Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana drzwi (wraz z ich dostawą)

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana drzwi (wraz z ich dostawą)

Data zamieszczenia: 2024-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
ul. Partyzantów 21
41-400 Mysłowice
powiat: Mysłowice
32 317 43 00 502 396 732 502 396 640
zp@mzgk.myslowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mysłowice
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 317 43 00 502 396
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia oferty na: ,,Wymiana drzwi (wraz
z ich dostawą) w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym w Mysłowicach przy Ul. Świerczyny 36/10".
III.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi (wraz z ich dostawą) w lokalu mieszkalnym położonym
w Mysłowicach przy Ul. Świerczyny 36/10.
2. Zamówienie obejmuje usługę wymiany drzwi wraz z ich dostawą, w zakres której wchodzi demontaż,
osadzenie, wszelkie obróbki tynkarskie i prace towarzyszące zgodnie ze sztuką budowlaną w tym:
1) poziomowanie i mocowanie drzwi powinno być wykonane za pomocą kotew mocujących,
2) powstała między murem, a ościeżnicą szczelina powinna być wypełniona pianką poliuretanową,
3) Wykonawca zdemontuje starą stolarkę drzwiową, wraz z jej wywozem i utylizacją na własny koszt,
4) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania porządku i czystości w miejscu świadczenia usługi,
5) wykonanie obróbki stolarki z zewnątrz i wewnątrz obiektu należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
Ościeża drzwi należy otynkować, zagruntować oraz przemalować dwukrotnie farbą (wykończyć
w sposób estetyczny),
6) wywóz i utylizację gruzu oraz odpadów powstałych w wyniku świadczenia usługi objętej niniejszym
zamówieniem należy wykonać z zachowaniem właściwej segregacji i gospodarki odpadami (zgodnie
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).
3. Wymagane parametry dostarczonych drzwi:
1) drzwi wejściowe do mieszkania - metalowe, producenta Delta lub Blas,
2) gładkie, bez tłoczeń,
3) drzwi wejściowe ,,lewe" otwierane na zewnątrz,
4) kolor: brąz (orzech lub ciemny orzech),
5) wymiary: szer. 80 cm x 200 cm,
6) zamykane na zamek główny 3-bolcowy oraz zamek dodatkowy
7) drzwi muszą posiadać wizjer.
4. Na dostarczone drzwi oraz wykonane prace Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi.
5. Zdjęcie drzwi podlegających wymianie stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Dokument nr: ZP/271/1/66/2024

Składanie ofert:
2. Oferty należy składać w terminie do dnia 15 maja 2024 roku. Oferty złożone po terminie lub na
niewłaściwym wzorze Formularza ofertowego nie zostaną rozpatrzone.
3. Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego na adres poczty elektronicznej: zp@mzgk.myslowice.pl
4. Zamawiający będzie publikował wszystkie informacje dot. przedmiotowego zapytania na stronie internetowej
https://mzgk.nowybip.pl/zamowienia-publiczne, tj.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
Całość usługi wykonana ma zostać w terminie do 6 tygodni dni od daty otrzymania zlecenia/podpisania umowy
przez ostatnią ze Stron.

Wymagania:
II.Tryb zamówienia:
1. Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą 130 tysięcy złotych ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) nie stosuje się.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia
z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od zapytania ofertowego.
V.Dokumenty oraz termin składania ofert:
1. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem ofert, uprzejmie prosimy o wypełnienie i podpisanie przez
osobę uprawnioną Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania oferenta (wskazane we
właściwym dla wykonawcy rejestrze). W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika umocowanie do dokonania takiej czynności (oryginał lub kopie
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę reprezentującą wykonawcę).
a) odpowiedzi na ewentualne pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców przed terminem składania
ofert;
b) informację o złożonych ofertach;
c) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
5. W związku z powyższym, Zamawiający nie będzie wysyłał do Wykonawców odrębnych pism
w przedmiotowym zakresie.
6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana z Wykonawcą umowa lub przekazane zostanie
wybranemu Wykonawcy zlecenie. W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną przed podpisaniem
umowy Zamawiający będzie wymagał przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
spółki wraz ze wszystkimi aneksami.
VI.Ocena ofert
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium ceny:
Wartość oferty brutto = 100%
Zamawiający zastrzega, że oferowane ceny stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902) i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy
przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
W przypadku, gdy wartość oferty z najniższą ceną przekroczy kwotę środków przeznaczonych na realizację
zamówienia, dopuszcza się możliwość dalszych negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, lub rezygnację z całości zamówienia.
VII.
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności:
Cena przedstawiona przez Wykonawcę zawiera wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane
z wykonaniem usługi opisanej w pkt III Zapytania.
Wynagrodzenie zostanie uregulowane w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy po wykonaniu
przedmiotu zamówienia oraz na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej zgodnie z poniż-
szymi danymi:
Nabywca:
Odbiorca:
Miasto Mysłowice
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
ul. Powstańców 1
ul. Partyzantów 21,
41-400 Mysłowice
41-400 Mysłowice
NIP 2220012288
REGON 276255393
Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
UWAGA! Wszelkie pytania dotyczące przedmiotowego zapytania muszą być kierowane pisemnie na wyżej
wymieniony adres e-mail.

Uwagi:
2IX. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych osób fizycznych składających oferty w odpowiedzi na zapy-
tanie ofertowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie
,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w
Mysłowicach jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z siedzibą w Mysłowicach, przy
ul. Partyzantów 21, 41-400 Mysłowice, adres e-mail: mzgk@mzgk.myslowice.pl, tel. (32) 317 43 00.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celu wyłonienia wykonawcy, zawarcia oraz realizacji niniejszego
zamówienia.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4. Z uwagi na fakt, że dane stanowią informację publiczną, będą one mogły być udostępniane wszystkim
zainteresowanym nimi podmiotom lub na podstawie umów powierzenia.
5. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, chyba, że przepisy prawa
stanowią inaczej.
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wyłonienia Wykonawcy oraz realizacji usługi będącej
przedmiotem niniejszego Zapytania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
? dostępu do treści swoich danych osobowych,
? sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
? ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
? przenoszenia swoich danych osobowych.
8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym
należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22/860 70 86), gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
11. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem
Ochrony Danych: iod@mzgk.myslowice.pl.

Kontakt:
VIII. Osoby uprawnione do kontaktu, udzielające dodatkowych informacji:
Magdalena Woźniak, e-mail: zp@mzgk.myslowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.