Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie systemu klimatyzacji

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie systemu klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2024-04-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka
powiat: wołomiński
witu@witu.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/921952
Województwo: mazowieckie
Miasto: Zielonka
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku 39, 39A, 39B na terenie
Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu klimatyzacji w budynku nr 39, 39A, 39B na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie i uruchomienie instalacji klimatyzacji wraz z urządzeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi;
2) wykonanie instalacji zasilenia energetycznego i transmisji/sterowania;
3) wykonanie elementów budowlanych infrastruktury towarzyszącej takich jak podłoże pod posadowienie agregatów, obudowy agregatów;
4) wykonanie w ramach czynności odbiorowych następujących czynności:
a) przeszkolenia pracowników Zamawiającego w obsłudze systemu klimatyzacji;
b) dokonania niezbędnych sprawdzeń i pomiarów instalacji klimatyzacyjnej;
c) dokonania niezbędnych sprawdzeń i pomiarów instalacji elektrycznej;
d) dostarczenia niezbędnych instrukcji obsługi urządzeń;
e) wykonanie serwisu i konserwacji systemów klimatyzacyjnych w okresie 1 roku po zakończeniu inwestycji;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w:
1) Załączniku Nr 1 do projektowanych postanowień umowy - Opisie przedmiotu zamówienia wraz z dokumentem pn.: Wytyczne projektowe wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (WPiST); stanowiącymi załączniki do projektowanych postanowień umowy;
2) Dokumentacji kosztorysowej - Przedmiar robót stanowi załącznik Nr 2 do SWZ (wersja ,,pdf" i ATH).

CPV: 45331220-4

Dokument nr: 2024/BZP 00306217, ZPR/1/24/D8/L/16/004/05

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-24 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/witu
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/witu
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. ,,Platformy Zakupowej' dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/witu (dalej: ,,Platforma Zakupowa").
2.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odpowiedzi na pytania oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza ,,Wyślij wiadomość" znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość", po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Wyjaśnienia/zmiany/odpowiedzi w zakresie Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (zwanej dalej: STWiORB) mające charakter poufny ,,tajemnica przedsiębiorstwa" - będą przekazywane wyłącznie wykonawcom, którzy podpisali oświadczenie o zachowaniu poufności.
3.Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji "Komunikaty" - dotyczy części jawnej postępowania. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
4. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf;
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
6.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 150 MB. Zalecany format: .pdf.
7.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie środków komunikacji, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:
a) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez system, co następuje po terminie otwarcia ofert,
b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie środków komunikacji, określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
a)dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;
b)dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy
zaleca się użyć formatu XAdES.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w Rozdziale XIX SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/921952
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-24 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/witu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Wykonawca przystępujący
do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku PKO Bank Polski S.A., 38 1020 1042 0000 8002 0512 3536, zaznaczeniem numeru sprawy ZPR/1/24/D8/L/16/004/05
5. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej poprzez wczytanie na Platformie zakupowej. Wadium powinno być oznaczone : Wadium - nr sprawy, nazwa postepowania lub inny pozwalający na identyfikację postępowania. Ponadto powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPR/1/24/D8/L/16/004/05
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu klimatyzacji w budynku nr 39, 39A, 39B na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie i uruchomienie instalacji klimatyzacji wraz z urządzeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi;
2) wykonanie instalacji zasilenia energetycznego i transmisji/sterowania;
3) wykonanie elementów budowlanych infrastruktury towarzyszącej takich jak podłoże pod posadowienie agregatów, obudowy agregatów;
4) wykonanie w ramach czynności odbiorowych następujących czynności:
a) przeszkolenia pracowników Zamawiającego w obsłudze systemu klimatyzacji;
b) dokonania niezbędnych sprawdzeń i pomiarów instalacji klimatyzacyjnej;
c) dokonania niezbędnych sprawdzeń i pomiarów instalacji elektrycznej;
d) dostarczenia niezbędnych instrukcji obsługi urządzeń;
e) wykonanie serwisu i konserwacji systemów klimatyzacyjnych w okresie 1 roku po zakończeniu inwestycji;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w:
1) Załączniku Nr 1 do projektowanych postanowień umowy - Opisie przedmiotu zamówienia wraz z dokumentem pn.: Wytyczne projektowe wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (WPiST); stanowiącymi załączniki do projektowanych postanowień umowy;
2) Dokumentacji kosztorysowej - Przedmiar robót stanowi załącznik Nr 2 do SWZ (wersja ,,pdf" i ATH).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 85
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek zdolności technicznej lub zawodowej.
a) dotyczącej wykonawcy
Za spełniających warunek w powyższym zakresie, Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali jedną lub nie więcej niż 5 (pięć) robót budowlanych o podobnym charakterze, odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. polegających na montażu lub przebudowie lub wymianie systemów VRF w obiektach istniejących lub nowych, o łącznej wartości dla wszystkich robót co najmniej 1 000 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotu, na rzecz którego roboty te (zamówienia/umowy) zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek nie podlega sumowaniu, tj. jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem powyżej (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).
Uwaga
W przypadku dostarczenia przez Wykonawców dokumentów dotyczących warunków udziału w postępowaniu, w których wartości zostały podane w walutach obcych, zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty - według ostatniego średniego kursu NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspxc=/ascx/archa.ascx
b) zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej osób:
Co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa, opłaconą składkę OC oraz posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe;
Co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa, opłaconą składkę OC oraz posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe;
c) dotyczący wykonawcy
Wykonawca musi posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, wskazany w rozporządzeniu (WE) nr 2015/2067 albo rozporządzeniu (WE) nr 304/2008, zgodne z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2065) upoważniający firmę do montażu, uruchomienia oraz serwisu wbudowanych, zainstalowanych w ramach realizacji przedmiotu Umowy urządzeń klimatyzacyjnych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego. że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
5. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego
3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
5) art. 109 ust. 1 pkt 5 - 10 ustawy
- sporządzone wg wzoru, który stanowi załącznik Nr 5
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór stanowi załącznik nr 6 (na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej )
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór stanowi załącznik nr 6A do SWZ. (na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej )
3. certyfikat dla przedsiębiorców, wskazany w rozporządzeniu (WE) nr 2015/2067 albo rozporządzeniu (WE) nr 304/2008, zgodne z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2065) upoważniający firmę do montażu, uruchomienia oraz serwisu wbudowanych, zainstalowanych w ramach realizacji przedmiotu Umowy urządzeń klimatyzacyjnych (na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej )
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Wykonawca przystępujący
do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku PKO Bank Polski S.A., 38 1020 1042 0000 8002 0512 3536, zaznaczeniem numeru sprawy ZPR/1/24/D8/L/16/004/05
5. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej poprzez wczytanie na Platformie zakupowej. Wadium powinno być oznaczone : Wadium - nr sprawy, nazwa postepowania lub inny pozwalający na identyfikację postępowania. Ponadto powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
§ 14 Zmiana umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
3) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
4) wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
2. Warunkiem dokonania zmiany określonej w ust. 1 pkt 1 - 3 powyżej są następujące sytuacje:
1) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;
2) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
3) zmiany w sposobie wykonywania umowy spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, itp. o których nie było wiadomo przy zawieraniu umowy, w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
4) zmiana umowy dokonana na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 2 - 4 oraz ust. 2 ustawy PZP;
5) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych instytucji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy i innych instytucji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowa wydania przez organy administracji i inne instytucje wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu czy instytucji, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy pod warunkiem, że działanie te nie są spowodowane zaniechaniem Wykonawcy;
6) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, które mają wpływ na realizację niniejszej umowy;
7) zaistnienie okoliczności siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację robót będących przedmiotem umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;
8) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
9) stan epidemii lub inne zdarzenia związane z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych np. wirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę COVID-19 (koronawirus);
10) z powodu konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;
4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie wynagrodzenia brutto po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W wypadku tej zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
5. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Szczegółowe informacje w zakresie dokonywanych zmian obejmuje §14 Projektowanych postanowień umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 85
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-06-22

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.