Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1216z dziś
7409z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Złom kabli miedzianych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Złom kabli miedzianych

Data zamieszczenia: 2024-03-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM METRACO S.A
ul. Św. M. Kolbe 9
59-220 Legnica
powiat: Legnica
+48 76 866 77 00, T(+48) 76 747 16 71, K(+48) 887 662 262, kom. 785 924 721
sekretariat@metraco.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 76 866 77 00, T(
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szanowni Państwo
Zapraszamy do złożenia oferty na zakup następujących odpadów:
Złom kabli miedzianych
17 04 11
4,00 t
Oględziny: dokumentacja fotograficzna/kontakt indywidualny z HMC

Dokument nr: WZ/02.797.467/2024

Składanie ofert:
Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie adresowanej na KGHM Metraco
S.A. Ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica lub na maila: sekretariat@metraco.pl z dopiskiem: Oferta
o/HM Cedynia 2024 do dnia 2.04.2024 do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
?Miejsce odbioru: teren Miejsce odbioru: Teren KGHM Polska Miedź S.A. Oddział
HMC

Wymagania:
?Warunki odbioru:
- forma płatności: przedpłata
- koszt odbioru, załadunku ponosi kupujący
- postulowany termin odbioru: do 1 tygodnia od daty zawiadomienia
- złom na środkach transportu powinien być zabezpieczony
- waga rozliczeniowa: zgodnie z WZ o/ HMC /wskazana przez KGHM Metraco S.A.
- harmonogram odbiorów uzgodniony z KGHM Metraco S.A.
- kupujący dostosuje się do wymagań Oddziału dotyczących systemu przepustowego oraz
przepisów BHP
- złożenie pisemnej oferty oznacza zapoznanie się z jakością, rodzajem złomu, stopniem i rodzajem
ewentualnych zanieczyszczeń.
- kryteria wyboru: 100% cena
- odbiorca odpadów powinien posiadać uregulowania prawne w zakresie transportu odbieranych
odpadów - powinien posiadać wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o
gospodarce odpadami. Transport odpadów nie może być zlecany innym podmiotom.
- potwierdzenie na Karcie przekazania odpadów wykonania usługi transportu oraz przejęcia
odpadów do zagospodarowania niezwłocznie po otrzymaniu sporządzonej karty przekazania
odpadów.
- Postępowanie z odpadami zgodnie z warunkami określonymi w przepisach obowiązujących w dniu
odbioru odpadów.
- Transportujący odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w dotyczących transportu
odpadów obowiązujących w dniu wykonywania usługi.
- odbiorca odpadów zobowiązany jest przedstawić pisemnie informację o ostatecznym
sposobie zagospodarowania odpadów. Brak takiego oświadczenia może skutkować
wykluczeniem odbiorcy z kolejnych postępowań przetargowych.
Brak możliwości zwrotu towaru, renegocjacji ceny po dokonaniu odbioru.
Oferta musi zawierać:
1. adres oraz pełną nazwę firmy składającej ofertę
2. datę sporządzenia oferty
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami odbioru i zakupu złomów, i przyjmuje je
bez zastrzeżeń.
4. oferowaną cenę za tonę oraz informację, że jest to Cena netto, do której zostanie doliczony
należny podatek VAT
5. możliwy termin rozpoczęcia i zakończenia odbioru (nie późnij niż 2 tygodnie od daty
zawiadomienia o wygranym przetargu)
6. numer rejestrowy BDO - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami
7. decyzje w zakresie gospodarki odpadami na odbierane odpady - aktualna decyzja na zbieranie
lub przetwarzanie odbieranych odpadów (decyzja podstawowa wraz ze wszystkimi zmianami),
oraz transport. (Dopuszczalne jest przesłanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami o których
mowa powyżej w wersji elektronicznej na e-mail: wojciech.zawis@metraco.pl)
8. oświadczenie, iż decyzje w zakresie zagospodarowania odpadów przez odbiorcę są
obowiązujące (plik dołączony do zapytania ofertowego),
9. oświadczenie o ostatecznym sposobie (procesie) zagospodarowania odpadów.
Dla firm składających ofertę po raz pierwszy lub po okresie pół roku od ostatniego
składania oferty wymagane jest dodatkowo przedłożenie kompletu dokumentów
obejmujący:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
- zaświadczenie o nadaniu nr NIP i REGON,
- aktualne zaświadczenie o nie zaleganie z płatnościami do US i ZUS,
- zaświadczenie że firma jest czynnym płatnikiem VAT,
Dopuszczalne jest przesłanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami o których mowa powyżej w
wersji elektronicznej na e-mail: wojciech.zawis@metraco.pl W przypadku konieczności złożenia
wersji papierowej decyzji oferent zobowiązany jest do złożenia takiej decyzji wraz z ofertą.
O wyborze oferty zostaną Państwo poinformowani w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia.
KGHM Metraco S.A. zastrzega sobie możliwość do unieważnienia wyboru nabywcy (odbiorcy)
odpadów użytecznych na każdym etapie bez podania przyczyn, o czym poinformuje na piśmie.
W przypadku nieterminowej realizacji odbioru oraz postępowania niezgodnego ustalonymi zasadami
KGHM Metraco S.A. zastrzega sobie możliwość odsunięcia danego odbiorcy od odbioru złomów na
okres do pół roku licząc od daty zdarzenia.
Brak informacji zwrotnej oznacza, iż oferta nie została wybrana.
o Wszelkie rozrachunki z tytułu realizacji zamówienia, tj.
- wpłata zaliczki przez odbiorcę,
- wystawienie faktury (zaliczkowej i rozliczeniowej) przez KGHM Metraco S.A.
- rozliczenie różnicy pomiędzy zaliczką a wartością ostateczną transakcji
odbywają się z zastosowaniem Metody Podzielonej Płatności.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela:
Krzysztof Tobolewski
Kierownik Działu Zarządzania Łańcuchem Dostaw
T(+48) 76 747 16 71
K(+48) 887 662 262
Wojciech Zawis -Starszy Specjalista ds. handlu, kom. 785 924 721, e-mail:
wojciech.zawis@metraco.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.