Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Koszenie terenów zielonych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Koszenie terenów zielonych

Data zamieszczenia: 2024-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Istebna
Istebna 1000
43-470 Istebna
powiat: cieszyński
tel. 33 855 65 00 wew. 51
z.marekwica@istebna.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Istebna
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 33 855 65 00 we
Termin składania ofert: 2024-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Gmina Istebna zaprasza do złożenia oferty cenowej na
,,Koszenie terenów zielonych Gminy Istebna w 2024 roku"
III. Przedmiot zamówienia:
Koszenie terenów zielonych na terenie Gminy Istebna w okresie 01.06.2024 r. -
30.09.2024 r. w następujących lokalizacjach oraz w niżej przedstawionym zakresie:
1. Istebna Andziołówka - dz. 323/2 o łącznej powierzchni 0,1110 ha, mechaniczne
koszenie trawy (jeden raz w miesiącu czerwcu 2024r. oraz 1 raz w miesiącu sierpniu
2024r. tj. łącznie 2 koszenia) mulczarką i wykaszarką (w tym grabienie oraz
wywiezienie skoszonej trawy).
2. Istebna Tartak - teren za oczyszczalnią ścieków - dz. 3281/1, 3281/2 oraz część
niezagospodarowanej działki za piekarnią dz. 3233/1 o łącznej powierzchni 0,6275 ha,
mechaniczne koszenie trawy (jeden raz w miesiącu czerwcu 2024r. oraz 1 raz w
miesiącu sierpniu 2024r. tj. łącznie 2 koszenia) mulczarką i wykaszarką (w tym
grabienie oraz wywiezienie skoszonej trawy).
3. Istebna Dzielec - skrót ,,Podoliny" - dz. 3276/8, 6661, o łącznej powierzchni 0,0518
ha, mechaniczne koszenie trawy (1 raz w miesiącu czerwcu 2024 oraz 1 raz w
miesiącu wrześniu 2024., tj. łącznie 2 koszenia) podkaszarką spalinową (w tym
grabienie oraz wywiezienie skoszonej trawy).4. Jaworzynka Centrum - dz. 818/1 teren zielony na cmentarzu komunalnym o łącznej
powierzchni 0,1395 ha, mechaniczne koszenie trawy (raz w miesiącu w okresie
01.06.2024 r. - 30.09.2024 r., tj. łącznie 4 koszenia) mulczarką i wykaszarką (w tym
grabienie oraz wywiezienie skoszonej trawy).
5. Jaworzynka Trójstyk - dz. 3896, 3897 o łącznej powierzchni 0,2112 ha, mechaniczne
koszenie trawy (raz w miesiącu w okresie 01.06.2024 r. - 30.09.2024 r., tj. łącznie
4 koszenia) mulczarką i wykaszarką (w tym grabienie oraz wywiezienie skoszonej
trawy).
6. Jaworzynka Kopanice - dz. 2039/4 o łącznej powierzchni 0,2877 ha, mechaniczne
koszenie trawy (jeden raz w miesiącu czerwcu 2024r. oraz jeden raz w miesiącu sierpniu
2024r. tj. łącznie 2 koszenia) mulczarką i wykaszarką ( w tym grabienie oraz
wywiezienie skoszonej trawy).
7. Jaworzynka Czadeczka - boisko, dz. 952/1, 952/2 o łącznej powierzchni 0,2894 ha,
mechaniczne koszenie trawy (raz w miesiącu w okresie 01.06.2024 r. - 30.09.2024 r.,
tj. łącznie 4 koszenia) mulczarką i wykaszarką (w tym grabienie oraz wywiezienie
skoszonej trawy).
8. Koniaków Kosarzyska - teren byłej szkoły, dz. 3382 o łącznej powierzchni 0,2890 ha,
mechaniczne koszenie trawy (jeden raz w miesiącu lipcu 2024r. tj. łącznie 1 koszenie)
mulczarką i wykaszarką (w tym grabienie oraz wywiezienie skoszonej trawy).

Dokument nr: UK.271.2.17.2024

Składanie ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 13.05.2024 r., godz. 13:00.
Adresat: Urząd Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, woj. śląskie,

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do
30.09.2024 r.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.).
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest jako rozeznanie rynku zgodnie z zasadą
konkurencyjności, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z przepisami prawa oraz zaleceniami Zamawiającego.
3. Odroczony termin płatności 21 dni od dnia wpływu do Zamawiającego poprawnie
wystawionej faktury VAT.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie
następujące warunki:
a. Oświadczą, że znają i akceptują warunki realizacji zamówienia określone
w zapytaniu ofertowym i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz nie
wnoszą żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie,
b. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia we wskazanym terminie,
c. W stosunku, do których nie ogłoszono upadłości, nie złożono wniosku
o upadłość, nie otwarto postępowania likwidacyjnego,
d. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, niezbędną wiedzę
oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
e. Oświadczą o braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.f. Oświadczą, że nie podlegają wykluczeniu w przypadkach, o których mowa
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507)
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w zaproszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
dokumencie.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia. Ewentualne
poprawki
w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez
Wykonawcę, bądź osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Wykonawca, bądź
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy obowiązane są podpisać Formularz
Ofertowy, w miejscach, w których zostały naniesione zmiany.
3. Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy - załącznik nr 1:
a. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym
zaproszeniu do złożenia oferty, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
b. w przyjętej kalkulacji należy uwzględnić wszystkie elementy zawarte w opisie
przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy jak również te, które nie są wprost
wyartykułowane w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, natomiast są
niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy,
4. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej
rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem
i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń
z tego tytułu względem Zamawiającego.
6. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kopii, pełnomocnictwo musi być
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, bądź
notariusza, adwokata, radcy prawnego.
7. Dokumenty powinny być składane w oryginale lub w poświadczonej kopii. Przez
poświadczenie kopii przez Wykonawcę Zamawiający rozumie złożenie na kserokopii
dokumentu pieczątki ,,za zgodność z oryginałem" lub własnoręcznego podpisu
poprzedzonego dopiskiem ,, za zgodność z oryginałem" i datą jego złożenia, przez
osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Pożądane jest
również przystawienie pieczątki imiennej, jeżeli uprawniony przedstawiciel
Wykonawcy posługuje się taką pieczątką. Ofertę należy umieścić w jednej
zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej
w następujący sposób:
a. Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć),

c. Opis: Oferta w postępowaniu - Nr sprawy: UK.271.2. 17.2024.,pn.: ,,Koszenie terenów zielonych Gminy Istebna w 2024 roku". - Nie
otwierać przed terminem otwarcia ofertowego: 13.05 .2024 r., godz. 13:30.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte się w projekcie
umowy - załącznik nr 2.
11. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni, bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a.
b.
c.
d.
e.
Wypełniony Formularz Ofertowy - załącznik nr 1,
Zaakceptowany wzór Umowy - załącznik nr 2,
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 3,
Dokumenty rejestrowe firmy,
Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane oraz zostaną zwrócone bez
otwierania.
4. Ofertę należy dostarczyć do Sekretariatu, mieszczącego się w siedzibie
Zamawiającego zaadresowane zgodnie z wymaganiami w rozdziale VI pkt. 7.
VIII. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej:
1. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych.
2. Wymaga się aby cena podana była z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do
jednego grosza).
3. Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita zamówienia brutto.
4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie
następującymi kryteriami:
a. Najniższa cena całkowita brutto / Cena całkowita badanej oferty brutto x 100%
x 100pkt = ilość uzyskanych punktów wyrażona w %.
b. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia
wymagania niniejszego zaproszenia do złożenia oferty oraz jest ofertą, która
uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z pkt. a).IX. Zawiadomienie o wyborze, odrzuceniu oferty, unieważnieniu postępowania:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadamia Wykonawców (w formie zamieszczenia na BIP), którzy złożyli oferty,
o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz
z przyznaną punktacją.
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada treści zaproszenia,
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c. została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu.
X. Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny;
z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje żadnej
roszczenie w stosunku do Zamawiającego,
b. zmiany lub uzupełnienia treści zapytania,
c. wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych
w ofercie, o złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień
lub dokumentów,
d. swobodnego wyboru ofert, zmiany terminów, negocjacji.

Uwagi:
XI. Klauzula informacyjna:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH - PODJĘCIE DZIAŁAŃ PRZED ZAWARCIEM UMOWY,
ZAWARCIE UMOWY
Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej:
,,RODO" przekazuję następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych osobowych jest Gmina Istebna - Urząd Gminy Istebna
reprezentowany przez Wójta Gminy Istebna z siedzibą, 43-470 Istebna 1000.
Urząd Gminy jest aparatem pomocniczym zapewniającym obsługę Wójtowi Gminy Istebna
jako organowi administracji publicznej oraz organowi wykonawczemu Gminy Istebna.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail urzad@istebna.eu,
telefonicznie pod numerem: 33 855 65 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez e-mail iod@istebna.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych podjęciem działań przed zawarciem
umowy, zawarciem umowy, prowadzenia rozliczeń finansowych oraz prowadzenia
sprawozdawczości podatkowej, sprawozdawczości księgowej.
PODSTAWA PRAWNA
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze.
W szczególności podstawę prawną stanowią:
o Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
o Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego,
o Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
o Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.
ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
o organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów prawa.
o podmiotom, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych do przetwarzania
świadczą usługi na rzecz Administratora,
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich oraz
organizacji międzynarodowych chyba, że umowa będzie dotyczyła programów
finansowanych przez organizacje międzynarodowe.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa - zgodnie z instrukcją
kancelaryjną.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCHPosiada Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych, dostępu do danych, ich aktualizacji i otrzymywania
kopii, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
Jeżeli przekazane informacje są niezrozumiałe lub oczekują Państwo uszczegółowienia
informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w tym przysługujących praw,
podstaw prawnych przetwarzania danych czy też okresu ich przetwarzania przysługuje
Państwu prawo żądania od Administratora danych wyjaśnień w tym zakresie (art.12 RODO).
Wniosek z żądaniem realizacji przysługujących praw, wyjaśnienia zasad przetwarzania
danych, podstaw ich przetwarzania, okresu przetwarzania itp. należy kierować pisemnie na
adres Administratora danych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego -
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od zainteresowanych.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym do
podjęcia działań przed zawarciem umowy, samym zawarciem umowy oraz prowadzenia
rozliczeń finansowych oraz sprawozdawczości podatkowej, finansowej, księgowej.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
W trakcie przetwarzania danych osobowych Administrator danych nie będzie podejmował
decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
Informujemy że podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu
o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe. Brak zgody wykluczy podmiot z udziału
w postępowaniu.
Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 4.

Kontakt:
Uprawniony pracownik do bezpośredniego kontaktu z oferentami: Zofia Marekwica,
tel. 33 855 65 00 wew. 51, adres e-mail: z.marekwica@istebna.eu

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.