Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1216z dziś
7409z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie usługi deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, deodoryzacji, likwidacji...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie usługi deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, deodoryzacji, likwidacji uciążliwych owadów oraz oprysków krzewów i żywopłotów

Data zamieszczenia: 2024-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach
ul. Warzywna 6
95-200 Pabianice
powiat: pabianicki
tel.: 42 225 92 85, tel. 42-22-59-264, tel. 509 588 866
oferty@zgm.pabianice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Pabianice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 42 225 92 85,
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszają do
składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
Wykonanie usługi deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, deodoryzacji,
likwidacji uciążliwych owadów oraz oprysków krzewów i żywopłotów
2.Usługa świadczona będzie na rzecz Miasta Pabianice - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Pabianicach.
3.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono we wzorze umowy wraz
z załącznikami, które stanowią Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: ZGM.NZP.2420.28.2024.MS

Otwarcie ofert: 14.Termin otwarcia ofert: 02.04.2024 r. o godz. 11:30. Otwarcie ofert jest jawne. Każdy
składający ofertę ma prawo wziąć udział w otwarciu ofert oraz wystąpić do Zamawiającego
o podanie informacji z otwarcia ofert.

Składanie ofert:
6.TERMIN SKŁADANIA ofert: 02.04.2024 r. godz. 11:00. O terminie złożenia oferty decyduje data
otrzymania korespondencji przez Zamawiającego niezależnie od terminu wysłania jej przez
składającego ofertę.
8.
Forma składania ofert - pisemna:
8.1. dla ofert składanych w kancelarii ZGM - w zamkniętej kopercie opisanej nazwą
zamówienia tj. ,,OFERTA Wykonanie usługi deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji,
deodoryzacji, likwidacji uciążliwych owadów oraz oprysków krzewów i żywopłotów" oraz
nazwą i adresem składającego ofertę.
8.2. dla ofert składanych pocztą elektroniczną - na adres oferty@zgm.pabianice.pl.
W temacie e-mail należy umieścić nazwę zamówienia tj. ,,OFERTA Wykonanie usługi
deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, deodoryzacji, likwidacji uciążliwych owadów oraz
oprysków krzewów i żywopłotów". W treści e-mail należy podać nazwę oraz adres
składającego ofertę. Plik lub katalog z ofertą można przesłać w formie zaszyfrowanej,
skompresowanej bezpłatnym programem 7-zip (lub WinZIP, ARJ,WinRAR), a hasło
otwarcia przesłać sms na numer +48 512 106 270 najpóźniej 5 minut po terminie
wskazanym jako termin otwarcia ofert (5 minut na spóźnienie w dostarczeniu sms). Nr
telefonu, z którego zostanie przesłane hasło, winien być podany w treści e-mail, a w treści
sms - skrót nazwy składającego ofertę. Wskazane jest uzyskanie telefonicznego
potwierdzenia otrzymania wiadomości. Brak możliwości otwarcia zaszyfrowanej oferty
najpóźniej 5 minut po wyznaczonym terminem otwarcia ofert skutkuje jej automatycznym
odrzuceniem.

Miejsce i termin realizacji:
4.Termin realizacji zamówienia: 31.12.2024 r.

Wymagania:
5.Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
7.Warunki udziału w Zapytaniu ofertowym:
7.1. prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,
Dokumenty, jakie są wymagane dla poświadczenia spełnienia warunków określonych
w punktach 7.1 zostały określone w punkcie 9.
9.
Przystępujący do zapytania ofertowego winni podać informacje, które zostały określone
w druku oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Do oferty należy
załączyć:
9.1. Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu
działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny w zakresie
objętym niniejszym zamówieniem.
10.Oferta musi obejmować całość zamówienia.
11.Oferta oraz wszystkie składane dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę.
11.1 Dla ofert składanych papierowo w siedzibie ZGM - pieczęć i podpis odręczny
11.2 Dla ofert składanych drogą elektroniczną - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis
zaufany lub podpis osobisty
12.Składający ofertę jest nią związany przez 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.
13.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
13.1. Wykonawca nie spełni wymogów Zamawiającego podanych w punktach 7, 8, 9, 10 i 11
(z wyłączeniem niepodania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę), przy czym
Zamawiający dopuszcza do uzupełnienia brakujących lub wadliwych, załączonych do
oferty dokumentów (czynność jednorazowa).
13.2. Oferta wpłynie po terminie składania ofert lub ofertę przesłaną w formie elektronicznej
nie będzie można otworzyć.
13.3. W sytuacji określonej w punkcie 16.
15.Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które mogą
zostać wybrane przez Zamawiającego. Zostanie wybrana pierwsza nieodrzucona oferta
z najniższą ceną.
16.W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na tą samą kwotę - Zamawiający zwróci się do
wykonawców składających te oferty do złożenia ofert dodatkowych.
17.W przypadku oferty, której zbyt niska cena budzi wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości realizacji zamówienia, Zamawiający wezwie składającego ją wykonawcę do
złożenia wyjaśnień. Odrzucenie wyjaśnień przez Zamawiającego będzie równoznaczne
z odrzuceniem oferty.
18.W przypadku, kiedy wykonawca uchlać się będzie od zawarcia umowy Zamawiający wybierze
ofertę o najniższej cenie spośród pozostałych nieodrzuconych ofert.
19.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pocztą elektroniczną, pisemnie
lub telefonicznie.
20.Dane firm (nazwa, adres siedziby) składających ofertę oraz zaoferowane ceny są
informacjami jawnymi i mogą być upublicznione na stronie internetowej zamawiającego.
24.Złożenie oferty jest równoznaczne z:
24.1 przyjęciem przez składającego ofertę wszystkich warunków określonych w niniejszym
Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami
24.2 udzieleniem zgody Zamawiającemu na przetwarzanie danych osobowych w celu
zawarcia umowy. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
dostępna jest poniżej.
25.W przypadku wybrania oferty wykonawców działających wspólnie - wykonawcy solidarnie
będą odpowiadać za realizację umowy. Zamawiający wprowadzi do załączonego wzoru
umowy zapis o solidarnej odpowiedzialności wykonawców działających wspólnie oraz
wymagać będzie dostarczenia umowy regulującej tą współpracę zawierającą w szczególności
zobowiązanie o solidarnej odpowiedzialności oraz sposób wystawienia faktury na
Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu umowy.
26.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania
którejkolwiek z ofert w każdym czasie (unieważnienia postepowania), w tym bez podania
przyczyny. W przypadku zamknięcia zapytania ofertowego Zamawiający nie będzie zwracał
kosztów związanych z przygotowaniem i dostarczeniem ofert.

Uwagi:
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach
reprezentowany przez Dyrektora Zakładu z siedzibą przy ul. Warzywnej 6, 95-200 Pabianice
https://www.zgm.pabianice.pl e-mail: zgm@zgm.pabianice.pl
2. W ZGM w Pabianicach został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i
ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@zgm.pabianice.pl lub numeru
tel. 693 337 954
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze zapytania
ofertowego w ZGM w Pabianicach, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł na podstawie art. 2
ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z
późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp" oraz art 162 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września
2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów
ogólnych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów zapytania ofertowego jest
dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty
Wykonawcy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
5) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych - osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
21.Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień
publicznych, tel. 42-22-59-264.
22. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Administracyjno-
Gospodarczy - tel. 509 588 866.
23.Wszelkie pisemne pytania dotyczące zamówienia prosimy kierować na adres poczty
elektronicznej: oferty@zgm.pabianice.pl lub składać pisemnie w siedzibie ZGM,
ul. Warzywna 6, 95-200 Pabianice.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.