Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1181z dziś
7296z ostatnich 7 dni
25803z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Projekt techniczny hali produkcyjnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Projekt techniczny hali produkcyjnej

Data zamieszczenia: 2024-03-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jarkop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zofiówka 1 Zaniemyśl
63-020 Zofiówka
powiat: średzki
marta@jarkop.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187068
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zofiówka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR J/01/2024 - Projekt techniczny hali produkcyjnej - 1 usługa
Powstaje w kontekście projektu
FENG.02.32-IP.03-0294/23 - Wdrożenie technologii produkcji tynków mineralnych i akrylowych - ASCENT na bazie silanizowanego kruszywa

Część 1
Projekt techniczny hali produkcyjnej - 1 usługa

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Projekt techniczny hali produkcyjnej - 1 usługa
Zamawiający planuje nabyć projekt techniczny budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. drogami technologicznymi, placami odkładczymi i in. niezbędny aby wybudować halę produkcyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgodną z wszelkimi normami prawa budowlanego oraz odpowiadającą na potrzeby produkcji nowych produktów. W hali zostanie posadowiona nowa linia technologiczna.
Zakup obejmuje opracowanie kompletnej pełnobranżowej i kompleksowej dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego wraz dokumentacją geodezyjno - prawną, decyzjami oraz wszystkimi uzgodnieniami i opiniami na potrzeby realizacji projektu oraz przygotowaniem kosztorysu inwestorskiego . W ramach projektu technicznego zostaną opracowane wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak projekty architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne, elektryczne itp. Projekt techniczny będzie szczegółowo opisywał wszystkie aspekty budowy hali, w tym m.in. jej kształt, konstrukcję, materiały, instalacje, przepisy przeciwpożarowe i inne wymogi techniczne oraz będzie zawierał założenia przekazane przez dostawcę linii technologicznej w celu jej posadowienia
Hala produkcyjna będzie stanowić część funkcjonalną wraz z częścią magazynową oraz zapleczem socjalnym dla pracowników produkcyjnych i kierownictwa produkcji. Planowana powierzchnia zabudowy wyniesie 5078,4 m2.
ZAKRES OPRACOWANIA:
a. Koncepcja architektoniczna - opracowanie projektu koncepcyjnego budynków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wizualizacjami, projekt zagospodarowania terenu z bilansem powierzchni, rzuty wszystkich kondygnacji budynku, charakterystyczne przekroje, elewacje z doborem kolorystyki i materiałów, fotorealistyczne wizualizacje, zestawienie powierzchni budynków, zwięzła część opisowa zawierająca wstępne założenia projektowe, bilans zapotrzebowania budynku na poszczególne media
b. Projekt budowlany (projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny)
- projekt zagospodarowania działki budowlanej obejmujący: określenie granic działki, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, uzbrojenie terenu, sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny oraz układ zieleni projektowanej i koniecznych wycinek. Projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu, jego charakterystykę energetyczną, a także proponowane niezbędne rozwiązania techniczne i materiałowe ukazujące zasady nawiązania się do otoczenia. Część rysunkowa dokumentacji obejmie: rzuty wszystkich kondygnacji oraz rzut dachu, charakterystyczne przekroje oraz elewacje budynku. Warunki ochrony pożarowej obiektu. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja BIOZ). Projekt układu konstrukcyjnego budynku wraz z obliczeniami statycznymi. Określenie warunków posadowienia obiektu na podstawie badań podłoża gruntowego. Część rysunkowa dokumentacji obejmie: rzuty fundamentów oraz wszystkich kondygnacji, charakterystyczne przekroje. Projekt instalacji sanitarnych i mechanicznych, obejmujący następujące instalacje: zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, hydrantowej, tryskaczowej (jeśli wymagana), grzewczej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji wraz ze wstępnym doborem central i urządzeń systemu wentylacyjnego, chłodniczego i grzewczego.
Projekt instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych obejmujący w formie schematycznej następujące instalacje: zasilania podstawowego i rezerwowego (jeśli wymagane) wraz z bilansami mocy i schematem ideowym zasilania, elektrycznej średniego i niskiego napięcia, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, zabezpieczeń przeciw-pożarowych (w tym systemu sygnalizacji pożaru), odgromową i połączeń wyrównawczych, telefoniczną oraz w formie opisowej: okablowania strukturalnego, zasady działania i zakresu systemu zarządzania budynkiem BMS (Building Management System - jeśli wymagany) wraz z jego komponentami, np. systemy sterowania i opomiarowania, system kontroli dostępu, system alarmu włamaniowego, system telewizji dozoru CCTV itd., projekt technologii kuchni.
Projekt dróg technologicznych i placów odkładczych z układem komunikacji pieszej i kołowej. Projekt parkingów dla pracowników produkcyjnych. Część rysunkowa dokumentacji obejmować będzie zagospodarowanie terenu z charakterystycznymi projektowanymi rzędnymi, wybrane przekroje poprzeczne i podłużne oraz niezbędne obliczenia statyczne. Zebranie niezbędnych opinii, uzgodnień oraz wymaganych prawem sprawdzeń projektu budowlanego. Przekazywana dokumentacja projektowa będzie wzajemne skoordynowana, zweryfikowana i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
c. Projekt wykonawczy - szczegółowy projekt zagospodarowania działki budowlanej obejmujący: określenie granic działki, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, projekty uzbrojenia terenu w granicach nieruchomości, projekty związane z ewentualną przebudową uzbrojenia podziemnego na terenie planowanej inwestycji. Szczegółowy projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu, a także projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe. Część rysunkowa dokumentacji obejmie: rzuty wszystkich kondygnacji, charakterystyczne przekroje, elewacje budynku, rysunki detali i szczegółów w liczbie i skali umożliwiającej realizację obiektu. Wykazy i zestawienia m.in. stolarki, ślusarki. Dokumentacja nie obejmie projektów architektury wnętrz i rysunków warsztatowych. Projekt wykonawczy konstrukcji budynku obejmujący główne elementy konstrukcji nośnej oraz pozostałe elementy nie ujęte szczegółowo w projekcie budowlanym, takie jak: konstrukcje wsporcze, balkony, balustrady, mury oporowe, rampy itp. Rysunki poszczególnych pozycji konstrukcyjnych. Zestawienia stali i betonu. Szczegóły konstrukcyjne umożliwiające realizację inwestycji (bez rysunków warsztatowych). Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych i mechanicznych, obejmujący następujące instalacje: zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, hydrantowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji - w zależności od wymagań i specyfiki obiektu. Zewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, cieplne, gazowe w granicach nieruchomości. Dobór urządzeń technicznych niezbędnych do funkcjonowania budynku zgodnie z przeznaczeniem, takich jak: centrale wentylacyjne, pompy ciepła, jednostki klimatyzacji, agregaty chłodnicze, pompownie, separatory, itd. Projekt wykonawczy instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych obejmujący następujące instalacje: zasilania podstawowego i rezerwowego (jeśli wymagane) wraz z bilansem mocy i schematem ideowym zasilania, elektrycznej średniego i niskiego napięcia, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, zabezpieczeń przeciwpożarowych, uziomów i połączeń wyrównawczych, gniazd wtykowych, telefonicznej, okablowania strukturalnego, schemat zasilania systemów p.poż, schematy działania systemu zarządzania budynkiem BMS (jeśli wymagany) wraz z jego komponentami, np. systemy sterowania, system kontroli dostępu, system alarmu włamaniowego, system telewizji CCTV itd. Rozmieszczenie rozdzielnic elektrycznych. Projekt trafostacji, dobór i lokalizacja agregatu prądotwórczego (jeśli wymagane). Projekt dróg technologicznych i placów odkładczych z układem komunikacji pieszej i kołowej wraz z odwodnieniem. Projekt parkingów dla pracowników produkcyjnych. Część rysunkowa dokumentacji obejmować będzie zagospodarowanie terenu z charakterystycznymi projektowanymi rzędnymi, wybrane przekroje poprzeczne i podłużne, detale projektowe w stopniu umożliwiającym realizację inwestycji.
Dodatkowe wymagania:
? Budynek jednokondygnacyjny.
? W hali przewidziane będą doki załadunkowe/rozładunkowe
? Wokół głównego wejścia do budynku zapewniona zostanie swoboda poruszania się osobom z niepełnosprawnościami tj. miejsce na pole manewru przed i po wejściu o wymiarach co najmniej 150 cm x 150 cm, nawierzchnia będzie utwardzona i wypłaszczona.
? Wejścia i przejścia w budynku będą miały szerokość min. 90 cm.
? W hali zaprojektowane zostaną elementy ułatwiające samodzielną orientację, poruszanie się oraz znalezienie drogi do celu (w tym oznaczenia i piktogramy, napisy informacyjne z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków, tablice informacyjne/piktogramy obrazujące sposób poruszania się po budynku: kierunek ruchu, informacja o funkcji pomieszczenia).
? Na hali wyznaczone zostaną drogi komunikacyjne dla ruchu pieszego i transportowego kontrastowymi pasami ruchu i odpowiednimi piktogramami.
? Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiać będzie swobodne poruszanie się (min. 150 cm).
? W budynku zastosowane zostaną wymagane przepisami prawa oznaczenia PPOŻ.
? Hala produkcyjna będzie zgodna ze standardem architektonicznym i przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek będzie dostępny i pozbawiony barier architektonicznych.
? Projekt techniczny nie będzie zawierał elementów/cech stanowiących bariery w użytkowaniu jej przez osoby z niepełnosprawnościami.
? Projekt techniczny hali produkcyjnej będzie mógł być użytkowany w sposób niewymagający użycia siły, dzięki cyfrowemu formatowi projektu.
? Do wykonania projektu technicznego hali użyte będą różne, kontrastowe kolory oznaczeń.
? Projekt techniczny będzie zaopatrzony w legendę informacyjną, która pozwoli w prosty i intuicyjny sposób poruszać się po projekcie technicznym.
? Projekt wykonany zostanie w technologii BIM.
Forma projektu musi być zgodna z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Zamawiający zrealizowaną dokumentację projektową złoży w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt ten będzie także podstawą do składania wiążących ofert w planowanym w przyszłości postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych.
[c.d. opisu przedmiotu zamówienia - w załączniku]

CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71221000-3, 71320000-7, 71420000-8

Dokument nr: 2024-62635-187068, J/01/2024

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-04-02

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
średzki
Gmina
Zaniemyśl
Miejscowość
Zofiówka

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a) w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku zasobów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
b) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie. ,,Siła wyższa" oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą Stron, występujące po podpisaniu Umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z Umowy,
c) w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu umowy,
d) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
e) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian,
f) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
h) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 140 000 EUR i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
i) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług lub od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
? zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
? zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
? wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
j) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
? konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
? wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
k) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
? w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub
? w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców - w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia
z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
2) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
4) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
5) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
6) Brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
7) Brak przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
8) Przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 400 000,00 PLN.
Jeżeli z treści dokumentu nie będzie wynikać fakt opłacenia składki, oferent dołączy również potwierdzenie opłaty składki.
9) Przedłożenie referencji, wystawionych przez kontrahenta/ów oferenta, na wykonanie co najmniej 1 opracowania projektowego budynku produkcyjnego o minimalnej powierzchni 1500 m2.
10) Przedłożenie referencji, wystawionych przez kontrahenta/ów oferenta, na wykonanie co najmniej 1 opracowania projektowego budynku produkcyjnego, usługowego lub użyteczności publicznej o minimalnej powierzchni 4000 m2 wykonanych w technologii BIM.
11) Wniesienie wadium zgodnie z pkt. 4 Zapytania ofertowego.
Termin związania ofertą: minimum 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
1) Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
b. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2) Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które:
1. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: rozporządzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1; dalej: rozporządzenie 2022/576);
2. zachodzą w stosunku do nich przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
? Zamawiający zastrzega, iż w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą przewidziane zostaną kary umowne za zwłokę w realizacji zamówienia w wysokości 0,03% wartości kontraktu netto za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia, nie więcej niż 10% wartości kontraktu netto, na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie.
? Zamawiający zastrzega, że w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą przewidziana będzie konieczność udokumentowania poddania recyklingowi opakowania zastosowanego na czas transportu linii technologicznej, jeżeli w swojej ofercie wybrany Wykonawca zadeklarował, że opakowanie zastosowane na czas transportu linii technologicznej po użyciu zostanie poddane recyklingowi.
? Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
? Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego i formularza ofertowego w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania uzupełnień w takim przypadku Zamawiający:
- informuje w zapytaniu ofertowym o zakresie zmian,
- przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
- W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać Oferentów do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących złożonych przez nich ofert. W przypadku, gdy nie będzie możliwa komunikacja za pomocą BK2021, korespondencja odbędzie się drogą mailową.
? Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
? Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad określonych w zapytaniu ofertowym.
? Zamawiający w uzasadnionym przypadku ma prawo do anulowania części lub całości zapytania ofertowego w każdym momencie postępowania.
? Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
1) Złożenie oferty na formularzu ofertowym (załącznik nr 2), zawierającej:
? Nazwę, adres, e-mail i NIP oferenta
? Miejscowość i datę wystawienia oferty
? Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
? Termin ważności oferty
2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
- Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
- Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
? Wykonawca oświadcza, że:
a. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: rozporządzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1; dalej: rozporządzenie 2022/576);
b. nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
c. wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualizacji powyższych oświadczeń w przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie.
? Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
b. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty - jeśli dotyczy.
4) Przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 400 000,00 PLN.
Jeżeli z treści dokumentu nie będzie wynikać fakt opłacenia składki, oferent dołączy również potwierdzenie opłaty składki.
5) Przedłożenie referencji, wystawionych przez kontrahenta/ów oferenta, na wykonanie co najmniej 1 opracowania projektowego budynku produkcyjnego o minimalnej powierzchni 1500 m2.
6) Przedłożenie referencji, wystawionych przez kontrahenta/ów oferenta, na wykonanie co najmniej 1 opracowania projektowego budynku produkcyjnego, usługowego lub użyteczności publicznej o minimalnej powierzchni 4000 m2 wykonanych w technologii BIM.
7) Wniesienie wadium zgodnie z pkt. 4 Zapytania ofertowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-03-25
Data ostatniej zmiany
2024-03-25 19:38:45

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty w ramach kryterium cena netto (w PLN/inna waluta) będą przyznawane wg następującej formuły:
A n = (C min / C r) x 60
C min - cena minimalna w zbiorze
C r - cena oferty rozpatrywanej
A n - liczba punktów przyznana ofercie
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty w ramach kryterium termin realizacji będą przyznawane wg następującej formuły:
- termin realizacji do 30.06.2024 r. - 40 pkt
- termin realizacji od 01.07.2024 r. do 15.07.2024 r. - 20 pkt
- termin realizacji od 16.07.2024 r. do 31.07.2024 r. - 0 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Marta Gałąska
tel.:
e-mail: marta@jarkop.com.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.