Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Awaryjny remont urządzeń placu zabaw

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Awaryjny remont urządzeń placu zabaw

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Wisła
ul. Czarne 6
43-460 Wisła
powiat: cieszyński
tel.: +48 33 855-24-26, fax: +48 33 855-11-60, 338513055, 338513056
wisla@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Wisła
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel.: +48 33 855-24-
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie robót pt.:
Awaryjny remont urządzeń placu zabaw przy LOEE w Istebnej 749.
1. Na przedmiot zamówienia składają się m.in. roboty remontowe, ciesielskie i
ogrodzeniowe:
Awaryjny remont urządzeń placu zabaw przy LOEE w Istebnej 749
1.Roboty polegają na:
-demontażu elementów drewnianych mocowanych na śruby;
-wykonaniu nowych
zdemontowanych
elementów z drewna jodłowego o przekroju fi 12-14 cm wg
ostruganych
i
oszlifowanych
zaimpregnowanych
impregnacyjnym nie toksycznymi dopuszczonymi
środkami
do impregnacji elementów
drewnianych na placach zabaw oraz ponowny montaż na urządzeniu;
-
wykonaniu nowych
zdemontowanych
elementów z drewna jodłowego o przekroju fi 16-18 cm wg
ostruganych
i
oszlifowanych
zaimpregnowanych
impregnacyjnym nie toksycznymi dopuszczonymi
środkami
do impregnacji elementów
drewnianych na placach zabaw oraz ponowny montaż na urządzeniu;
-
wykonaniu nowych
zdemontowanych
elementów z drewna jodłowego o przekroju fi 18-20 cm wg
ostruganych
i
oszlifowanych
zaimpregnowanych
impregnacyjnym nie toksycznymi dopuszczonymi
środkami
do impregnacji elementów
drewnianych na placach zabaw oraz ponowny montaż na urządzeniu
-wymianie siedziska typ Bocianie gniazdo na huśtawce;
-zamontowaniu uchwytu na koniku do bujania;
-wymianie zbutwiałych elementów poręczy wraz z impregnacją - wymiana zbutwiałych
poręczy polega na zdemontowanie elementów z żerdzi, zdemontowanie słupków
osadzonych w gruncie, osadzenie nowych słupków oraz montaż nowych poręczy z
żerdzi
oraz
zaimpregnowanie
środkiem
grzybobójczym
nie
toksycznym,
dopuszczonym do stosowania na placach zabaw oraz ponowny montaż na
urządzeniu;
demontażu zbutwiałych desek na oparciu na ławkach, wykonaniu nowych
zaimpregnowanie oraz ponowny montaż na ławkach;
-
usunięciu grzybów
ręcznie z obrzeży drewnianych wokół podestów piaskowych,
oczyszczenie oraz wykonanie
impregnacji środkami impregnacyjnymi poprzez
jednokrotne smarowanie ręczne;
-
oczyszczeniu i odgrzybieniu elementów drewnianych za pomocą szczotek stalowych
na koszach i ławkach oraz wykonanie impregnacji środkami nie toksycznymi do
impregnacji drewna na zewnątrz;
Materiał z rozbiórki należy zutylizować.
W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisy BHP dotyczące wszystkich
robót. Po zakończeniu wszystkich robót i uporządkowaniu terenu wykonawca zgłosi na
piśmie zakończenie robót i przygotowanie całego zakresu do odbioru końcowego.
Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć wszystkie dokumenty zgodnie z
ustawą, atesty lub deklaracje zgodności na zabudowane materiały z adnotacją
,,zabudowano przy awaryjnym remoncie urządzeń placu zabaw przy LOEE w Istebnej
749".
3. Opis przedmiotu zamówienia określony jest w treści zapytania ofertowego, przedmiarze
robót, dokumenty te stanowią załączniki nr 2 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: SA.2111.13.2024.TG

Otwarcie ofert: 6. Otwarcie ofert: dnia:
10.06.2024r. o godz. 0830 w Sali konferencyjnej
Zamawiającego

Składanie ofert:
5. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia:
10.06.2024r. do godz. 0800 w Sekretariacie
Zamawiającego
Opakowanie należy zaadresować: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Wisła, 43-460 Wisła Ul. Czarne 6.
b) Poprzez platformę zakupową JOSEPHINA https://josephine.proebiz.com/pl/ Oferta
powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z platformy JOSEPHINE
https://josephine.proebiz.com/pl/, stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin realizacji robót: do dnia 15.07.2024r.

Wymagania:
Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(podstawa prawna: art.2 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
2023 poz. 1605 z późn. zm.) dalej prawo zamówień publicznych).
7. Oferty należy składać w jednej z podanych form:
a) w opakowaniu opisanym: Awaryjny remont urządzeń placu zabaw przy LOEE w
Istebnej 749 wraz z klauzulą: ,,Nie otwierać przed godz. 0830 dnia 10.06.2024 r."
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, opakowanie musi posiadać nazwę i adres
wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej naruszenia lub
dostarczenia po terminie.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
10. Wymagane dokumenty: Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania)
wraz z kosztorysem ofertowym, wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub innego
rejestru (np. KRS).
11. WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12. Przed złożeniem oferty można zapoznać się z miejscem robót. Zamawiający nie
przewiduje wspólnej wizji.
13. Złożenie oferty traktowane jest jako oświadczenie o posiadaniu wiedzy, doświadczenia
i potencjału technicznego - niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu
zamówienia.
14. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Cena - 90%, Gwarancja 10 %
Zamawiający dokona oceny oferty posługując się wzorem:
- Kryterium ceny:
A min
On =
----------- x 90 pkt. x 100
An
gdzie:
On
- ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę, którego oferta podlega ocenie
A min - cena najniższa podana przez Wykonawcę, który złożył ważną ofertę
- cena ofertowa badanego Wykonawcy ustalona w oparciu o wypełniony formularz
ofertowy
- Kryterium gwarancji:
Udzielana przez wykonawcę gwarancja obejmuje roboty objęte zamówieniem (elementy
podlegające wymianie).
Sposób obliczania punktów dla w/w kryterium:
Gwarancja i rękojmia w miesiącach
12
13 i powyżej
Liczba punktów
0
10
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą ilość
punktów z obu kryteriów.
15. W przypadku niewypełnienia w formularzu ofertowym pozycji dot. deklarowanego
przez Wykonawcę okresu gwarancji Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca udziela
gwarancji 12 miesięcznej.
16. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie
poinformowany elektronicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.
17. Złożone przez Wykonawcę oferta i dokumenty nie będą podlegały uzupełnieniu.
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnienia do treści oferty i
złożonych dokumentów.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy do przedłożenia
szczegółowej kalkulacji kosztów oferty, jeżeli uzna, że przedłożona oferta może zawierać
rażąco niską cenę.
19. Zamawiający może odmówić udzielenia zamówienia wykonawcy, którego ofertę uzna
za rażąco niską i nie dającą gwarancji należytego wykonania zamówienia.
20. Zamawiający ma prawo w każdym czasie przed udzieleniem zamówienia unieważnić
postępowanie bez podawania przyczyny.

Uwagi:
21. Administratorem danych ujawnionych w niniejszej umowie przez Wykonawcę jest
Nadleśnictwo Wisła z siedzibą: Czarne 6, 43-460 Wisła tel. 33 8552426, który posiada
inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych
osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod
adresem: iod@comp-net.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji niniejszej umowy.
Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w siedzibie
Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się
z pełną treścią klauzuli informacyjnej.

Kontakt:
4. Szczegółowych informacji na temat zamówienia udzielają:
Anna Bujoktel. 338513055
Tomasz Guziktel. 338513056

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.