Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
982z dziś
7412z ostatnich 7 dni
26882z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Nadzór inwestorski

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Nadzór inwestorski

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Adamówka
Adamówka 97
37-534 Adamówka
powiat: przeworski
inwestycje@adamowka.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Adamówka
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza do składania ofert na zamówienie pn.:
Nadzór inwestorski nad zadaniem: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z instalacją fotowoltaiczną - część 2 zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby istniejącej oczyszczalni ścieków w gminie Adamówka na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego
3. PRZEDMIOT I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
3.1. Prace budowlane będą realizowane zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową autorstwa Firmy Projektowo-Usługowa "S-MEN"
3.2. Zakres prac objętych nadzorem obejmuje budowę:
- stacji TRAFO z magazynem energii o pojemności 300kWh,
- linię kablową elektroenergetyczna doziemna,
- oświetlenie terenu,
- instalację fotowoltaiczną na gruncie o mocy 200kW.
3.3. Wartość zadania według kosztorysu ofertowego wynosi: 3 999 812,40 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwanaście złotych 40/100)
3.4. Zakres zadań inspektora nadzoru:
3.4.1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wykonywanymi w ramach zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby istniejącej oczyszczalni ścieków w gminie Adamówka, poprzez zapewnienie dla danego zadania stałego Zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach:
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) elektrycznej (w specjalność i instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych).
3.4.2. Przed planowanym rozpoczęciem robót inspektor nadzoru:
a) przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową,
b) przejmie od Wykonawcy robót i zatwierdzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie,
c) sprawdzi posiadane kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia prac budowalnych zatrudnionych przez Wykonawcę.
3.4.3. Podczas prowadzenia robót zamówienie obejmuje:
a) regularne sprawdzanie postępu robót budowie i jakość ich wykonywania oraz wszystkich innych działań Wykonawcy robót w aspekcie zobowiązań wynikających z umowy na roboty budowlane, w szczególności terminowej realizacji przyjętego harmonogramu,
b) akceptowanie przez Wykonawcę robót materiałów oraz urządzeń przewidzianych do wybudowania i wykorzystywania przy realizacji robót w zakresie ich zgodności ze specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową i umowa na roboty budowlane,
c) sprawdzanie świadectw i certyfikatów materiałów i sprzętu stosowanego przez Wykonawcę robót oraz zapobieganie zastosowaniu materiałów niedopuszczonych do stasowania,
d) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych określonych w Specyfikacji Technicznej na roboty oraz odbiór końcowy robót. Koszty prób pokrywa Wykonawca robót,
e) sprawdzenie jakości wykonywanych robót,
f) sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowywanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru całości zadania oraz sporządzanie protokołów odbioru,
g) wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdy kontynuacja ich mogłaby wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,
h) nadzór nad prawidłowością prowadzenia dziennika budowy oraz gromadzenie i przechowywanie wszystkich dokumentów budowy,
i) sprawdzenie i potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i przekazanie Zamawiającemu,
j) zawiadomienie właściwych organów o zakończeniu budowy.
3.4.4. W zakresie budżetu i rozliczeń zadanie obejmuje:
a) sporządzanie i podpisywanie protokołów konieczności - jeżeli wystąpi konieczność ich sporządzenia.
b) w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu każdego kwartału, Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z realizacji nadzorowanej inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym, zawierającym następujące informacje:
? Informacje z postępu robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego,
? Fotografie dokumentujące postęp robót - na płycie CD,
? Informacje o powstałych problemach,
? Zaawansowanie finansowe,
? Plan robót na następne miesiące.
c) dokonanie końcowego rozliczenia rzeczowo - finansowego.
3.4.5. W zakresie gwarancji:
a) okres gwarancji na roboty budowlane będzie trwał 84 miesięcy i będzie liczony od dnia wystawienia protokołu końcowego.
b) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego zwoływanych raz w ciągu roku oraz sporządzanie protokołu z przeglądu.
c) przed upływem okresu gwarancji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, inspektor nadzoru dokona przeglądu ostatecznego wykonanych robót oraz sporządzi protokół z przeglądu.
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.7. Termin wykonania zamówienia:
3.7.1. Planowany termin zakończenia robót budowalnych przez Wykonawcę to 22 sierpnia 2025 r.
3.7.2. Termin określony w pkt. 3.7.1 jest terminem szacunkowym i zależy od faktycznego okresu realizacji, dlatego termin, w zależności od potrzeb, może ulec zmianie.
3.8. Miejsce wykonywania zamówienia: Adamówka, działki o nr ewid. 902/117, 906, 683/5, 683/8, 683/9, 913.
3.9. Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, który zawarto w załączniku do Zapytania ofertowego pn. Wzór umowy. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą zgodnie z tym wzorem.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: SBD.B.16.2024

Otwarcie ofert: 7.6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2024 r.
Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Składanie ofert:
7. ZŁOŻENIE OFERTY
7.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.06.2024 r. do godz. 12:00.
7.2. Ofertę w formie pisemnej można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Adamówka w godz.ch pracy tj. od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą/kurierem lub w formie elektronicznej przesłać na adres: inwestycje@adamowka.pl. Niedopuszczalne jest złożenie oferty za pośrednictwem ePUAP.
7.3. Liczy się moment doręczenia oferty do Sekretariatu Urzędu Gminy Adamówka lub wpływu oferty do Zamawiającego w postaci elektronicznej na adres mailowy: inwestycje@adamowka.pl
7.4. Ofertę należy oznaczyć wyrazem ,,oferta" i nazwą postępowania (w zależności od postaci np. na kopercie, w tytule korespondencji elektronicznej lub tytule przesyłanego pliku).

Wymagania:
1.5. Komunikacja z Zamawiającym w sprawie Zapytania ofertowego
1.5.1. Komunikacja z Zamawiającym w sprawie Zapytania ofertowego, w tym składanie wniosków o wyjaśnienie Zapytania ofertowego, może być prowadzone pisemnie drogą elektroniczną na adres: inwestycje@adamowka.pl
1.5.2. Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. Wnioski, które wpłyną po tym terminie mogą pozostać bez rozpoznania.
1.5.3. Na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.4 Zamawiający będzie publikował wszelkie informacje dotyczące procedury, w tym odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego i zmiany jego treści.
2. POSTEPOWANIE
2.1. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wiedza i doświadczenie:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, z należytą starannością wykonał co najmniej jedną usługę w ramach której pełnił funkcję nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub robót podczas budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy całkowitej co najmniej 200 kW. Dowodami na potwierdzenie tego warunku mogą być np. referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługa była wykonana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty; - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże , że dysponuje osobami zdolnymi
do realizacji zamówienia tj. :
a) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, który spełnia następujące warunki: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiednie do przedmiotu zamówienia ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ,,Wykaz osób"
b) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, który spełnia łącznie następujące warunki: posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa , oraz posiada minimum 5 letnie doświadczenie jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik robót lub budowy w branży elektrycznej - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ,,Wykaz osób".
4.2. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów:
4.2.1. wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1),
4.2.2. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia (załącznik nr 2),
4.2.3. wykaz usług (załącznik nr 3).
4.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przez przedłożenie dodatkowych dokumentów.
4.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca nadzoru inwestorskiego dostarczy:
4.4.1. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalności:
4.4.1.1. konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.0.831) lub odpowiadające im równoważne, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
4.4.1.2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych bez ograniczeń, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.0.831) lub odpowiadające im równoważne, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
4.4.1.3. aktualne zaświadczenia z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
5. KRYTERIA OCENY OFERT
5.2. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
5.3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena oferty (brutto) - waga 100 %.
5.4. Kryteria oceny:
Punkty przyznane za kryterium ,,cena" będą liczone wg następującego wzoru:
Pc = (Cmin / Cmax) x waga kryterium
gdzie:
Pc - ilość punktów przyznanych badanej ofercie za ,,cenę",
Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w postępowaniu spośród badanych ofert,
Cmax - cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
5.5. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5.6. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczanych w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostanę sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5.7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5.8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. SPORZĄDZANIE OFERTY
6.1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza oferta stanowiącego załącznik do Zapytania ofertowego.
6.2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej:
6.2.1. Forma pisemna jest zachowana, jeśli oferta jest podpisana własnoręcznym podpisem zgodnie z pkt 6.4.
6.2.2. Postać elektroniczna jest zachowana jeśli oferta jest podpisana (zgodnie z pkt 6.4 ) podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub podpisem osobistym.
6.2.3. Postać elektroniczną Zamawiający uzna za zachowaną także wówczas, gdy oferta zostanie sporządzona zgodnie z pkt 6.2.1, a następnie zostanie zeskanowana i doręczona Zamawiającemu zgodnie z pkt 7.2.
6.3. Oferta musi zawierać:
6.3.1. Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 4.2.
6.3.2. W przypadku konsorcjum - oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wszystkich podmiotów tworzących konsorcjum, z tytułu udziału w procedurze i realizacji zamówienia według wzoru zawartego w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia.
6.4. Oferta oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, udzielone przez uprawioną/e osobę/osoby, w oryginale, w postaci w której składana jest oferta zgodnie z pkt 6.2, lub w kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku konsorcjum - członkowie konsorcjum zobowiązani są do wskazania pełnomocnika, który będzie ich reprezentował w procedurze oraz złożenia stosownego pełnomocnictwa.
6.5. Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz informacje określone w sposób jednoznaczny. Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
7.5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawco w o przedłużenie terminu o czas oznaczony
7.7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. BADANIE i WYBÓR OFERTY
8.1. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Wykonawców wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym.
8.2. Zamawiający poprawi w ofercie:
8.2.1. oczywiste omyłki pisarskie, za które Zamawiający uzna w szczególności bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np. widoczna mylna pisownia wyrazów, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie,
8.2.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
8.2.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8.3. Zamawiający dopuszcza jednokrotne poprawienie błędów formalnych oferty polegających w szczególności na niezałączeniu wymaganych oświadczeń lub dokumentów.

Kontakt:
1.2. Dane teleadresowe: Adamówka 97, 37-534 Adamówka, email: inwestycje@adamowka.pl
1.3. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Magdalena Pich

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.