Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa i montaż urządzeń dla zadania Zagospodarowanie terenu i miejsc do rekreacji w Parku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż urządzeń dla zadania Zagospodarowanie terenu i miejsc do rekreacji w Parku

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. (58) 320-51-00
drmg@gdansk.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (58) 320-51-00
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
zapraszamy
do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż urządzeń dla zadania pn.: ,,Zagospodarowanie terenu
i miejsc do rekreacji w Parku Jana Pawła II" realizowanego w ramach inicjatyw Rad Dzielnic 2024.
W ramach postępowania Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi być zgodna
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty wraz z Opisem
Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1.

Dokument nr: 90/BZP-PU.511.83.2024/MN, BZP-PU/87/2024/MN

Składanie ofert:
Oferty sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego pisma, należy składać
w języku polskim na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do dnia 10.06.2024 r.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
Lp.
1.
Przedmiot zamówienia
DOSTAWA i montaż 3 szt. ławostołów i 14 szt. leżaków wraz
z odtworzeniem nawierzchni trawiastej po robotach
II.
Termin
16 tygodni od daty zawarcia
umowy

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia z których każde obejmowało swoim
zakresem dostawę i montaż leżaków lub małej architektury o wartości jednostkowej każdego z zamówień
równej lub wyższej niż 20 000,00 zł brutto.
2.
Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, które
należy złożyć wraz z ofertą:
Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego powyżej, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia.
III.
RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI:
1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 24 miesiące liczone
od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, chyba że postanowienie szczególne
przewiduje dłuższy termin gwarancji lub co innego wynika z gwarancji udzielanej przez producenta.
Każdorazowo obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
2. Wykonawca udziela na przedmiot umowy rękojmi na okres nie krótszy niż okres udzielonej gwarancji
jakości.
3. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi
i gwarancji.
Zamawiający informuje, że wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo, złożona przez
Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie II Zaproszenia
do złożenia oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza,
do zawarcia umowy w siedzibie DRMG. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie i miejscu, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy
i będzie miał prawo wyboru oferty kolejnej pod względem kryterium oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający
zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Dodatkowo Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia
potwierdzającego brak okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ww. ustawy.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Kontakt:
Osoby do kontaktu: Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami Edyta Koch-Wiśniewska, Pion Projektów Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic, adres e-mail: edyta.koch-wisniewska@gdansk.gda.pl; Magdalena Nawrot, Biuro Zamówień Publicznych, adres e-mail: magdalena.nawrot@gdansk.gda.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.