Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
24364z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie kontroli stanu technicznego budynków

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie kontroli stanu technicznego budynków

Data zamieszczenia: 2024-03-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Obsługi Urzędu
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 695-60-12
bou@mazowieckie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 695-60-12
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
1) Przedmiotem zapytania jest wykonanie kontroli stanu technicznego budynków, w zakresie
zgodnym z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, dla
obiektów zarządzanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wymienionych w
załączniku nr 1 (w terminie do 31 maja 2024 roku) oraz wykonanie we wskazanych obiektach
kontroli i badania szczelności instalacji gazowej.
2) W ofercie należy uwzględnić kontrolę dla obiektów, o powierzchni zabudowy
przekraczającej 2000 m? (w terminie do 30 listopada 2024 roku) oraz wykonanie we
wskazanych obiektach badania szczelności instalacji gazowej.
2) zakres świadczenia usługi:
a) Szczegółowy wykaz obiektów i zakresu prac kontrolnych, zawiera załącznik nr 1
(formularz ofertowy) do niniejszego zapytania.
b) Protokoły pokontrolne (oryginały w wersji papierowej w sztywnej okładce oraz w formie
elektronicznej w formacie edytowalnym (w formacie *.xls lub *.doc. na pendrive),
winny zawierać, jako załączniki, kopie uprawnień branżowych osób kontrolujących.
str. 2
c) Wykonawca zobowiązany będzie do przesłania do PINB zgłoszenia o wykonaniu
kontroli dla obiektów o pow. zabudowy powyżej 2000 m?.
d) Wykonawca oświadcza, że dysponuje zasobami i osobami o kwalifikacjach i
uprawnieniach niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy.
e) Kontrola okresowa stanu technicznego obejmuje w szczególności:
? zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów
ścian
? zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów, urządzenia
zamocowane do ścian i dachu budynku,
? elementy odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,
? pokrycie dachowe,
? instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
? urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
? elementy instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z budynku,
? przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.
? wykonanie kontroli instalacji gazowej, w tym wykonanie badania szczelności
instalacji gazowej art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane
? kontrola nie obejmuje przeglądu przewodów kominowych art. 62 ust. 1 pkt 1 c
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
f) W ofercie należy uwzględnić kontrolę dla obiektów, o powierzchni zabudowy
przekraczającej 2000 m2 (do 31 maja br. oraz do 30 listopada 2024 r.) wraz z
wykonaniem we wskazanych obiektach badania szczelności instalacji gazowej. Usługa
uwzględnia kontrolę obiektów budowlanych polegającą na sprawdzeniu i ocenie stanu
technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe
wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas
użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji
gazowej (wykonania badania szczelności, w obiektach, których instalacja gazowa
występuje). Kontroli w szczególności podlegają elewacyjne warstwy przegród
zewnętrznych oraz elementy ścian zewnętrznych, balustrady loggii i balkonów;
urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu budynku; pokrycie dachów i
daszków okapowych; odwodnienie dachu, daszków i obróbek blacharskich; instalacje
centralnego ogrzewania; instalacje ciepłej i zimnej wody; zabezpieczenia
przeciwpożarowe budynku; przejścia przyłączy instalacji przez ściany budynku.

Dokument nr: BOU-VIII.2512.52.2024

Składanie ofert:
VI. Termin, miejsce i sposób składnia ofert
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do 2 kwietnia 2024 r. do
godz. 1000, drogą e-mailową na adres: bou@mazowieckie.pl.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Warunki realizacji zamówienia zgodnie z umową:
1) termin realizacji zamówienia
Zamówienie zostanie wykonane w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 maja 2024 oraz 30
listopada 2024 od zawarcia Umowy.

Wymagania:
3) Niniejsze zapytanie nie obejmuje przeglądu przewodów kominowych.
4) Niniejsze zapytanie ofertowe będzie wykonane w oparciu o umowę, stanowiącą załącznik
nr 3
III. Kryteria oceny ofert
1) cena - 100%
3) warunki płatności
str. 3
Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT po
odebraniu prac bez uwag i zastrzeżeń. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia
płatności w banku Zamawiającego.
V. Termin związania ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres 45 dni od upływu terminu składania ofert
2) Złożenie oferty powinno zostać poprzedzone wizją lokalną po uprzednim kontakcie
telefonicznym z Zamawiającym, w celu sprawdzenia i uzyskania wszelkich dodatkowych
informacji koniecznych dla prawidłowej wyceny prac, zapoznania się ze stanem
istniejącym, warunkami technicznymi obiektu oraz miejscem, w którym będą wykonywane
prace.
VII. Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty
Oświadczenie, że składający ofertę posiada odpowiednie kwalifikacje, świadectwa, certyfikaty
oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, niezbędnym do realizacji
zakresu zamówienia.
VIII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami
Zamawiający dopuszcza prawo do:
a) negocjowania oferowanych cen ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli
prawidłowe oferty,
b) odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym etapie postępowania bez konieczności
podania przyczyny,
c) zmiany terminu realizacji zamówienia bez konieczności podania przyczyny,
d) dokonania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym przed upływem składania ofert,
informacja o zmianie zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Kontakt:
IX. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami
Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:
str. 4
osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
p. Anna Górska, nr tel. 22 695-60-12, adres e-mail: bou@mazowieckie.pl .

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.