Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1181z dziś
7296z ostatnich 7 dni
25803z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Naprawa izolacji tarasów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Naprawa izolacji tarasów

Data zamieszczenia: 2024-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ujeścisko"
Ul. Płocka 6
80-180 Gdańsk
powiat: Gdańsk
telefon: 58/ 728-78-02, tel. 58/728-78-06
sekretariat@ujescisko.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: 1 000 zł
Nr telefonu: telefon: 58/ 728-78-
Termin składania ofert: 2024-03-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pisemny, nieograniczony przetarg na naprawę izolacji tarasów
w zakresie tarasów na 4 piętrze w budynku wielorodzinnym na terenie osiedla Gdańsk-Ujeścisko przy ulicy Przemyskiej 35.
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA
Naprawa izolacji tarasów w zakresie tarasów na 4 piętrze w budynku wielorodzinnym
na terenie osiedla Gdańsk- Ujeścisko przy ulicy Przemyskiej 35
Przedmiotem przetargu jest:
I.
1. Przedmiotem przetargu jest:
Naprawa izolacji tarasów w zakresie tarasów na 4 piętrze w budynku wielorodzinnym na terenie
osiedla Gdańsk- Ujeścisko przy ulicy Przemyskiej 35.
Zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach
powiatu w Gdańsku należy:
a) zdemontować taras podniesiony wykonany z płyt gresowych na stopach systemowych,
b) skuć istniejącą hydroizolację wraz z podkładem betonowych,
c) wyciąć pas elewacji ze styropianem na wysokość nie mniejszą niż 30 [cm],
d) zdemontować izolację termiczną pir,
e) zdemontować istniejące papy podkładowe (paro-izolacji),
f) osuszyć płytę stropową,
g) uzupełnić ubytki w ścianie zaprawą klejową,
h) ułożyć 2x folię,
i) wykonać warstwę spadkową z jastrycha cementowego- w kierunku dwuspadowym do
spustów,
j) zamontować systemowe kołnierze z papą termozgrzewalną,
k) wyregulować istniejące spusty,
l) zagruntować podłoże poziome i pionowe gruntem,
m) ułożyć izolację termiczną,
n) ułożyć warstwę samoprzylepną na izolację termiczną wraz z wywinięciem na ścianę,
o) ułożyć papę nawierzchniową wraz z wywinięciem na ścianę,
p) uszczelnić podwaliny okienne taśmą butynową (bitumiczną),
q) uzupełnić odkryte obszary ościeży okiennych taśmą wiatro-paroszczelną,
r) odtworzyć elewację wraz z wyprawą, odtworzyć podłogi podniesione na stopkach.
Powierzchnia tarasów ok 197 m2 (zgodnie z załączonym rzutem 4 piętra)
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej pod
nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane, wpisanej na listę właściwej izby
samorządu zawodowego.

Otwarcie ofert: 11.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.03.2024r. roku o godz. 12:30 w Świetlicy Spółdzielni.

Składanie ofert:
7.4. Oferta winna zostać doręczona Zamawiającemu w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący
sposób:
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ujeścisko"
Ul. Płocka 6
80-180 Gdańsk,
Oferta na:
Naprawa izolacji tarasów w zakresie tarasów na 4 piętrze w budynku wielorodzinnym
na terenie osiedla Gdańsk- Ujeścisko przy ulicy Przemyskiej 35
Nie otwierać przed 28.03.2024r. godz. 12:30
11.1. Oferta powinna być dostarczona Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do godz. 12:00 dnia
28.03.2024r. Miejscem składania ofert jest: Sekretariat Spółdzielni. Po tym terminie oferty nie będą
rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upłynięciu terminu na wnoszenie protestu.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania prac do 30 czerwca 2024 roku.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, prowadzenia
negocjacji z oferentami oraz swobodnego wyboru oferty.
II. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający następujące warunki:
1.1. Nie świadczyli usług prawnych na rzecz Zamawiającego oraz nie pozostają z osobami
świadczącymi te usługi w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia, a także nie są związani z osobami świadczącymi te usługi z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
1.2. Nie wyrządzili szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta
została stwierdzona orzeczeniem Sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania;
1.3. W stosunku do nich nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono;
1.4. Nie zalegają z należnymi opłatami dla US i ZUS, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
1.5. Nie są osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
1.6. Nie są spółkami jawnymi, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej
albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
1.7. Nie są spółkami partnerskimi, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
1.8. Nie są spółkami komandytowymi oraz spółkami komandytowo-akcyjnymi, których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
1.9. Nie są osobami prawnymi, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
1.10. Nie są podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary.
2. Spełniają warunki określone tj.:
2.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
a) przedstawią aktualną na okres związania ofertą polisę, a w przypadku jej braku dokument
ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż
200 000 zł,
b) posiada stabilną pozycję na rynku tj. prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 3 lata.
4. Ponadto Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia dysponuje odpowiednimi zasobami
osobowymi, w szczególności:
a) kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych
bez ograniczeń oraz aktualnie przynależnym do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadają
ważne ubezpieczenie OC.
III. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu
Aby oferta składana przez wykonawcę była ważna pod względem formalnym musi zawierać:
3.1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań (na załączonym druku C) oraz oryginały lub
kserokopie poświadczone za zgodność przez osobę uprawnioną do poświadczenia następujących
dokumentów:
3.1.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego (KRS) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty,
3.1.2. aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt II podp.1
3.1.3. aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawianych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
3.1.4. dokumenty stwierdzające aktualne uprawnienia kierownika robót budowlanych wraz z
zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
3.1.5. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę
nie mniejszą niż 200 000. zł,
3.1.6. oświadczenie o zatrudnieniu (załącznik E do SIWZ),
3.1.7. kserokopię wpłacenia wadium.
IV. Sposób porozumiewania się z zamawiającym i osoby do tego uprawnione
4.1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie wniosków, oświadczeń, zawiadomień oraz informacji
pomiędzy zamawiającym i wykonawcami faksem potwierdzonym drogą pisemną lub pisemnie. W
przypadku drogi faksowej, każda ze stron, na żądanie drugiej, jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić
fakt otrzymania przesłanej korespondencji.
V. Wadium
Zamawiający wniesienia wadium w wysokości :
1. 1 000 zł (jeden tysiąc złotych)
2. Wadium będzie wniesione w pieniądzu;
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy:
06 8300 0009 0009 0781 2000 0010
przed terminem otwarcia ofert, z podaniem tytułu ,,wadium - Przetarg Przemyska 35"
4. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy wykonawca,
którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
5. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.
VI. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez 2 miesiące, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się w dniu otwarcia ofert.
VII. Sposób przygotowania oferty
7.1. Oferta oraz wszystkie inne dokumenty, aby mogły zostać uznane za ważne muszą być trwale
złączone, sporządzone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej (podpisanej przez osobę
upoważnioną do reprezentowania firmy) za zgodność z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i
zawierać:
7.1.1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik B do specyfikacji),
7.1.2. Wszystkie wymagane w niniejszej specyfikacji dokumenty
7.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, formularze winny być wypełnione w sposób czytelny i
uniemożliwiający dokonanie w nich zmian poprzez ścieranie, wymazywanie itp., podpisana przez osobę do
tego upoważnioną.
7.3. Wszelkie ewentualne poprawki w ofercie winny zostać dokonane w sposób jednoznaczny poprzez
skreślenie i wpisanie właściwego tekstu obok, parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
7.5. Oferent może dokonać zmiany, poprawki, modyfikacji i uzupełnienia oferty, pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, przed terminem składania ofert.
Powiadomienie to winno być złożone na tych samych zasadach jak oferta, z dopiskiem na kopercie
"Zmiana".
7.6. Oferent ma prawo wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wycofaniu oferty, przed terminem składania ofert. Powiadomienie to winno być złożone na tych samych
zasadach jak oferta, z dopiskiem na kopercie "Wycofanie".
7.7. Oferent ma prawo złożyć tyko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny za wykonanie umowy- naprawa izolacji tarasów w zakresie
tarasów na 4 piętrze w budynku wielorodzinnym na terenie osiedla Gdańsk- Ujeścisko przy ulicy
Przemyskiej 35
Wykonawca określając ceny i wskaźniki ofertowe bierze pod uwagę wszystkie składniki mające wpływ na
wielkość ceny (w szczególności koszty zakupu, transportu i wyładunku materiałów do miejsca ich montażu,
koszty organizacji zaplecza budowy, amortyzacji i naprawy sprzętu, zysk Wykonawcy itp).
W efekcie cena i wskaźniki podane przez Wykonawcę w ofercie muszą być ceną i wskaźnikami końcowymi
stanowiącymi podstawę do obliczenia zapłaty przez Zamawiającego i zawierać podatek od towarów i usług
oraz podatek akcyzowy. Cena ta musi być podana w złotych, a wskaźniki narzutów kosztów pośrednich,
zysku i kosztów zakupu w procentach.

X. Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny ofert
1. Oferty w zakresie przedmiotu ,,Naprawa izolacji tarasów w zakresie tarasów na 4 piętrze w
budynku wielorodzinnym na terenie osiedla Gdańsk- Ujeścisko przy ulicy Przemyskiej 35"
oceniane będą w oparciu o następujące kryteria:
a. Kryterium ceny - 85 %
Kryterium nr a oceniane będzie wg poniższego wzoru:
P1= Cn/ I Cx I x W1 x 100
P1 - ilość otrzymanych punktów, Cn - cena oferty najkorzystniejszej, Cx - cena oferty badanej, W1 -
waga kryterium - 85%
b. Kryterium jakości wykonania plus referencji zewnętrznych - 4%
Kryterium nr b oceniane będzie wg poniższego wzoru:
P2= B x W2 x 100
P2 - ilość otrzymanych punktów, B - wartość 1 dla referencji zaakceptowanych przez Zamawiającego,
wartość 0 w przypadku braku referencji, W2 - waga kryterium - 4%
c. Kryterium długości udzielonej gwarancji - 10%
Kryterium nr c oceniane będzie wg poniższego wzoru:
P3= Gx/Gn x W3 x 100
P3 - ilość otrzymanych punktów, Gn - gwarancja najdłuższa, Gx - gwarancja badana, W3 - waga
kryterium - 10%
d. Kryterium referencji z tytułu wykonywania prac na rzecz Zamawiającego - 1%
Kryterium nr d oceniane będzie wg poniższego wzoru:
P4= D x W4 x 100
P4 - ilość otrzymanych punktów, D - wartość 1 dla referencji zaakceptowanych przez Zamawiającego,
wartość 0 w przypadku braku referencji, W4 - waga kryterium - 1%
P=P1+P2+P3+P4
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
specyfikacji określając czy dana oferta spełnia/nie spełnia wymagań SIWZ.
XI. Miejsce, termin, tryb otwarcia i oceny ofert
13.1. Badanie, porównywanie i ocena ofert odbywać się będzie wyłącznie po sprawdzeniu ich poprawności
formalnej.
13.2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
13.3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
13.3.1. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
13.3.2 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
13.3.3. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
13.3.4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
13.4. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli Oferent współpracował z Zamawiającym i nie wykonał
zamówienia lub wykonał je z nienależytą starannością, realizował lub rozliczał roboty lub usługę
nieterminowo.
13.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy
złożyli oferty o:
13.5.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawców, których
oferty wybrano, i uzasadnienie ich wyboru a także nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawców, którzy
złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
13.5.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
13.5.3. Oferentowi biorącymi udział w postępowaniu przetargowym w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia
wyników przysługuje prawo złożenia protestu ( z podaniem przyczyny) do zarządu Spółdzielni, który musi
być rozpatrzony w terminie 3 dni od daty jego wniesienia.
XII. Zawarcie umowy.
1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa o roboty
budowlane według wzoru umowy, stanowiącego Załącznik A do SIWZ, oraz na warunkach
wynikających z przedstawionej przez Wykonawcę oferty na warunkach wynikających z przedstawionej
przez Wykonawcę oferty.
2. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umów. Nie podpisanie umów przez Wykonawcę w
wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od ich zawarcia.
4. Za datę zawarcia umowy uważa się datę złożenia podpisu przez Stronę składającą podpis
w drugiej kolejności.

Kontakt:
4.2. Po stronie Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Agata
Grabarczyk tel. 58/728-78-06 (a.grabarczyk@ujescisko.pl). Wszelkie materiały zostaną przesłane drogą
mailową po wcześniejszym zgłoszeniu zainteresowania przedmiotem przetargu.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.