Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup zasilaczy, elementów AKPiA i elektrycznego osprzętu instalacyjnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup zasilaczy, elementów AKPiA i elektrycznego osprzętu instalacyjnego

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB Turów
ul. Górników Turowa 1
59-916 Bogatynia
powiat: zgorzelecki
+48 44 737 7912
Aneta.Wdowiak@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/87163/details
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bogatynia
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 44 737 7912
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup zasilaczy, elementów AKPiA i elektrycznego osprzętu instalacyjnego dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest (dostawa) zakup zasilaczy, elementów AKPiA i elektrycznego osprzętu instalacyjnego dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, określona w pkt. 3.2. SWZ, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ i elektronicznym formularzu oferty.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 Części. Wykonawca składa ofertę na wszystkie bądź wybrane części zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na wszystkie pozycje w danej części.
3. Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji na okres tożsamy z gwarancją producenta liczonej od daty podpisania dostawy przedmiotu zamówienia bez wad do Zamawiającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający w Częściach 1, 2, 4 do 12 nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
6. Zamawiający w Części 3 dopuszcza składanie ofert równoważnych (zamienników). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę równoważnego zamiennika wymagane jest dołączenie do oferty karty katalogowej przedmiotu zamówienia i/lub specyfikację techniczną w której zostanie potwierdzone posiadanie przez zaoferowany produkt wszystkich wymaganych parametrów równoważności.
7. Zamawiający w celu identyfikacji i sprawdzenia zgodności oferowanego towaru
z wymaganiami zawartymi w postępowaniu, może żądać od Wykonawcy w każdym momencie trwania postępowania przedstawienia dokumentu/certyfikatu/karty katalogowej potwierdzającego spełnienie wymagań Zamawiającego.
8. Wymagane dokumenty do dostawy: zgodnie ze wskazaniem w tabeli powyżej w kolumnie Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia.
9. Wymagane dokumenty do oferty: w przypadku zaoferowania w Części 3 produktu równoważnego (zamiennika) wymagane jest załączenie karty katalogowej przedmiotu zamówienia i/lub specyfikację techniczną, w której zostanie potwierdzone posiadanie przez zaoferowany produkt wszystkich wymaganych parametrów.
10. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było zgodnie z Ogólnymi Warunkami Zamówienia,
dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/przetargi
/przetargi-zakupowe,
11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił i zagwarantował, że w ramach wykonywania umowy
ani Wykonawca, ani żaden z jego Podwykonawców/Dostawców/Podmiotów udostępniających zasoby,
nie naruszą określonych w Rozporządzeniu UE 833/2014, Rozporządzeniu UE 765/2006 lub w innych
aktach prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazów nabywania dostaw, usług lub
robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu
lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji.
Na potwierdzenie powyższego wymogu Wykonawca złoży stosowne Oświadczenie zawarte w
Formularzu ofertowym dostępnym w Systemie Zakupowym GK PGE.
W przypadku, gdy powyższy wymóg zawarty w niniejszym punkcie nie zostanie spełniony,
Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie pkt. 6.3.5.1. lit. e PROC 10032/G oraz 12.7.5. SWZ.

Dokument nr: POST/GEK/CSS/IZK-KWT/03639/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
10-06-2024 14:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/87163/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
10-06-2024 14:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
1. O udzielenie Zamówienia niepublicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 5.1.1. SWZ.
1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) tj. przesłanek wskazanych w pkt od 5.1.2.1 do 5.1.2.4 SWZ.
2. Zamawiający wyklucza z postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia niepublicznego Wykonawcę w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w pkt. 5.1.1.1, 5.1.1.2 oraz 5.1.2.1-5.1.2.4 SWZ.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć nw. oświadczenia:
3.1. oświadczenie w formularzu ofertowym RFX potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w pkt. 5.1.1 SWZ;
3.2. oświadczenie w formularzu ofertowym RFX potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w pkt. 5.1.2 SWZ.
4. W niniejszym postępowaniu korespondencja przekazywana będzie:
4.1. drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy zakupowej SWPP2 - ,,Systemu
Zakupowego GK PGE";
4.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)
5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami oraz oświadczeniami powinna być złożona poprzez platformę zakupową SWPP2, z uwzględnieniem zapisów określonych w pkt. 6 SWZ.
6. Zamawiający oceni złożone oferty poprzez sprawdzenie prawidłowości ich sporządzenia pod kątem wymogów określonych przez Zamawiającego w treści SWZ.
7. Spośród Ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą Ofertę kierując się kryterium:
cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w danej części- waga 100 % (1% = 1 punkt).
8. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt. 12.2. SWZ, z zastrzeżeniem postanowień pkt 17.1. lub/i po przeprowadzonych negocjacjach handlowych. Do negocjacji handlowych Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. Negocjacje prowadzone będą z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Negocjacje prowadzone z Wykonawcami mają charakter poufny.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyny w całości lub części. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Aneta Wdowiak
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Aneta.Wdowiak@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 44 737 7912

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.