PZP. Niewniesienie wadium w terminie określonym w niniejszej SWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
3. Zgodnie z art. 97 PZP wadium może być wniesione w następujących formach:
o pieniądzu,
o gwarancjach bankowych,
o gwarancjach ubezpieczeniowych,
o poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
ING 92 1050 1230 1000 0002 0000 1857 do dnia 02.04.2024 r. z wpisaniem na tytule przelewu ,,wadium procedura na koordynatora projektu".
Uwaga:
W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na w/w rachunek bankowy Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcom w przypadkach określonych w art. 98 ust.1-2 PZP i na warunkach określanych w art. 98 ust. 4-5 w/w ustawy.
7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium na podst. art 46 ust. 3 PZP.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 pkt 6 PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pełnieniu funkcji koordynatora projektu unijnego pn. ,,Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z budową nowych wystaw stałych, w aspekcie rozwijania kompetencji kulturowych społeczeństwa" finansowanego z FE SL 2021-2027 RSO4.6
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 9 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79421000-1 - Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2027-12-10
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp; o wartości do 10% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia obejmą usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu, o zakresie analogicznym do zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: dyspozycyjność koordynatora zespołu
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe osób biorących udział w projekcie
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa szczególnego warunku w tym zakresie.
2. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczególnego warunku w tym zakresie.
3. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.
4. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, wykonał:
- co najmniej jedno zamówienie polegające na zarządzaniu projektem infrastrukturalnym finansowanym ze źródeł Unii Europejskiej dotyczącym budynku wpisanego do rejestru zabytków lub budynku, w którym siedzibę ma instytucja kultury o wartości min. 20 mln zł brutto, oraz
- co najmniej 2 zamówienia polegające na zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi finansowanymi ze źródeł Unii Europejskiej dotyczącymi budynków wpisanych do rejestru zabytków lub budynków, w których siedzibę mają instytucje kultury (mi.in. muzea, galerie, teatry, opery, itd.) o wartości min. 5 mln zł brutto
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, zrealizował co najmniej 1 usługę, w ramach której odpowiadał za kompleksowe przeprowadzenie postępowania przetargowego o wartości co najmniej 5 mln zł, w tym łącznie:
a) opracował Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia
b) uczestniczył po stronie Zamawiającego w przeprowadzeniu procedury m.in. w zakresie publikacji ogłoszenia, udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców, oceny ofert, przygotowania wezwań o dokumenty i ich weryfikacji oraz wyborze wykonawcy
3) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba, która pełnić będzie funkcję:
o Kierownika - koordynatora zespołu: musi posiadać wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania oraz min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu/koordynowaniu projektami, w tym przynajmniej jednym projektem o wartości robót min. 20 mln zł
o Specjalisty ds. rozliczeń finansowych: musi posiadać doświadczenie w rozliczaniu inwestycji budowlanych finansowanych z dotacji unijnych, (od rozpoczęcia do jej ukończenia) o wartości min. 5 mln zł.
Specjalisty ds. zamówień publicznych musi posiadać doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu procedur przetargowych powyżej progów unijnych w ramach PZP (tzn. opracował Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia, uczestniczył po stronie Zamawiającego w przeprowadzeniu procedury m.in. w zakresie publikacji ogłoszenia, udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców, oceny ofert, przygotowania wezwań o dokumenty i ich weryfikacji oraz wyborze wykonawcy, dokumentował postępowanie zgodnie z wymogami ustawowymi).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu ważne na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa powyżej stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
4) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału ważne na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa powyżej stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na te-mat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania za-mówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępujący do procedury winien wnieść wadium w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać swą ważność nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków określonych w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 PZP. Niewniesienie wadium w terminie określonym w niniejszej SWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
3. Zgodnie z art. 97 PZP wadium może być wniesione w następujących formach:
o pieniądzu,
o gwarancjach bankowych,
o gwarancjach ubezpieczeniowych,
o poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
ING 92 1050 1230 1000 0002 0000 1857 do dnia 02.04.2024 r. z wpisaniem na tytule przelewu ,,wadium procedura na koordynatora projektu".
Uwaga:
W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na w/w rachunek bankowy Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcom w przypadkach określonych w art. 98 ust.1-2 PZP i na warunkach określanych w art. 98 ust. 4-5 w/w ustawy.
7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium na podst. art 46 ust. 3 PZP.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 pkt 6 PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne).
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona
w prowadzonym postępowaniu, jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia i powinna zawierać zapisy o współodpowiedzialności każdej ze stron.
3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno być dołączone do oferty.
4) Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
a) wskazanie postępowania o zamówienie, którego dotyczy,
b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz
d) zakres jego umocowania, a także
e) oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
5) Pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6) Jeżeli Pełnomocnictwo, zostało sporządzone, jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodów, o których mowa art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu wymagań składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 Pzp oraz wskazanym poniżej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w przypadkach opisanych w § 14 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
4. Wnioski stron o dokonanie zmian w umowie winne być składane na piśmie i zawierać dokładny opis proponowanej zmiany. Do wniosków należy załączyć dokumenty uzasadniające wprowadzone zmiany.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: dyspozycyjność koordynatora zespołu
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe osób biorących udział w projekcie
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.