Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa i montaż desek odbojowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż desek odbojowych

Data zamieszczenia: 2024-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE
ul. św. Rocha 90
42-202 Częstochowa
powiat: Częstochowa
tel. 34/316 07 71
oddzial.gospodarczy@czestochowa.sr.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 34/316 07 71
Termin składania ofert: 2024-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nr sprawy: GSR.262.131.2024
Postępowanie o wartości zamówienia poniżej wartości w złotych kwoty określonej
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z treścią art. 44 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) kierując się regułą poszukiwania
wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ,,Dostawę i montaż desek odbojowych
(odbojnic) w pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Częstochowie Ul. św. Rocha 90.

ROZDZIAŁ 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż desek odbojowych (odbojnic) wg.
wskazań zamawiającego.

Dokument nr: GSR.262.131.2024

Składanie ofert:
ROZDZIAŁ 7
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
7.1. Formularz Ofertowy (Załącznik Nr 1) wraz z wymaganymi załącznikami należy
złożyć w wersji elektronicznej do dnia 13.05.2024r. godz. 10.00 na adres e-mail:
oddzial.gospodarczy@czestochowa.sr.gov.pl
7.2. Oferty złożone u Zamawiającego po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
ROZDZIAŁ 4
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: do 7.06.2024r.

Wymagania:
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
1ROZDZIAŁ 5
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
5.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wskazanych
warunków udziału w postępowaniu na podstawie danych i informacji zawartych w
złożonych z ofertą dokumentach.
5.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 5.1.2), jeżeli Zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).
ROZDZIAŁ 6
WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
DO NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA
6.1. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy wraz z załącznikiem -
zbiorówka wykaz desek (zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania
Ofertowego).
6.2. Zaparafowany projekt umowy - Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
ROZDZIAŁ 8
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
8.1. Cenę oferty należy podać na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do
niniejszego Zapytania.
8.2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia (podatek od towarów i usług, rabaty, upusty i inne własne koszty).
8.3. Do porównania ofert będzie brana ostateczna cena brutto (z VAT).
8.4. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenach
wpisanych do Formularza Ofertowego - Załącznik Nr 1 Zamawiający nie będzie ich
brał pod uwagę przy ocenie oferty.
28.5. Ceny muszą być podane w złotych polskich i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc
po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej
i równe należy zaokrąglić w górę).
8.6. Wykonawca w swojej ofercie jest zobowiązany określić podatek VAT z należytą
zgodnie z przepisami prawa.
ROZDZIAŁ 9
SPOSÓB DOKONYWANIA WYBORU OFERTY
9.1. Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
9.2. Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną o wyborze najkorzystniejszej oferty
wszystkich Wykonawców, którzy złożą swoje oferty w odpowiedzi na niniejsze
Zapytanie Ofertowe.
9.3. Wybór najkorzystniejszej oferty nie jest zobowiązaniem Zamawiającego do zawarcia
umowy i realizacji zamówienia.
ZATWIERDZAM
___________________________
Data i podpis Dyrektora Sądu
Wszelkie elementy zawarte w powyższej treści, które kojarzą się Wykonawcy z ustawą Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zostały użyte posiłkowo. Do niniejszego postępowania zgodnie
3z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp nie stosuje się.
4

Kontakt:
ROZDZIAŁ 2
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
Osoba do kontaktu w kwestiach formalno-prawnych i merytorycznych: Sławomir
Szymala
tel. 34/ 316 07 68 e-mail: oddzial.gospodarczy@czestochowa.sr.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.