Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie dokumentacji projektowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowych

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ogrodzieniec
Plac Wolności 25
42-440 Ogrodzieniec
powiat: zawierciański
tel. (32) 67-09-713
oferty@ogrodzieniec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Ogrodzieniec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (32) 67-09-713
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH
w konkursie prowadzonym na podstawie Regulaminu wewnętrznego UMiG Ogrodzieniec o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł
zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie zamówienia pn.: ,, Wykonanie dokumentacji projektowych 2 zadań w ramach ,, Inicjatywy sołeckiej 2024 " - sołectwo Ryczów Kołonia
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej zadań zagospodarowania terenu z zastosowaniem zasad projektowania uniwersalnego, w której będą ujęte dwa zadania wydzielone osobno w projekcie:
1. "Modernizacja boiska w celu zapewnienia jego wielofunkcyjności umożliwiającej uprawianie sportu przez mieszkańców Sołectwa Ryczów Kolonia":
o wymiana nawierzchni i poszerzenie terenu do gry w streetball (wyłożenie całości kostką brukową bezfazową, ogrodzenie terenu, montaż kosza do koszykówki,
? ławeczki do siedzenia,
o kosze na śmieci,
o stojaki na rowery,
o tablica regulaminowa,
o urządzenie do zewnętrznego tenisa stołowego,
? zewnętrzne urządzenie - piłkarzyki.
2. "Budowa siłowni zewnętrznej w celu utworzenia warunków do rozwoju sportu na terenie Sołectwa Ryczów Kolonia":
o 3 podwójne urządzenia: wyciskanie siedząc i wyciąg górny, biegacz i orbitrek, steper i odwodziciel i jednego urządzenia pojedynczego wioślarz,
o tablica regulaminowa,
o ławki do siedzenia,
? kosze na śmieci.
Projekt modernizacji boiska oraz siłowni zewnętrznej winien być wykonany na jednej mapie do celów projektowych, przedmiar i kosztorys należy sporządzić dla każdej części osobno. Przed wykonaniem projektu niezbędna będzie konsultacja z Sołtysem i Radą Sołecką.

Dokument nr: ZP.271.1.116.2024

Składanie ofert:
IV. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty na formularzu ofertowym dołączonym do Zaproszenia należy składać do dnia
10.06.2024 r. do godz. 10:00 w formie:
a) elektronicznej (w formie skanów) na e-mail: oferty@ogrodzieniec.pl LUB
b) papierowej na adres: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, (Kancelaria, parter Urzędu) - decyduje data i godz. wpływu do Urzędu. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą i adresem Zamawiającego, a także nazwą zadania: ,, Wykonanie dokumentacji projektowych 2 zadań w ramach ,,Inicjatywy sołeckiej 2024 " -- sołectwo Ryczów Kolonia

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia: do 08.07.2024 r.

Wymagania:
II. Kryteria i termin wykonania
1. Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT - cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku YAT i jej wartości.
III. Warunki udziału w konkursie.
Zamawiający nie określa warunków.
1.1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w inne miejsce.
2. Zawartość oferty:
a) formularz ofertowy zgodny z treścią Załącznika nr 1 do Zaproszenia;
b) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego - o ile dotyczy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku przesyłania dokumentów e-mailem, Zamawiający dopuszcza skan pełnomocnictwa;
3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
wymaga to jednak złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert z udziałem Wykonawców.
V. Omyłki, wyjaśnienia oraz uzupełnienia oferty:
1. Zamawiający poprawi w ofercie: omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
2. Za omyłkę rachunkową Zamawiający uzna:
a) wszystkie omyłki w działaniach arytmetycznych na liczbach;
b) omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za poprawny zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a także wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw załączonych do oferty, uzupełnienia wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, z wyjątkiem sytuacji opisanej w piet. IV 2c) Zaproszenia.
4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień (za brak wyjaśnień zostanie uznane również złożenie wyjaśnień lakonicznych, ogólnikowych, niepopartych dowodami), o których mowa powyżej oraz w sytuacji opisanej w pkt. IV 2c).
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
VI. Podstawy odrzucenia oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę:
1) która została złożona niezgodnie z procedurą określoną przez Zamawiającego;
2) jeżeli jej treść nie odpowiada treści określonym w OPZ czy innych dokumentach
zamówienia;
3) jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) jeżeli zawiera niemożliwe do poprawienia błędy w obliczeniu ceny;
5) nieważną na podstawie odrębnych przepisów.
VII. Inne postanowienia.
1. Zamawiający zawrze umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, którego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów.
2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
3. Warunki płatności: szczegółowo zostały opisane w projekcie umowy.
VIII. Wybór najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia.
1. Zamawiający przekaże informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkim uczestnikom niniejszego postępowania, którzy złożyli oferty.
1.1. Zamówienie nie j est podzielone na części.
1.2. Zamawiający będzie oceniał kwotę "razem brutto" z oferty, tj. łączną cenę za 2 zadania.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
3. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) wszystkie oferty podlegały odrzuceniu;
3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
4) na podstawie innych przyczyn, istotnych dla Zamawiającego np. braku finansowania.
2. W tytule należy wpisać nazwę konkursu lub numer referencyjny.
Załączniki do zaproszenia: Formularz ofertowy; wzór umowy.

Kontakt:
IX, Komunikacja
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, adres: zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.